*Nettavisen* Økonomi.

Hentet millioner uten å følge reglene

Foto: Roald, Berit (Scanpix)

Roar Flåthen blant de som åpnet lommeboka.

15.01.12 21:32

Å operere i finansmarkedet er ikke alltid like lett med alle lover og regler som er knyttet til den type virksomhet. Det har Klassekampen nå fått smertelig erfare.

Stray Spetalen og Valla

Klassekampen hentet inn to millioner kroner i en aksjeemisjon hvor det var 969 tegnere. Finanskjendisen Øystein Stray Spetalen, en av Norges rikeste menn, Johan Andresen, tidligere LO-topp Gerd Liv Valla og LO med Roar Flåthen i spissen er nå de lykkelige eiere av aksjer i Klassekampen.

I tillegg pågar det en emisjon på ytterligere to millioner kroner hvor rundt 1,6 millioner er på plass.

Ifølge Finanstilsynet er Verdipapirhandelsloven klar.

- Når det samlede tegningsbeløpet er to millioner kroner og antall tegnere er 969 personer, organisasjoner eller selskaper er det da prospektplikt hvis ingen av unntakene gjelder?

- Svaret er ja. Det presiseres at det er et nasjonalt prospekt det vil være plikt til å utarbeide, i det skisserte forholdet. Kravene til innholdet i nasjonale prospekt fremkommer av verdipapirforskriften § 7-14, sier seksjonssjef Andreas B. Tørnquist i Finanstilsynet til NA24.

Hermann Skard uenig
Klassekampenss advokat Hermann Skard er dypt uenig.

- Dette er gjort etter juridiske vurderinger av advokat Hermann Skard, og advokat Hermann Skard fastholder at det ved en rettet emisjon med navngitte aksjonærer ikke er prospektplikt, sier Hermann Skard til NA24.

Skard begrunner at det ikke er utarbeidet prospekt med følgende.

- Det Klassekampen har gjort er å be interessenter i å vise sin interesse med en henvendelse til Klassekampen. Deretter har styret foretatt en rettet emisjon til navngitte enkeltpersoner, selskaper eller organisasjoner i henhold til aksjelovens regler og ikke ASAs regler. Hver enkelt av de navngitte personer, selskaper eller organisasjoner har gitt styrets leder fullmakt til å tegne aksjer i samme styremøte, sier Skard.

- Må anses som et regulært tilbud om tegning eller kjøp av aksjer

Advokat Nicolai Klever i Advokatfirmaet Gram, Hambro & Garman mener Klassekampen har trådt feil her.

- Basert på det som fremgår av Klassekampens hjemmeside, og med forbehold om at jeg ikke kjenner hele saken, så virker det som om Klassekampen har trådt litt feil her. Alle aksjeselskaper som skal hente inn penger må rette emisjoner mot navngitte personer, i motsetning til allmennaksjeselskaper. Her har Klassekampen omgått dette gjennom en vervekampanje eller at folk melder sin interesse direkte til Klassekampen, og dette er en måte å omgå reglene på, sier Klever til NA24.

Videre mener han at noe av problemet til Klassekampen er at emisjonen deres sannsynligvis er et tilbud om tegning og kjøp av aksjer som rettes mot flere enn 100 personer for et samlet beløp som overstiger Euro 100.000 etter reglene om prospektplikt i verdipapirhandelsloven.

- Klassekampen synes å ha tilbudt en ubegrenset krets å tegne og/eller kjøpe aksjer i selskapet. Dette er delvis forsøkt dekket inn som en vervekampanje, men problemet er at de inviterer folk til å kjøpe aksjer i selskapet og dette må etter min oppfatning anses som et regulært tilbud om tegning eller kjøp av aksjer. Så lenge dette er rettet mot flere enn 100 personer og tegningsprovenyet er over 100.000 euro så er Klassekampen i brudd med reglene om prospektplikt. Det vil være opp til prospektmyndigheten, i dette tilfellet Finanstilsynet, å fastslå hvilken reaksjon som skal ilegges, sier Klever.

«Kjøp aksjer i Klassekampen»

Klassekampen har hatt en kampanje gående for å hente inn kapital. Blant annet har man via avisens internettside kunne legge inn personopplysninger under tittelen ”Kjøp aksje i Klassekampen” og ”Aktiekampanje 2011”. Blant annet kan man legge inn hvor mange aksjer man ønsker å bestille.

Her kan dere vise deres interesse for å kjøpe Klassekampen aksjer

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (Faksimile Klassekampen)

- Hvis et selskap legger ut offentlig på internett en tegningsblankett hvor hvem som helst kan tegne seg, utløser også det prospektplikt?

- Hvis det dreier seg om et beløp på over 100 000 euro opp til 2 500 000 euro vil det være plikt til å utarbeide nasjonal prospekt. Hvis det gjelder et tilbud på over 2 500 000 euro vil det være plikt til å utarbeide EØS-prospekt. EØS-prospekt skal godkjennes av Finanstilsynet, sier Tørnquist i Finanstilsynet

- Hvorfor har vi prospektplikt?

- For at investor skal få opplysninger om utstederselskapet og verdipapirene. Det følger av vphl. § 7-13 (1) at "et prospekt skal inneholde de opplysninger som, blant annet med hensyn til særlige forhold hos tilbyderen og arten av de verdipapirene som tilbys, er nødvendige for at investorene skal kunne foreta en velfundert vurdering av utsteders og eventuelle garantisters økonomiske stilling og utsikter og av rettigheter knyttet til de nevnte verdipapirene. Opplysningene i prospekt skal fremstilles i en lett forståelig og analyserbar form, sier Tørnquist.

- Er det alvorlig hvis man blåser i hele prospektplikten?

- Ja. Brudd på prospektplikten kan medføre straff jf. vphl. § 17-3 (2), overtredelsesgebyr jf. vphl§ 17-4 (4) eller kritikk fra Finanstilsynet, sier Tørnquist.

- Hva kan skje hvis man bryter denne plikten? Hvilke straffeutmålinger fins der?

- Etter verdipapirhandelloven § 17-3 (2) kan straffen være bøter eller fengsel inntil ett år. Overtredelsesgebyr vil utmåles etter en skjønnsmessig vurdering basert på overtredelsens omfang og virkning, samt graden av utvist skyld jf. vphl § 17-4 (5), sier Tørnquist.

Største eier i Klassekampen er partiet Rødt med 20 prosent, mens ulike fagforbund og stiftelser kontrollerer rundt 45 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag