Bare 20 prosent av innvandrerkvinner fra Pakistan er i full jobb, sier nye tall som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet på oppdrag fra Fremskrittspartiet.

De nye tallene viser at den reelle sysselsettingen er mye lavere enn det som til nå har vært kjent i offisiell statistikk. Bakgrunnen er at SSB til nå har regnet alle som arbeider mer enn en time i uken som sysselsatt.

Mens de offisielle tallene sier at 35,2 prosent av innvandrerkvinner fra Pakistan er sysselsatt, så er det reelle tallet at bare 20 prosent av disse kvinnene arbeider full jobb (30 timer i uken eller mer).

- Det viktigste er at flest mulig har lønnet arbeid og kan være selvforsørgede uten å leve av overføringer fra staten, sier Erlend Wiborg (Frp), som er leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Han mener at den tidligere statistikken ga et feil inntrykk, da den viste at blant kvinner fra Eritrea og Somalia var 37 og 34 prosent sysselsatt.

- Når vi ser på andelen som er sysselsatt i heltidsstilling, så er tallene langt lavere enn det som fremkommer i SSBs publisering. Bare 16 og 10 prosent av kvinnene fra Afghanistan og Somalia var sysselsatt i heltidsstilling. Og bare 19 prosent av kvinnene fra Pakistan, som er den gruppen i Norge med lengst botid.

Under halvparten i full jobb
Fremskrittspartiet har betalt Statistisk sentralbyrå for å regne ut hvor mange innvandrere som jobber mer enn 30 timer i uken. Den nye statistikken viser at sysselsettingen blant innvandrere fra landgruppe 3 (Asia og Afrika) ligger langt under sysselsettingen i resten av befolkningen.

På topp er 40-åringene, der 45 prosent arbeider 30 timer eller mer.

I befolkningen for øvrig arbeider 72 prosent mer enn 30 timer i uken.

- Statistikken må speile virkeligheten
Wiborg og Frps stortingsgruppe har bestilt statistikken for å se hvordan det egentlig ligger an med arbeidsmarkedsintegrering blant innvandrere og norskfødte i Norge.

- Statistikken må speile virkeligheten for å unngå en innvandrings- og integreringspolitikk på gale premisser, sier Wiborg, som mener at de nye tallene gir et mer presist bilde enn de gamle. - Tallene viser at utfordringene er enda større enn vi kanskje hadde trodd, sier Wiborg.

108 milliarder til integrering
Wiborg påpeker at Norge bare siden 2007 har brukt om lag 108 milliarder kroner på integreringskapitlene over statsbudsjettet.

- Likevel var sysselsettingsnivået lavere blant innvandrere fra Asia og Afrika i 2017 enn i 2007. Det er derfor viktig at politikere har et realistisk bilde av hvor krevende det faktisk er å integrere spesielt asylsøkere og flyktninger i det norske arbeidsmarkedet, sier Frp-representanten.

Svært få i heltidsstilling
Enkelte land ligger i særklasse. Fra før er det kjent at sysselsettingen blant kvinner fra Somalia er svært lav, men tallene viser også at det nesten ikke er noen kvinner fra Pakistan som arbeider mer enn 30 timer i uken når de passerer 50 år.

Kontrasten er sterk sammenlignet med polske kvinner. De kommer raskere ut i yrkeslivet, har dobbelt så høy heltidssysselsetting og holder seg i yrkeslivet mye lenger.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg mener at de nye tallene også er illevarslende for norskfødte barn av innvandrere.

- Våre tall viser at norskfødte menn med pakistanske bakgrunn, i alderen 30-39 år, hadde 16 prosentpoeng lavere andel som var sysselsatt i heltidsstilling enn befolkningen uten innvandrerbakgrunn, sier Wiborg til Nettavisen.