*Nettavisen* Økonomi.

Slik vil de kuppe regjeringen

Jonas Gahr Støre, næringspolitisk talsperson Else-May Botten og landbrukspolitisk talsperson Knut Storberget er på Mathallen for å legge frem partiets lange liste.

Jonas Gahr Støre, næringspolitisk talsperson Else-May Botten og landbrukspolitisk talsperson Knut Storberget er på Mathallen for å legge frem partiets lange liste. Foto: Heidi Schei Lilleås (Mediehuset Nettavisen)

Her er Aps frieri i jordbruksoppgjøret.

24.04.14 14:31

MATHALLEN (Nettavisen): Arbeiderpartiet er offensive før årets jordbruksoppgjør.

Dagen før forhandlingene starter, legger finanspolitiker Jonas Gahr Støre og landbrukspolitiker Knut Storberget frem Aps plattform, som inneholder 25 punkt.

Frir til Venstre og KrF

Ap håper å fri til Venstre og KrF og motarbeide de reformer som er ventet fra regjeringen.

«Vi håper å legge frem en plattform som kan bidra til en flertall i Stortinget,» skriver Ap i invitasjonen.

- Landbruk over hele landet
Dokumentet heter «Grønn vekst: Landbrukspolitisk plattform»:

«Arbeiderpartiet mener matproduksjonen må økes, og at vi skal ha et landbruk over hele landet. Vi vil sikre økt verdiskaping innen verdikjedene for mat og skog, som står sentralt i den nye bioøkonomien.Økt produksjon og verdiskaping med utgangspunkt i verdikjedene innen jord - og skogbruk vil være en del av løsningen knyttet til globale utslipps- og ressursutfordringer, samtidig som det gir fastlandsøkonomien flere ben å stå på. Vi vil være åpne for å fornye politikken vår, og utarbeide forslag til strukturendringer og forenklinger som bidrar til at vi når de landbrukspolitiske mål vi har satt oss i landbruksmeldingen («Velkommen til bords») og i partiprogrammet.»

Klikk på bildet for å forstørre.

Årets jordbruksoppgjør skal hales i land av en Frp-statsråd. Det utnytter Ap. Foto: (SCANPIX)

Her er de 25 punktene:

1. FORBRUKEREN I SENTRUM

Landbrukets oppgave er å produsere trygg og variert mat av god kvalitet

Arbeiderpartiet vil føre en landbrukspolitikk som sikrer god og trygg mat som forbrukerne etterspør. Vi vil ivareta hensynet til god beredskap og kompetanseutvikling for å sikre forsyning av matvarer til norske forbrukere.Landbrukspolitikken må ivareta forbrukerhensyn og maten skal være god, sunn og rimelig i pris. Informasjon til forbrukerne skal sikres gjennom etablering av en dagligvareportal, med informasjon om innhold, pris, opprinnelse, og hvor varen kan kjøpes. Dette vil gjøre det enklere for forbrukerne å gjøre sine valg, samtidig som det kan sikre bedre konkurranse i markedet. Vi vil stille strengere krav til merking av mat og sporbarhet på råvarer.

2.SIKRE INNTEKTSUTVIKLING

Næringens samlede lønnsomhet må bedres i årene som kommer. Bønder er selvstendige næringsdrivende med ansvar for egen inntekt. Gjennom landbrukspolitikken må rammevilkårene utformes slik at yrkesutøverne i landbruket sikres en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Arbeiderpartiet vil derfor videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som er ført siden 2005.

Vi ønsker en fortsettelse av den inntektsutvikling for landbruket som jordbruksoppgjøret til Stoltenberg II –regjeringen i 2013 ga grunnlag for. Vi kan ikke på forhånd gi aksept for jordbruksoppgjør. Et eventuelt havarert jordbruksoppgjør i 2014 med betydelige kutt vil måtte vurderes av Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Arbeiderpartiet vil ha en gjennomgang av støtteordningene med sikte på forenkling og økt produktivitet. Det må vurderes om mer av støtten skal rettes inn mot produksjon og ikke areal, samtidig som tilskuddene i størst mulig grad må utformes for å utjevne forskjeller i geografiske og strukturelle produksjonsforhold.

3.AKTIVT JORDVERN

Med landets begrensede areal for matproduksjon, der dyrket og dyrkbart areal utgjør 3 % av landets totale areal, er det nødvendig med et sterkt jordvern

Tilskudd til grøfting skal være et element i fremtidige jordbruksavtaler

For at vi også i fremtiden skal kunne produsere norsk mat som forbrukerne etterspør, må vi sikre et sterkt jordvern. Vi ser likevel også behov for å hensynta andre samfunnsmessige formål ved planprosesser, særlig boligbygging, som i flere tilfeller må gis større vekt. Vi mener det i større grad må utvikles positive virkemidler for å få kommuner til å planlegge med minst mulig omdisponering av god matjord. Vi mener det vil være riktig med en nasjonal strategi for et sterkt jordvern.

Klikk på bildet for å forstørre.

4.ET RETTFERDIG FORDELT EIERSKAP

Det er behov for å vurdere om aktuelle lovverk og praksis er tilpasset dagens situasjon i næring og samfunn. Dette gjelder jordlov, konsesjonslov, odelslov og problemstillinger rundt leiejord. Tilpasningene må legge til rette for at interesserte ungdommer /personer kan få plass i næringen

For forbrukerne er det viktig å sikre tilgang på god, trygg og rimelig mat over hele landet.

Konsesjonsbestemmelser, bo- og driveplikt og prisregulering er viktige virkemidler for å opprettholde et landbruk over hele landet. Endringer i disse bestemmelsene bør vurderes samlet. Arbeiderpartiet er åpne for forenkling og en viss liberalisering i disse bestemmelsene for å stimulere til at flere kan etablere seg og investere i primærnæringene, og for å sikre at nedlagte bruk kan tas i bruk til beboelse og drift.

Vi vil også se på tiltak for å sikre en bedre arealfordeling. Regjeringen bør ta et nasjonalt initiativ som kan bidra til mindre teigblanding og bedre arrondering. Den store andelen leiejord må reduseres, da det bidrar til store kostnader og lite forutsigbarhet for de som driver jorda.

5.FORSKNING OG UTVIKLING

Arbeiderpartiet vil forsterke fokus på innovasjon og forskning i alle ledd i verdikjeden

For å sikre tilgang på norsk mat som forbrukerne etterspør må det skje kontinuerlige innovasjoner og produktutviklinger innen hele verdikjeden. Gjennom det næringspolitiske virkemiddelapparatet må det legges til rette for rammebetingelser og virkemidler som stimulerer til FoU og innovasjon, bl a i form av teknologi- og produktutvikling. Det må også satses på forskning og utvikling for å øke matproduksjonen i arktiske områder, og i fjord- og fjellområdene.

6. REKRUTTERING OG KOMPETANSE

For å få ungdom til å satse på landbruket må de ha muligheter til å utvikle bred kompetanse, og velferdsordningene må styrkes, i tillegg til økonomiske virkemidler Arbeiderpartiet vil forsterke fokus på rekruttering, likestilling og kompetanse i alle ledd i verdikjeden

Vi må vurdere justeringer og tilpassinger i regelverket, herunder nye ordninger, for å stimulere flere (unge) til å etablere seg i landbruket.

Tilgang på arbeidskraft med god og relevant kompetanse er viktig for hele verdikjeden.

Velferdsordningene må videreutvikles, og ordningene må gjøres minst mulig byråkratiske. Vi vil også legge til rette for at flere kvinner ønsker å etablere seg i landbruket, og vil bl a se på virkemidler som kan gjøre det enklere å kombinere bondeyrket med barnefødsel. Muligheter for kompetanseutvikling og etterutdanning er også viktig.

7. NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

Ap vil videreutvikle og styrke norsk næringsmiddelindustri, og legge til rette for fortsatt tilgang på råvarer fra norsk landbruk

Norske forbrukere skal få den maten de etterspør og norsk mat skal være trygg å spise. God kontakt mellom matprodusent og forbrukere er viktig. Næringsmiddelindustrien må sikres konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår slik at vi også i fremtiden har en helhetlig verdikjede for mat, og gjennom matproduksjon over hele landet skal vi sikre industrien tilgang på norske råvarer av tilstrekkelig volum og med høy kvalitet.

8.VARIERT BRUKSSTRUKTUR OVER HELE LANDET

Arbeiderpartiet vil

- opprettholde et variert landbruk over hele landet

- opprettholde dagens geografiske produksjonsfordeling

- foreta en gjennomgang av regelverket for samdrift

Vi vil ta hele landet i bruk, og bygge opp under at vi også i fremtiden skal ha matproduksjon over hele landet. Dette er noe som er viktig også for norske forbrukere. Kanaliseringspolitikken må videreføres for å sikre at egnede arealer over hele landet kan tas i bruk til matproduksjon, noe som gir en mest mulig optimal utnyttelse av det samlede produksjonsgrunnlaget. Det må fortsatt gis tilskudd for å gjøre det lønnsomt å drive småskala-landbruk i marginale områder. I tillegg er det viktig å stimulere tilstrekkelig volum i alle produksjoner, noe som er viktig for næringsmiddelindustrien.

Arbeiderpartiet ber regjeringen komme til Stortinget med tiltak for frukt – og grønnsaksnæringen.

En geografisk fordeling av kvotesystemet er viktig for å opprettholde landbruk over hele landet. Arbeiderpartiet er tilhenger av økt satsing på samdrift og mener kvotebestemmelser bør gjennomgås med dette for øyet. Reglene for kvoter må også gjennomgås for å sikre at kvotene brukes. Det bør være en viss dispensasjonsadgang med henblikk på muligheter for å kunne flytte kvote fra et fylke til et annet.

9.INN PÅ TUNET

Ved siden av å utnytte naturressurser til matproduksjon gir distriktslandbruket sysselsetting og bosetting, samt grunnlag for annen næringsvirksomhet

Arbeiderpartiet vil tilrettelegge for at alle skal få gleden av naturopplevelser.

Gjennom « Inn på Tunet»-satsingen tilbyr gårdsbrukene tilrettelagte velferdstjenester innen skole, helse og omsorg. Dette er positivt både for brukerne og for aktørene i landbruket ved at det gir nye muligheter for tjenesteproduksjon basert på de ressursene man har på gården. Dette er et tilbud som vi ønsker å videreutvikle, og ev også utvide, bl a til å bruke skogen som en ressurs for både læring og rekreasjon.

10.NISJEPRODUKSJON/LOKALMAT

Ap vil videreutvikle verdiskapingsprogram for mat ( lokalmatprogrammet)

Forbrukerne etterspør i stadig større grad kortreist mat og matspesialiteter med lokal identitet. Utvikling av nisjemat/kortreist mat skal stimuleres, og særlig spesialiserte produkter som kan utvikle et volum som gir forutsigbarhet ift levering, og som har et kostnadsbilde og markedspotensial som kan sikre lønnsomhet. Det må også arbeides for å sikre småskalaprodusenter tilgang til markedet, og det må stimuleres til økt samarbeid med andre næringer, som aktører innen reiselivet.

11.KORN- OG KRAFTFÔRPOLITIKKEN

Arbeiderpartiet vil, innenfor de gitte handelspolitiske rammene, legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer som det er naturgitt grunnlag for og som markedet etterspør

Gjennom den geografiske produksjonsfordelingen må det sikres at kornproduksjonen kan opprettholdes på de områdene som er best egnet for det. Hensynet til lavere kostnader gjennom reduserte kraftfôrpriser må balanseres opp mot lønnsomheten i å ta i bruk egne grovfôrressurser, i tråd med målsettingene om å øke matproduksjonen basert på norske ressurser. Økte transportkostnader pga kanaliseringspolitikken må fortsatt søkes utjevnet gjennom frakttilskudd.

12. TRYGG OG REN MAT

Landbrukets oppgave er å produsere trygg og variert mat av god kvalitet

De overordnede målene for landbrukspolitikken er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk

Gjennom konsesjonsordninger, kompetanse, strenge hygienekrav og god dyrevelferd vil vi sikre produksjon av god og trygg mat som forbrukerne etterspør. Matsikkerhet må sikres gjennom bl a lavt antibiotikabruk. Dersom det åpnes opp for større bruk og færre reguleringer må dette veies opp mot hensyn til matsikkerhet og dyrevelferd.

Vi er tilhengere av at Mattilsynet sikres god kompetanse og at de organiseres på en måte som sikrer en effektiv kostnadsutnyttelse, og størst mulig rettslikhet over hele landet

13. TOLLVERN

Et sterkt importvern for landbruksprodukter må søkes opprettholdt. Ved en eventuell ny WTO-avtale vil vi bruke alle de virkemidlene avtalen gir til å sikre norsk landbruksproduksjon og norsk næringsmiddelindustri. Ved en slik avtale må det gis kompensasjon for tap av inntekt

For å sikre norsk mat til forbrukerne til konkurransedyktige priser, må vi også i fremtiden ha et sterkt importvern. Konkurranseevnen i hele verdikjeden må sikres gjennom et velfungerende og forutsigbart importvern. Anbefalingene fra Matindustrialliansen om forutsigbarhet i tollvernet må følges opp. Vi må sikre konkurransekraften i næringsmiddelindustrien gjennom ordninger som RÅK og prisnedskriving av råvarer, noe som bidrar til stabile råvarekostnader for industrien. Ordninger med foredling av norske råvarer i utlandet må gjennomgås med sikte på å sikre minst mulig transport. Primært ønsker vi at norske råvarer skal foredles i Norge.

14.KAPITALORDNINGER

Arbeiderpartiet vil styrke kapitaltilgang og virkemidler gjennom Innovasjon Norge

For å sikre rekruttering til landbruket og økt matproduksjon må det legges til rette for økt lønnsomhet i landbruket. Vi må sikre kapitaltilgang og investeringsvirkemidler til jord- og skogbruket, f eks gjennom Innovasjon Norge. Skatte- og avgiftsmessige justeringer må også vurderes og konsekvensutredes. Negative konsekvenser av bortfall av arveavgiften pga kontinuitetsprinsippet må rettes opp.

15.SKOG

Ap mener skognæringen må bli et nasjonalt satsingsområde for utvikling av helhetlige verdi- og næringskjeder i Norge. Alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk for å bidra til en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri .

Vi vil videreutvikle skogpolitikken og legge til rette for nye virkemidler som kan bidra til økt verdiskaping i skog- og trenæringen. Tiltakene i uttalelsen fra landsmøtet om en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsnæring, og i rapporten «Woods of Norway», må følges opp.

16.DYREVERN

Ap vil kreve at håndtering av dyr skjer med omsorg og respekt for dyrets egenart. Dyr har en egenverdi og Mattilsynet må styrkes for å prioritere tilsyn med dyrevelferden. Ap vil sikre at dyr har akseptable transportforhold til slakteri.

Landbruket er avhengig at matproduksjonen har støtte fra norske forbrukere. God dyrevelferd er viktig for å sikre omdømmet til norsk landbruk, samtidig som det gir et konkurransefortrinn i markedet.

17.PELSDYR

Ap går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Omstillingsmidler for etablering av ny landbruksvirksomhet basert på gårdsbrukets ressurser blir stilt til rådighet i avviklingsperioden.

I august 2013 nedsatte Stoltenberg-regjeringen et pelsdyrutvalg som skal avgi sin rapport innen 15.12. 2014. Utvalget skal bl a se på hvordan det kan legges til rette for en styrt avvikling av næringen, og se på muligheter for omstilling til annen landbruksproduksjon og økonomisk kompensasjon m.m. Vi vil derfor avvente utvalgets rapport og deretter komme med forslag til oppfølging med utgangpunkt i en oppfølging av landsmøtevedtaket. Regjeringen har allerede varslet at de vil videreføre pelsdyrnæringen.

18.SAMVIRKE OG MARKEDSREGULERING

Ap vil opprettholde samvirkebaserte markedsregulatorer og avtakere av norske råvarer fra hele landet

Markedsbalanse er viktig både for forbrukere og for aktørene i landbruket. Vi vil arbeide for å videreføre en markedsregulering som bidrar til lønnsomhet i verdikjeden, avsetningsmuligheter for bøndene, forutsigbarhet ift råvareleveranser til industrien, og tilgang på mat i markedet for norske forbrukere over hele landet, og til samme pris. Vi er også opptatt av å ivareta andre aktører i markedet, som Q-meieriene, Synnøve Finden og flere kjøttprodusenter, og disse må sikres konkurransedyktige rammebetingelser.

Regjeringen har nedsatt et markedsutvalg som skal avgi sin rapport i juni 2015, og i mandatet er økt konkurranse i næringsmiddelindustrien vektlagt. Vi vil være åpne for justeringer i ordningen men vil arbeide med sikte på å sikre fortatt markedsregulering i regi av landbruksamvirkene, i tråd med programmet vårt.

19.REINDRIFT

Ap vil utvikle reindriftspolitikken basert på en tredelt målsetting om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft, der den økonomiske bærekraften er særlig viktig.

Ap vil videreutvikle verdiskapingsprogrammet for reindrift

Reinkjøtt er en arktisk delikatesse som forbrukerne etterspør i stadig større grad.

Vi vil arbeide for sterkere fokus på næringen som produsenter av eksklusive mat- og kulturopplevelser. Reindrifta må sikres nødvendige arealer og reintallet må tilpasses beitegrunnlaget. Det må settes inn sterkere virkemidler og strengere sanksjoner for å få reintallet ned på en rettferdig måte. De største flokkene må reduseres mest ved hjelp av et bunnfradrag på antall rein.

20.ROVDYR

Ap vil ha levedyktige beitenæringer og rovdyrstammer i Norge, og utøve en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning i tråd med vedtatt bestandsmål, slik at konfliktnivået i landbruket blir redusert, bl a ved at lokal kunnskap vektlegges i forvaltningen. Ap mener utmarksressursene må kunne utnyttes til beite og at dette hensyntas i rovdyrforvaltningen. Ap vil utøve en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning, slik at konfliktnivået i landbruket blir redusert

For å nå målet om økt matproduksjon er det viktig at vi i langt større grad kan utnytte beiteressurser i utmarka. Vi må sikre at man fortsatt fokuserer på konfliktdempende tiltak mellom beitenæringen og rovdyr. Det er viktig at tiltakene i rovdyrforliket fra 2011 gjennomføres i tråd med forlikets målsettinger.

21.LOV OM GOD HANDELSSKIKK

Kjedemaktutvalget har konkludert med at det er kritisk lav konkurranse i det norske dagligvaremarkedet, noe som rammer både forbrukere og produsenter. For å sikre en velfungerende verdikjede for mat bør det etableres en lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen med tilsynskapasitet, som foreslått av matkjedeutvalget. Distribusjonselementet må også bli en del av lov om god handelsskikk.

22.LANDBRUK OG MILJØ

Jordbruksproduksjonen skal skje på en miljømessig bærekraftig måte. Det må sikres en god balanse mellom bruk og vern.

For å sikre forbrukerne tilgang på ren og trygg mat må landbruket drives på en miljømessig bærekraftig måte. Landbruket må ta sin del av ansvaret for å redusere forurensing, klimautslipp og stanse tap av naturmangfold. Tiltakene i St meld 39 (2008-2009) Klimautfordringene – landbruk en del av løsningen må følges opp. Vi vil videreføre en restriktiv linje når det gjelder GMO. Arbeiderpartiet vil be regjeringen om å utarbeide en bred strategi for å redusere matsvinn.

23.BEREDSKAP

Ap vil opprettholde selvforsyningsgraden på om lag dagens nivå, gjennom å videreføre den norske modellen med et sterkt importvern

Beredskap dreier seg i stor grad om sikkerhet for forsyning av matvarer til norske forbrukere, men også om at vi må ivareta kompetanse og kunnskap knyttet til mattrygghet. Behovet for et beredskapslager for korn er utredet og Stoltenberg-regjeringen satte av penger til etablering. Vi vil arbeide for at kornlager kan etableres.

24.FORENKLING

Arbeiderpartiet vil forenkle næringslivets krav til rapportering gjennom et kontinuerlig forenklingsarbeid

Vi er åpne for å forenkle ordninger og fjerne overflødig byråkrati, for å sikre at aktørene i matkjeden kan bruke mer tid på produksjon og mindre tid på administrasjon

25. VIDERE PROSESS

Arbeiderpartiet vil etablere en landbrukspolitisk ressursgruppe som utarbeider forslag til en moderne og fremtidsrettet landbrukspolitikk. Gruppa nedsettes av stortingsgruppa eller sentralstyret, og hele næringsfraksjonen deltar. Landbrukspolitisk talsmann leder gruppa.

Rekordhøyt oppgjør i fjor
Jordbruksoppgjøret for 2013-2014 har en ramme på 1270 millioner kroner. Kravet var på 1970 millioner, mens tilbudet fra staten var på 1020 millioner.

Avtalen tilsvarte en gjennomsnittlig inntektsøkning for bonden på 31.000 kroner per årsverk, eller en økning på 10,5 prosent.

Fredag klokken 11
Norges Bondelag, med cirka 60.000 medlemmer, overleverer sine krav til landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) fredag klokken 11.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.