Gå til sidens hovedinnhold

Riksrevisjonen slakter «Månelandingen»

Mener departementet burde ha vært mer åpen om pengesluket.

Riksrevisjonen har hatt en gjennomgang av kostnadsstryingen av regjeringens prestigeprosjekt med CO2-rensing på Mongstad, den såkalte «Månelandingen».

Stoltenberg sa i 2007 at teknologien skulle være på plass innen syv år, men siden den gang er prosjektet blitt rammet av en rekke forsinkelser. Staten har i 2007 til 2012 ifølge Riksrevisjonen brukt 7,4 milliarder kroner på prosjektene på Kårstø og Mongstad.

Undersøkelsen viser at prosjektet har hatt dårlig kontroll på både kostnader og fremdrift, og at Olje- og Energidepartementet har skjult reelle kostnader fra Stortinget.

«Det har blant annet vist seg at det er svært komplisert å planlegge og bygge fangstanlegg i stor skala nær et raffineri og kraftvarmeverk i drift. Dette har medført høyere kostnader og lengre gjennomføringstid», melder Riksrevisjonen i en pressemelding.

– Høye kostnader kan innebære en risiko for at nytteverdien ikke vil stå i forhold til den økonomiske innsatsen, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Det har vært få virkemidler for god kostnadsstyring og rask framdrift i CO2-håndterings-prosjektene. Avtalene som Olje- og energidepartementet har inngått med Statoil begrenser statens styringsmuligheter, og Gassnova har begrenset innflytelse på kostnadene. Det ble ikke gjennomført en uavhengig kvalitetssikring av teknologisenteret på Mongstad.

– En uavhengig kvalitetssikring kunne ha bidratt til å sikre at de organisatoriske løsningene var hensiktsmessige, sier Kosmo.

Et annet problem er iføgle Riksrevisjonen at Statoil har hatt for få incentiver til å få prosjektet til å gå på skinner, fordi det er staten som dekker kostnadene.

– Statoil er gitt for få insentiver til en effektiv gjennomføring av fullskala-prosjektet. Det er nødvendig at departementet vurderer tiltak for å utøve bedre kostnadsstyring og medvirke til effektiv framdrift, sier Kosmo.

Funn og anbefalinger

Rapporten til Riksrevisjonen oppsummerer seg selv på denne måten:

Kompleksiteten i gjennomføring av CO2-håndtering på Mongstad ble undervurdert da Avtalen mellom Olje- og energidepartementet og Statoil om samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad ble undertegnet i 2006

Det har blant annet vist seg at det er svært komplisert å planlegge og bygge fangstanlegg i stor skala nær et raffineri og kraftvarmeverk i drift.

Teknologisenteret (TCM) er realisert med høyt ambisjonsnivå og høy standard, men høye kostnader kan redusere interessen for økt industriell deltakelse

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet sikrer langsiktig bruk av TCM gjennom blant annet å vurdere ytterligere tiltak for å redusere driftsutgiftene og å motivere til bredere industriell deltakelse.

Investeringsbudsjettet til partnerne i TCM var betydelig høyere enn det som ble presentert ved Stortingets behandling av investeringen

I St.prp. nr. 38 (2008–2009) ble det angitt en forventet byggekostnad på 4,2 mrd. kroner. Olje- og energidepartementet og Gassnova har i prosjektgjennomføringen forholdt seg til et investeringsbudsjett på 5,9 mrd. kroner, som også inkluderte en prosjektreserve.

Etter Riksrevisjonens oppfatning burde Olje- og energidepartementet ved behandlingen av St.prp. nr. 38 (2008–2009) ha lagt fram informasjon om at departementet hadde til hensikt å inngå en avtale med Statoil som la opp til å avsette en prosjektreserve som reelt sett har inngått i den totale kostnadsrammen for prosjektet.

Det har vært svakheter i Olje- og energidepartementets risikostyring og Gassnovas internkontroll

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet forbedrer den samlede risikohåndteringen i statens arbeid med CO2-håndtering.

Det er få virkemidler for god kostnadsstyring og rask framdrift i fangstprosjektene på Mongstad

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet vurderer tiltak for å styrke Gassnovas arbeid med å utøve kostnadsstyring og medvirke til effektiv framdrift i planleggingen av fullskalaprosjektet på Mongstad.

Juridisk og organisatorisk rammeverk for transport og lagring av fanget CO2 er ikke avklart

Etter Riksrevisjonens vurdering er det en risiko for at det ikke vil foreligge en løsning for transport og lagring ved oppstart av fullskalaanlegget slik Stortinget har forutsatt.

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet styrker arbeidet med å få på plass juridiske og kommersielle rammebetingelser for transport og lagring av CO2.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her