Slik vil hun få fart i boligbyggingen

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

For få boliger har fått Navarsete på banen.

08.03.13 14:21

- Mil etter mil i en bil. Tre etter tre. Ikke en avkjøring. Ikke et hus. Ikke en eng.

- Hvorfor er vi så glad i Norge, hvorfor er vi så stolte av Norge? I Norge tok vi noen viktige valg på 1950- og 60-tallet. Vi valgte hele Norge og vi bor sprett. Der ingen kunne tro at noen kunne bo og at det faktisk bor noen der. Det er vi glad i.

Slik startet kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete sin presentasjon av den nye boligmeldingen: «Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar»

Regjeringen ønsker å få fart på boligbyggingen i Norge. I den nye boligmeldingen som ble lagt fram fredag varslet kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) derfor en forenkling av regelverket for å gjøre det lettere og raskere å bygge boliger.

Navarsete mener at en av årsakene til at det går tregt med boligbyggingen i landet er nettopp at prosessen rundt plan- og byggesaker er for innviklet.

- Det må ta kortere tid å få byggeprosjekter i gang og kommunene må regulere tomtene raskere. Vi må få til et bedre samarbeid, sa Navarsete.

Statsråden varslet også flere grep for å gjøre finansieringen av boligkjøp bedre, blant annet at startlånsordningen må gjøres til et bedre og tydeligere virkemiddel. Også ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) skal videreføres.

Navarsete er også klar over at det for mange likevel ikke er mulig å komme inn på boligmarkedet ved å kjøpe bolig.

Leiemarkedet er et alternativ for stadig flere, og regjeringen ønsker nå å bedre forholdene på leiemarkedet, blant annet ved å utvide minstetiden i utleiekontrakter fra tre år til fem år for å skape mer trygghet og bedre forutsetninger for leietakere. (©NTB)

Her kan du lese rapporten i sin helhet

Fornøyde utleiere
I Boligmeldingen foreslår Regjeringen å legge til rette for at det blir bygget flere nye utleieboliger med Husbankens finansieringsordninger.

Gjennom Husbanken vil utbyggere få tilgang til en kraftpakke som kan gi fart i nyproduksjonen. Flere utleieboliger vil stabilisere leiemarkedet som lenge har vært preget av stor etterspørselsvekst og begrenset tilbud.

Husbankfinansieringen vil også være forbeholdt utbyggere som satser langsiktig gjennom større omfang og profesjonalisering av leiemarkedet.

- En bedre og mer velfungerende leiesektor er en fordel for alle – ikke bare leieboere. Vi er svært glad for at Regjeringen nå satser på å styrke leiesektoren, sier daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen hos Leieboerforeningen i en melding.

Misfornøyde boligbyggere
Boligprodusentenes Forening konstaterer at det bygges for få boliger i Norge.

- Vi må bygge flere boliger for folk flest. Vi må bygge flere boliger for få å unngå økt klasseskille, og for å hindre at unge og svake grupper faller utenfor boligmarkedet. Stabil og tilstrekkelig boligforsyning må være et overordnet mål, og dette må Storting og regjering ta ansvar for, sier Per Jæger i en melding.

- Vi forventet at meldingen ville signalisere kraftfulle grep for å bedre boligforsyningen, fortsetter Jæger. Men meldingen har en skjevhet ved at den har hovedvekt på boligsosiale virkemidler, og i liten grad tar opp virkemidler for å stimulere boligforsyningen. Viktige faktorer for bygging av nye boliger, som garantikrav, egenkapitalkrav for boligkjøper og innstramminger i boligfinansieringen, er ikke behandlet i meldingen.

- Det er positivt at meldingen viser at vi har fått en miljøvernminister som ser at plan er viktig for boligforsyningen, og at nye boliger og infrastruktur må ses i sammenheng. Men vi konstaterer samtidig at det foreløpig bare er snakk om vurderinger og utredninger. Vi hadde faktisk forventet mer forpliktende mål, virkemidler og tiltak på planområdet!

Han sier at det er positivt at meldingen signaliserer at kommunal- og regionalministeren ønsker å forenkle byggesaksbehandlingen.

Jæger understreker følgende:
* Husbankens rolle må styrkes i den alminnelige boligforsyning, og ikke reduseres til kun å bli et boligsosialt virkemiddel.
* Vi savner fokus på virkemidler som stimulerer tilbudssiden i boligforsyningen. Vi ser heller ikke signaler om tiltak og virkemidler for å redusere byggekostnadene.
* Vi savner en tydelig prioritering av bygging av studentboliger. Flere studentboliger vil åpenbart lette situasjonen i leiemarkedet. Det må bygges 3 000 studentboliger hvert år!
* Det er positivt at modellen for regionalt plansamarbeid i Oslo og Akershus skal utvides til også å gjelde Rogaland, Hordaland og Trøndelag
* Samordning av innsigelser er et skritt i riktig retning, men det må i tillegg gis prioritet til boligbygging!
* Vi er overrasket over at meldingen ikke foreslo egen proposisjon om fjerning av 5-årsregelen.
* Vi anbefaler at det opprettes et teknisk beregningsutvalg hvor både myndigheter og bolignæring deltar, og hvor målet er å framskaffe mer omforent kunnskap om hva som påvirker kostnadsbildet for nye boliger, og hvordan nye krav påvirker markedsprisene på nye og brukte boliger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.