Det pågår intense forhandlinger på overtid om Oslopakke 3.

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Eksempler på store prosjekt er E18 Bjørvikaprosjektet, E16 Sandvika-Wøyen, rv. 22 Lillestrøm-Fetsund, Lørenbanen og Follobanen.

Flere detaljer finner du her.

E18 og bompenger

Stridstemaene er utbyggingen av E18 og nivået for bompenger, får Nettavisen bekreftet fra både Akershus og Oslos side i forhandlingene.

Les også: Solvik-Olsen: - E18 forhandles ikke ut av Oslopakke

Mandag ettermiddag møtes partene i et nytt forsøk på å bli enige.

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, sier til Nettavisen at nå begynner tiden å renne ut.

Les også: Bompenger kan bli permanent virkemiddel på ny E18

- Det er berammet møter i ettermiddag og tirsdag morgen. Vi har ikke mer tid å gå på hvis vi skal rekke å få dette inn i statsbudsjettet, sier Solli til Nettavisen.

- Hva er det siste dere fra Akershus foreslår?

- Det er helt utelukket

- Det er de 25 punktene (som er skissert under, red.anm.), som vi venter respons på, sier hun.

- For oss er det helt utelukket å ta ut E18, men vi har prøvd å justere prosjektet.

- Hva skjer hvis forhandlingene strander?

- Da blir det avtalen vi nå prøver å revidere, som blir gjeldende. Vi vurderer den som god, men ikke helt oppdatert.

Den reviderte avtalen for Oslopakke 3 har en økonomisk ramme på 75 milliarder(2013-prisnivå) for perioden 2013–2032.

- Kommer med et kompromiss

Nettavisen har vært i kontakt med Oslo byråd, som signaliserer at de vil komme med et kompromissforslag mandag ettermiddag.

Her er de 25 punktene i forslaget fra Akershus fylkeskommunes forhandlingsdelegasjon:

1. Lokal veitiltak i Akershus

Skal støtte opp under Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og omfatter bl.a. tiltak for som skal gjøre det tryggere å gå og sykle, bedre bussfremkommelighet, innfartsparkeringsplasser og oppgradering av holdeplasser.

2. Lokale veitiltak i Oslo

Midler til trikkeoppgradering, sykkelsatsingen, ev. gateterminal for buss mot Bryn T-basestasjon, gågater og gateopprustning.

3. Programområder riksvei

Omfatter små og mellomstore tiltak for kollektivframkommelighet, gåing, sykling, trafikksikkerhet mm, på riksveinettet i Oslo og Akershus. Blir prioritert i Statens Vegvesens fireårige handlingsplan som utarbeides etter at NTP er vedtatt.

4. E18 Bjørvikaprosjektet

Dekning av restbehov.

5. E16 Sandvika-Wøyen

Anleggsvirksomheten foregår for fullt. Planlagt ferdigstilt i 2020.

6. E18 Vestkorridoren

Forutsetter egen bidragsløsning for prosjektet basert på etterskuddsvis bompengeinnkreving, statsbidrag og grunneierbidrag. Avtalt bidrag fra Oslopakke 3 revidert avtale 2012 legges til grunn. Utbyggingen starter med parsell 1. Prosjektet reduseres ved å fjerne utbyggingen av sykkelveien på Fornebu og Bekkestua, slik at sykkelvei-utbyggingen begrenses til å følge traseen for E18/lokalveien. Sykkelveiene på Bekkestua og Fornebu forutsettes finansiert på annen måte. Samtidig fjernes den foreslåtte tunell-løsningen for bussen under Prof. Kohts vei, slik at bussen fortsetter langs E18 på østsiden inngående, omtrent som dagens løsning. For E18- utbyggingen legges det til grunn en ordning med grunneierbidrag hvor grunneiere som får en merverdi som en følge av veiutbyggingen også bidrar til prosjektet. Det forutsettes at ett felt i hver retning i Gjønnesdiagonalen blir et kollektivfelt hvor det også skal vurderes å få plass til nullutslippskjøretøy. Når Gjønnesdiagonalen tas i bruk åpnes det for fremkommelighetstiltak for buss på Gamle Ringeriksvei eller Voldsveien.

7. Drift og småinvesteringer kollektivtrafikk Oslo

Midler til å finansiere nye T-banevogner, samt midler til å styrke busstilbudet, vedlikehold og oppgradering av infrastruktur T-bane og trikk.

8. Drift og småinvesteringer kollektivtrafikk Akershus

Midler til drift av Kolsåsbanen, økt frekvens på T-banen til Østerås, styrket buss- og båttilbud samt andre tiltak som styrker kollektivtransporten i Akershus.

9. Ekstrasatsing drift kollektivtrafikk Oslo og Akershus

10. Lørenbanen

Dekning av restbehov.

11. Store kollektivtiltak Oslo - T-bane og trikk

Prioriteres av Oslo kommune.

12. Sykkelveinett Oslo

Bidrag fra O3 for å realisere Oslo kommunes plan for et sammenhengende sykkelveinett i byen.

13. Nytt signal og sikringsanlegg T-bane

For å øke frekvensen i fellestunellen, noe som vil gi plass til opptil 7000 flere kunder i timen, i hver retning. Akershus fylkeskommune bidrar med 10 prosent av utgiftene. I tillegg dekker Akershus Fylkeskommune fylkets andel av signal- og sikringsanlegget for Fornebubanen til Majorstuen. Staten bør delta med 50 prosent av den totale finansieringen av signal- og sikringsanlegget.

14. Fornebubanen

Oslopakke 3 og grunneierbidraget dekker 50 prosent av kostnadene. O3 dekker finansieringskostnader for mellomfinansiering av grunneierbidrag som utbetales etter at banen har åpnet.

15. Nye vogner Fornebubanen

Antatt behov for 32 nye vogner.

16. Sentrumstunnel T-bane Majorstua-Bryn

Vil øke kapasiteten i hele T-banenettet, gi et mer robust system og redusert reisetid, samt nye holdeplasser i Oslo. Tiltaket fullfinansieres, og Akershus fylkeskommune sin andel er på 1/4-del av kostnadene.

17. Vognanskaffelse til ny sentrumstunnel og grenbaner
Det vil bli behov for å anskaffe flere T-banevogner for å betjene ny sentrumstunnel og øke kapasiteten og frekvensen på grenbanene.

18. Baneløsninger Nedre Romerike

Baneforbindelse mellom Øvre Groruddalen og Kjeller via Lørenskog/Ahus og Lillestrøm koblet til fremtidig byutvikling langs denne aksen.

19. Røatunnel.

For å sikre en god trafikkløsning med god fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk.

20. RV 4 Kjul-Rotnes

Omlegging av riksveien forbi Rotnes sentrum.

21. E18 Filipstad

E18 i kulvert mellom Hjortneskrysset og Operatunnelen med Ring 1 oppå lokket.

22. Manglerudprosjektet

Forutsatt finansiert i tråd med Stortingets vedtak og som vist i Oslopakke 3 revidert avtale 2012.

23. E6 Furuset

Midler til kort lokk over E6 ved Furuset.

24. Ramme til øvrige riksveiprosjekt

25. Bussterminal på Lysaker

Bussterminalen reguleres som et eget prosjekt, med hensiktsmessig tilkobling til E18. Prosjektet må reguleres for å ivareta sammenkoblingen mellom tog, bane og buss på Lysaker, slik at som reiser kollektivt kan få gode overganger og at kollektivtransport fremstår som et attraktivt alternativ. Ny bussterminal på Lysaker må realiseres som en integrert del av både Fornebu-utbyggingen og E18-utbyggingen, samtidig med fremføring av Fornebubanen til Lysaker, og videre være et prosjekt med 50 prosent statlig finansiering.