Gå til sidens hovedinnhold

Slik bryter Norge sammen

Og politikerne skjønner ikke hvor mye som trengs... Les rapporten her.

Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) offentliggjør i dag rapporten «State of the nation» som advarer mot at sentrale deler av infrastrukturen står i fare for å falle sammen.

Rapporten konkluderer med at vedlikeholdsetterslepet i dag er på 800 milliarder kroner. Med dagens politikk vil etterslepet være på 1600 milliarder om 10 år. Til sammenligning er statsbudsjettet på 974 milliarder kroner.

Ifølge RIF er målet med rapporten å svare på om Norge er i stand til å innfri fremtidens krav og behov dersom myndighetene fortsetter å drifte, vedlikeholde og investere som før eller som planene tilsier.

Les også Gunnar Stavrums kommentar: Keiserens nye skatt

Og konklusjonen er nedslående (se nederst i artikkelen)

Her kan du lese hele rapporten

- Ta NSB og norsk jernbane. For at dagens standard skulle vært på et akseptabelt nivå trengs det alene 200 milliarder kroner. I kommende tiårsperiode anslår vi at det trengs 400 milliarder kroner for å få jernbanen opp på et akseptabelt nivå, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen til Nettavisen.

- Jernbaneverket selv anslår behovet til 100 milliarder - spriket er stort?

- Ja. Jernbaneverkets beregninger henger sammen med dagens system for utvikling av infrastruktur. Både Nasjonal Transportplan (NTP) og andre offentlige styringsdokumenter bærer preg av alt for korte bevilgningshorisonter. Ett års bevilgningshorisont er alt for lite. I tillegg er planene i NTP alt for lite bindende, sier hun.

- Hvordan skal Norge få løst disse utfordringene?

- Det vi trenger er langsiktige bindende finansieringsplaner med en meget konkret sluttdato. Da er det mulig å få til mye, noe vi viste med Lillehammer OL og utbyggingen av Gardermobanen, sier hun.

Avventende
Nettavisen har vært i kontakt med Finansdepartementet for å få en kommentar fra finansminister Sigbjørn Johnsen, som må tåle kritikk for å knipe igjen pengesekken.

- Vi avventer å kommentere saken, sier kommunikasjonssjef Runar Malkenes i Finansdepartementet til Nettavisen.

HTML EMBED

Så ille står det tilmed landet vårt, ifølge RIFs State.

Karakterskalaen går fra 1 til 5, hvorav 5 er best. Les mer om den nederst i saken.

Lufthavner - Karakter 4
Rulle- og taksebaner, navigasjonsinstrumentering samt flyoppstillingsplasser, har en tilfredsstillende standard for å avvikle dagens trafikk, mens en stor del av bygningsmasse, terminaler og driftsbygg er uhensiktsmessig. På de store lufthavnene, Gardermoen, Sola, Flesland og Værnes nærmer kapasitetsgrensene seg både for banesystem og terminalbygninger, og det er viktig å fullføre planleggingsarbeidene for utvidelser av disse elementene.

Riksveier- fylkesveier - Karakter 3
Tilstanden på dagens riks- og fylkesveinett er dårlig. Etterslepet forventes å øke på grunn av manglede drift og vedlikehold. Sett i lys av økte budsjettrammer til vegsektoren er det en positiv, kortsiktig tendens. På lengre sikt er ikke rammene tilstrekkelige for å oppnå en vegstandard etter dagens krav fram mot 2020. Anbefalt satsing framover er økt utbygging av midtdelere, ny 4-felts E18 i vestkorridoren og mot Kristiansand, utredning av kapasitetsøkende tiltak i Oslo-området, samt oppgradering av E16, RV 7 og RV 3.

Kommunale veier - Karakter 3
Tilstanden er vurdert som dårlig og tendensen er negativ da vi har fått en forverret tilstand fra foregående år. Det foreligger hovedsaklig kortsiktige planer og det ser derfor ikke ut til at standarden på veiene vil innfri krav og behov i 2020. Anbefalte satsningsområder er intensivering av trafikantrettede tiltak, registreringer og databanker på nasjonalt nivå, kompetanseheving innenfor drift- og vedlikeholdsområdet, samt større omfang av felles innkjøpsordninger og interkommunalt samarbeid.

Vannforsyningsanlegg - Karakter 3
Tilstanden på dagens anlegg er samlet sett mindre god. Ledningsnettet er preget av store lekkasjer, gjennomsnittlig lekkasje er 30 % (til sammenligning har Danmark 6-7 %). Vannbehandlingsanleggene er mangelfulle, mens vannkvalitet og forsyningsstabilitet er god. Det er et sterkt behov for økt ledningsfornyelse. Det må gjennomføres en mer omfattende vannbehandling på enkelte, særlig mindre anlegg som ikke tilfredsstiller dagens krav i drikkevannsforskriften.

Avløpsanlegg - Karakter 2
Det er et sterkt behov for økt ledningsfornyelse både for å erstatte dårlig eksisterende nett og for å øke kapasiteten for klimaendringer. Det er også behov for å oppgradere eksisterende renseanlegg på grunn av strengere krav i forurensningsforskriften blant annet med hensyn til miljøgifter og sårbarhet i resipienter. Økt rekruttering av lærere og studenter pga nært forekommende “pensjonistbølge” er også et viktig fokusområde framover.

Avfall - Karakter 4
Norge har i dag en svært høy materialgjenvinning, gjennomgående bra standard på annen behandling og sluttdisponering samt god kontroll med avfallstrømmene. Avfallssystemet håndterer i dag cirka 4,7 millioner tonn/år og utslipp fra avfallsdeponier og all avfallshåndtering utgjorde samlet cirka 3-4 prosent av de nasjonale klimautslippene i 2006. Utviklingen fram til 2020 vil medføre at mer avfall går til forbrenning og biologisk behandling, noe mer går til materialgjenvinning og betydelig mindre går til deponi. Det er viktig at en legger innsats i å opprettholde og videreutvikle den gode standarden på det norske avfallssystemet.

Energiproduksjon - Karakter 4
Norske energiproduksjonsanlegg holder en god standard. Det utføres planlagt vedlikehold i og analyser for opprustning og utvidelser foretas. Norge bør ha sterkt fokus på en nasjonal og langsiktig energi og klimaplan. De fornybare ressursene ligger tilgjengelige, og nasjonen må ha en samlet nasjonal satsning for å få en samfunnsnyttig utnyttelse av disse. Omtrent halvparten av innenlands energiforbruk kommer fra fossile kilder og en utfasing av disse krever en satsning på produksjon av fornybar energi og det må legges til rette for dette på politisk nivå.

Energidistribusjon - Karakter 4
Elektrisitetsnettet er i hovedsak tilfredsstillende. Transmisjonsnettet holder god standard, mens regionalnett og distribusjonsnett er noe dårligere. Både leveringskvaliteten og leveringssikkerheten er god per i dag. Det er økende behov for vedlikehold og nyinvesteringer for å opprettholde kvaliteten på elektrisitetsnettet. Det er godt kartlagt hvilke forbedringer som bør gjøres og det trengs en nasjonal styring av virkemidler for å oppnå tilstrekkelige støtte. Det bør også fokuseres på å korte ned konsesjonsbehandlingsprosessen for nye kraft og nettanlegg. Klare målsettinger er nødvendige for å oppnå en tilstrekkelig framtidssikring for bransjen.

Jernbane - Karakter 2
Tilstanden på dagens jernbanenett er vurdert til å være svært dårlig. Dette betyr at anlegget er i en slik forfatning at funksjonaliteten er truet. Det kreves umiddelbar innsats for at ikke funksjonaliteten reduseres. Jernbanenettets gjennomsnittsalder er høy, og vedlikeholdsetterslepet er stort. Økt satsing på jernbanen har gitt en kortsiktig positiv tendens, men de økte rammene er ikke tilstrekkelige for å ivareta en god fremtidssikring. Anbefalte satsingsområder er full dobbeltsporutbygging i intercity området til Halden, Skien og Lillehammer, økt kapasitet i Oslo-området, tilrettelegging for økt godtrafikk med flere kryssingsspor og terminalutbygginger, forsert utbygging av nytt signalsystem (ERTMS) samt stasjonstiltak i Oslo-området med fokus på god innfartsparkering (forberedt for ruteplan 2012).

Kommunale bygg - Karakter 3
Den kommunale bygningsmassen har et forfall over lang tid som har medført et stort etterslep i vedlikeholdet, og har derfor dårlig tilstand. I tillegg er det behov for funksjonelle ombyggingsbehov samt nybygg som følge av demografisk utvikling. Det anbefales igangsatt strategisk planlegging i en nasjonal oppgraderingsplan som ser totaliteten i sammenheng samt utrede effekten av sammenslåing til større byggforvaltningsenheter rent ressurs-og kompetansemessig. Uten en slik plan vil de negative tendenser også prege fremtidsperspektivet.

Helsebygg - Karakter 3
Den statlig eide sykehusmassen har hatt et forfall over lengre tid som har medført et stort etterslep i vedlikeholdet. Endringer i demografi gir behov for nybygg i tillegg til funksjonelle ombygginger. Det anbefales igangsatt strategisk planlegging i en nasjonal oppgraderingsplan som ser totaliteten i sammenheng samt utrede effekten av at bygg- og eiendomsfaglig kompetanse og ressurser samles i større enheter. Uten en slik plan vil de negative tendenser også prege fremtidsperspektivet.

Her er karakterskalaen, 5 er best:

5. Anlegget er som nytt, og tilfredsstiller dagens krav og behov. Vesentlig vedlikehold vil ikke være påkrevd før om flere år. Minimalt med løpende vedlikeholdskostnader.

4. Anlegget har god standard, normalt vedlikehold er påkrevd for å opprettholdetilstanden.

3. Anlegget har en akseptabel, men ikke god standard. Det må forventes løpende vedlikehold for å opprettholde drift. Fremtidige investeringer er nødvendig.

2. Anlegget er i en dårlig forfatning, funksjonaliteten er truet. Det kreves umiddelbar innsats for at ikke funksjonaliteten reduseres.

1. Anlegget kan ikke oppfylle sin tiltenkte funksjon. Det vil være behov for forbedringer/oppgraderinger og etablering av ny infrastruktur.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken