Obos er landets desidert største boligforvalter med over 450.000 medlemmer. Selskapet har vært en vekstmaskin av dimensjoner, med en reell egenkapital ved utgangen av 2018 på drøyt 40 milliarder kroner. Overskudd opp mot 3 milliarder i året er ikke uvanlig.

Men eierløse Obos slipper å betale utbytte til aksjonærer og betaler også en svært lav skatt. I tabellen under har vi satt opp overskuddene og skattebelastningen for årene 2014-2018.


De samlede overskuddene disse årene er som vi ser på nesten 12,6 milliarder kroner, men samlet skatt i perioden er på lave 1095 millioner. Det tilsvarer i gjennomsnitt beskjedne 8,7 prosent i selskapsskatt.

År
Overskudd Betalt skatt
Skatteprosent Ordinær skatt
Besparelse
2014 1820 mill.
263 mill.
14,4%
491 mill.
228 mill.
2015 2367 mill.
184 mill.
7,8%
639 mill.
455 mill.
2016 2837 mill.
175 mill.
6,2%
709 mill.
534 mill.
2017 2643 mill.
177 mill.
6,7%
634 mill.
457 mill.
2018 2928 mill.
296 mill.
10,1%
673 mill.
377 mill.
Sum 12 595 mill.
1095 mill.
8,7%
3146 mill.
2051 mill.

Kilde: Årsrapporter Obos/Nettavisen

2,05 milliarder

Den alminnelige selskapsskatten har under Erna Solbergs regjeringstid gått ned fra 27 prosent i 2014 og 2015, via 25 prosent i 2016, 24 prosent i 2017 og ned til 23 prosent i fjor.

Hadde Obos-konsernet betalt ordinær selskapsskatt i disse årene, ville det ha utgjort nesten 3150 millioner kroner. Skattebesparelsene for 2014-2018 utgjør hele 2,05 milliarder. Hvordan er det mulig?

Økonomidirektør Martin H. Arnholdt i Obos understreker overfor Nettavisen Økonomi at de betaler 22 prosent skatt (satsen i år) av skattepliktige inntekter. Men Obos nyter blant annet godt av «permanente forskjeller». Det betyr at visse inntekter aldri kommer til beskatning.


Eier mange selskap

Obos eier mellom 20 og 50 prosent i mange selskaper, såkalte tilknyttede selskap.

I slike selskap og selskap med felles virksomhet, som børsnoterte Veidekke og AF Gruppen, tar Obos inn resultatet etter skatt i konsenregnskapet. Obos slipper derfor å betale skatt av disse inntektene.

I 2018 utgjorde inntekter fra tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter hele 782 millioner kroner. Skattebesparelse: 180 millioner (782 mill.*0,23).

Skatter ved salg

Obos betaler heller ikke skatt på verdistigning av næringseiendommene. Dette kan sammenliknes med at du som aksjonær eller andelseier i et aksjefond ikke betaler inntektsskatt av den løpende verdistigningen. Beskatning skjer først ved salg og eventuell gevinst.


Verdiøkningen på investeringseiendommene i Obos i 2018 var på 429 millioner. Skattebesparelse: 99 millioner (429 mill.*0,23). Da er vi allerede oppe i ca. 280 millioner i spart skatt for fjoråret.

Dessuten har Obos i likhet med andre selskap gevinster ved aksjesalg fra norske selskaper, samt inntektsført utbytte.

Fritak

Disse gevinstene er unntatt fra beskatning i henhold til fritaksmetoden. Det betyr at aksjeutbytte eller aksjegevinster som tilfaller aksjeselskaper, foreninger eller stiftelser (som Obos), ikke er skattepliktige inntekter.

Til gjengjeld får verken Obos eller andre fradrag for tap ved aksjeutbytte eller salg av aksjer.