Sjekk skatteklassen din

Ligningsmyndighetene kan gjøre feil. Sjekk at du er i riktig skatteklasse.

18.04.06 13:54

(Pengeforlaget): Selv om ligningsmyndighetene er pliktig til å ligne deg i gunstigste skatteklasse forekommer feil. Spesielt gjelder dette ved samlivsendringer. Du har rett til skatteklasse 2 hvis du er aleneforsørger for barn. Det kan også lønne seg med klasse 2 hvis den ene har svært lav inntekt. Du finner hvilken skatteklasse du er satt i øverst på side 1 i selvangivelsen.

Alle personlige skattytere får fastsatt en skatteklasse ved ligningen. Det samme gjelder for dødsbo for det året dødsfallet finner sted. Det er tre skatteklasser, klasse 0, klasse 1 og klasse 2. Bare personer i klasse 1 og klasse 2 har rett til personfradrag. Personlige skattytere som ikke har rett til personfradrag, for eksempel personer bosatt i utlandet, og dødsbo som lignes for senere år enn dødsåret, lignes i klasse 0.

I klasse 2 settes:

¿ ektefeller som lignes under ett (med eller uten fordeling av skattene). Ektefeller skal lignes i den klassen som totalt sett er gunstigst.

¿ enslige forsørgere

¿ dødsbo for det år dødsfallet fant sted dersom skattyteren ville fått klasse 2 om vedkommende hadde levd.

Alle andre personlige skattytere settes i klasse 1. Dette gjelder også ved inntektsligningen for ektefeller når de lignes særskilt.

Det er som hovedregel forholdene ved inntektsårets utgang som skal legges til grunn. Klassen har blant annet betydning ved beregningen av formuesskatt til kommune og stat, for inntektsskatt av alminnelig inntekt og av personinntekt.

Betydningen av klasse 2
Det er verdt en del å bli lignet i klasse 2 i stedet for klasse 1. Verdien av klasse 2 oppstår ved to ting:

1. Dobbelt personfradrag. I 2005 er dette fradraget 34.200 kroner. Spart skatt av dette er 9.576 kroner. Dette vil de aller fleste ha høy nok inntekt til å utnytte.

2. I 2005 er første trinn for innslagpunktet for toppskatt i klasse 1 381.000 kroner, i klasse 2 er det 393.700 kroner. Spart toppskatt i dette området er 1.524 kroner. I trinn 2 i toppskatten er innslagspunktet likt.

Verdien i 2005 kan komme opp i 11.100 kroner, hvis du også får med deg toppskattbesparelsen.

Ektefeller
Ektefeller som lignes felles, lignes i klasse 2. Ektefeller som lignes særskilt, lignes separat i klasse 1 ved beregning av skatt på inntekt, og felles i klasse 2 ved beregning av skatt på formue. Når ektefellene til stadighet lever atskilt og lignes hver for seg, lignes hver av dem i klasse 1.

Når samlivsbrudd har funnet sted før utgangen av inntektsåret, lignes ektefellene hver for seg i klasse 1 eventuelt klasse 2 som enslig forsørger. (Dersom begge etter reglene må anses som enslige forsørgere, blir hver av ektefellene å ligne i klasse 2). Den ektefellen som det meste av separasjons- eller skilsmisseåret har forsørget den andre ved underhold før samlivsbruddet og/eller ved etterfølgende bidrag, kan kreve klasse 2.

Er separerte ektefeller flyttet sammen igjen innen utgangen av inntektsåret, skal klasse fastsettes som for ektefeller.

Er ekteskapet inngått etter 31. oktober året forut for inntektsåret, lignes ektefellene hver for seg (atskilt) og settes i sin klasse, i utgangspunkt klasse 1, med mindre de var meldepliktige samboere før inngåelsen av ekteskapet. Den ektefelle som har lavest alminnelig inntekt, kan kreve fellesligning med den andre ektefelle i dennes bostedskommune. Ektefellene lignes da sammen i klasse 2 forutsatt at felles hjem er stiftet før utløpet av inntektsåret.

Enslig forsørger
En enslig forsørger er en person som alene har omsorgen for, og eventuelt også er alene om forsørgelsen av barn. Disse kan bli ansett som enslige forsørgere:

¿ ugifte, herunder ikke–meldepliktige samboere uten felles barn

¿ enker og enkemenn,

¿ skilte og separerte, herunder også ved faktisk separasjon ved inntektsårets utgang

¿ gifte personer, når ekteskapet er inngått etter 31. oktober året før inntektsåret, forutsatt at ektefellene ikke har felles barn. Videre er det en forutsetning at ektefellene ikke krever seg lignet under ett.

Når to personer lever sammen og har felles barn ved inntektsårets utgang, kan ingen av dem anses som enslig forsørger. Situasjonen ved årets utgang legges til grunn. Dette gjelder også om en av dem eller begge i tillegg har særkullsbarn.

Når to personer lever sammen og ikke har felles barn, men en av dem eller begge har særkullsbarn, vil den av dem det gjelder, eventuelt begge, bli ansett som enslig forsørger med mindre de er gift, meldepliktige samboere eller registrerte partnere og ekteskapet/ samboerskapet/partnerskapet er inngått før 1. november i året før inntektsåret.

Klasse 2 på grunn av omsorg for barn født i 1988 eller senere
Enslig person som har omsorgen for barn som er 17 år eller yngre ved utløpet av inntektsåret, skal lignes i klasse 2. Dette gjelder selv om barnet er bosatt i utlandet, for eksempel i skattyterens utenlandske hjem. For barn i denne aldersgruppen er det tilstrekkelig at den enslige forsørger har omsorgen for barnet. Forsørgelse i økonomisk forstand behøver ikke foreligge. Det kan derfor gis klasse 2 selv om barnet er selvforsørget og eventuelt lignes for seg.

Omsorg vil i de fleste tilfeller innebære at den enslige forsørger har foreldreansvar for barnet. I de fleste tilfelle vil vedkommende ha barnet boende hos seg, men dette vil ikke være avgjørende.

Klasse 2 på grunn av forsørgelse av barn født i 1987 eller tidligere
Den enslige forsørgeren kan settes i klasse 2 også når vedkommende bare har barn som er 18 år eller eldre ved utgangen av inntektsåret. I prinsippet er det ingen øvre aldersgrense for barnet. Det er imidlertid ikke nok at den enslige forsørger har omsorgen for barn i denne aldersgruppen. Det må foreligge virkelig forsørgelse.

Lovens vilkår for klasse 2 er at den enslige virkelig forsørger barnet det gjelder. Dette innebærer at det må stilles krav om tilnærmet full forsørgelse. Virkelig forsørgelse anses normalt å foreligge når barnets samlede inntekt ikke overstiger 22.000 kroner i inntektsåret. For å beregne samlet inntekt i denne sammenheng, tas det utgangspunkt i barnets alminnelige inntekt. Det skal ses bort fra den særskilte nedre grensen for lønnsinntekt på 31.800 kroner ved beregningen av minstefradraget. I stedet beregnes minstefradraget med 31 prosent av hvert grunnlag (lønn og/eller bidrag/barnepensjon). I tillegg skal eventuelt særfradrag trekkes fra.

Skilsmisse og separasjon, den ene ektefellen får omsorgen alene
Når ektefeller blir skilt eller separert vil den av ektefellene som overtar eneomsorgen og som barnet fortsetter å bo hos, ha rett til klasse 2. Er det flere barn, og hver av foreldrene beholder eneomsorgen for minst ett av dem, vil begge foreldrene kunne anses som enslige forsørgere. Forutsetningen er at forholdet er reelt, herunder at foreldrene faktisk lever atskilt etter samlivsbrudd. Videre må det kunne kreves at delingen av barneflokken med hensyn til omsorgfunksjonen har en varig karakter.

Skilsmisse og separasjon, ektefellene har felles omsorg som er delt dem i mellom
Har foreldrene, som er separert eller skilt, felles omsorg (ikke eneomsorg) for det enkelte barn, innebærer ikke dette at hver av foreldrene kan kreve å bli lignet i klasse 2. Klasse 2 gis i slike tilfeller til den av foreldrene som det meste av året har hatt den daglige omsorgen for barnet, dvs. den som barnet største delen av året har bodd hos. Har ektefellene flere barn, må hvert enkelt barn vurderes for seg.

Dersom barnet (barna) etter avtale skal, eller rent faktisk oppholder seg like lenge hos hver av foreldrene, kan det legges til grunn at hver av foreldrene blir ansett som enslig forsørger annet hvert år, hvis det ikke er forhold som tilsier at en av dem har hovedomsorgen. Den av ektefellene som har barnet (barna) hos seg ved utgangen av skilsmisse-/separasjonsåret, anses som enslig forsørger for dette året, den andre av foreldrene året etter osv.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.