*Nettavisen* Økonomi.

Sjekk om du har rett til bostøtte

Bostøtten kan komme opp i omtrent 40.000 kroner i året for en enslig person. Foto: (Janne Bjergli - Nettavisen)

Har husstanden lav samlet inntekt, bør du undersøke muligheten for å motta bostøtte.

07.09.14 17:55

Husbanken og kommunene samarbeider om den såkalte bostøtteordningen, som har som formål å redusere boutgiftene for husstander med lave inntekter.

I dag er det omtrent 150.000 mottakere av bostøtte, men Husbanken har flere ganger uttalt at de mener at de trolig er enda flere som kan ha rett på denne støtten enn de som allerede mottar den i dag.

Alle som er over 18 år kan søke bostøtte med unntak av studenter uten barn og personer i førstegangstjeneste/siviltjeneste. Du kan også søke dersom du er student og studiet ditt er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering, for eksempel yrkesrettet attføring. Hvis du er under 18 år og har egne barn, kan du også søke.

Boligen du søker bostøtte for, må være en godkjent helårsbolig. Det må som hovedregel være en selvstendig bolig med egen inngang, bad/toalett og kjøkkenfunksjon.

Bostøtte avhenger av inntekt og formue til deg og de du bor sammen med. Overstiger dette en øvre grense har du ikke rett på bostøtte. For å ha rett til bostøtte må du ha en langt lavere inntekt enn en normallønn.

Inntektsgrenser

Uansett hvor høye boutgiftene er, får ikke husstanden bostøtte hvis husstandens inntekt overstiger den øvre inntektsgrensen. Inntektsgrensen bestemmes av type husstand, antall husstandsmedlemmer og hvor i landet du bor (delt inn i fire soner).

Inntektsgrensene er høyest i Oslo. En enslig kan i 2014 maksimalt ha en inntekt på 218.090 kroner, er det fire i hustanden øker grensen til 305.500. I kommunegruppe 4 er de samme grensene 195.000 kroner, 278.200 kroner.

For husstander som bor i spesialtilpasset bolig, vil inntektsgrensene ligge litt høyere enn for andre husstander med samme antall medlemmer. Unge uføre har de høyeste inntektsgrensene.

Les mer om inntektsgrensene her.

Beregning av bostøtte

Bostøtte beregnes på bakgrunn av husstandens inntekter og boutgifter. Bostøtten bestemmes av godkjente boutgifter fratrukket en egenandel. Av denne summen får du normalt dekket 70 prosent (dekningsprosent).

Bostøtte beregnes ut fra denne formelen:

Godkjente boutgifter
- Egenandel
= Sum x 70% (dekningsprosent) = Bostøtte

For søkere som bor i kommunale utleieboliger eller kommunalt disponerte sosiale utleieboliger er dekningsprosenten 80 prosent.

Egenandel

Egenandelen er den delen av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Den beregnes på grunnlag av inntekten ut fra siste skatteoppgjør. Egenandelen trekkes fra husstandens godkjente boutgifter og beregnes på bakgrunn av antall husstandsmedlemmer og samlet inntekt.

Les mer om egenandelen her.

Gunstigere beregning for unge uføre

Uførepensjonister med status ung ufør, jf folketrygdloven §§ 3-21 og 3-22, har en gunstigere beregning av egenandelen.

Godkjente boutgifter

Dette er boutgiftene som blir lagt til grunn i beregningen av bostøtte. Departementet har fastsatt grenser for hvor høye og lave boutgifter som kan legges til grunn når bostøtte beregnes. Hvilken grense som gjelder for deg, avhenger av hvilken kommune du bor i, og hvor mange som bor i husstanden.

Hvis boutgiftene overstiger det øvre grensebeløpet, blir ikke de overskytende boutgiftene tatt med i beregningen.

Husstander som har spesielt høye boutgifter, fordi noen i husstanden er funksjonshemmet og har behov for en spesialtilpasset bolig, har en høyere øvre grense for boutgifter.

Les mer om boutgifter her.

Eierforhold til bolig

Hvilke boutgifter du får lagt til grunn for beregning av bostøtte, er avhengig av eierforholdet du har til boligen din.

Leid bolig (inkl. kårbolig)

  • Husleie. Må dokumenteres.
  • Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i husleien, får i tillegg lagt til grunn 6000 kr pr år til dekning av utgifter til oppvarming.

Boliger med felleskostnader (borettslag, boligsameier, aksjeleiligheter og obligasjonsleiligheter)

  • Felleskostnader. Må dokumenteres.
  • Renter og avdrag på boliglån, men kun den delen av lånet som er knyttet til boligformål. Må dokumenteres.
  • Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i felleskostnadene, får i tillegg lagt til grunn 6000 kr pr år til dekning av utgifter til oppvarming.

Boliger uten felleskostnader (eneboliger)

  • Renter og avdrag på boliglån, men kun den del av lånet som er knyttet til boligformål. Må dokumenteres.
  • Eiendomsskatt. Må dokumenteres.
  • Årlige driftsutgifter til ytre vedlikehold og forsikringer av boligen. Dette beregnes automatisk.
  • Kommunale avgifter. Dette beregnes automatisk på bakgrunn av opplysninger kommunen har registrert i bostøttesystemet. Det kan være avvik fra det du faktisk betaler og det du får lagt til grunn.

Uansett eierforhold, er det slik at alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i felleskostnadene eller gjennom husleien, får i tillegg lagt til grunn 6000 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.

Bostøttekalkulator

For å finne ut om din husstand har krav på bostøtte, og hvor mye dere eventuelt kan få, kan dere bruke Husbankens bostøttekalkulator.

Her skal dere legge inn opplysninger om husstandens sammensetning, inntekter og boligopplysninger.

Eksempler

Her ser du hvordan regnestykket blir satt opp. Eksemplene tar utgangspunkt i en enslig, og en husstand med to personer bosatt i Oslo. I begge tilfeller leier de bolig.

Som vi ser her får den enslige personen en bostøtte på 1.607 kroner i måneden. Husstanden med to får 2.174 kroner til tross for høyere inntekt. Dette kommer av at inntekten blir justert ned men en faktor på 1,1 når det er to i husstanden. For den enslige er boutgiften under grensen, for husstanden med to er boutgiftene for slik at disse blir redusert med 6.300 kroner. Egenandelen for husstanden med to blir høyere pga høyere inntekt, selv om den er nedjustert med 20.000 kroner.

I begge tilfeller får disse dekket 70 prosent av differansen mellom godkjente boutgifter og egenandelen.

Enslig Enslig med barn
Inntekt 180 000 210 000
Justert inntekt 180 000 190 909
Husleie per måned 6 000 8 000
Boutgifter per år 72 000 96 000
Grense for boutgifter 83 800 89 700
Godkjente boutgifter 72 000 89 700
Egenandel 44 460 52 430
Differanse godkjente boutgifter og egenandel 27 540 37 270
Dekningsprosent 70% 70%
Bostøtte per år 19 278 26 089
Bostøtte per måned 1 607 2 174


Nedenfor kan du se noen av Husbankens eksempler på beregning av bostøtte. Det er tilsammen fire kommunegrupper, og vi har tatt for oss eksempler fra (Oslo) gruppe 1 og gruppe 4 (alle kommuner bortsett fra Oslo, Bærum, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, Lørenskog, Skedsmo, Frogn, Oppegård, Asker, Kristiansand, Sola, Sandnes).

Du finner flere eksempler på denne siden.

Oslo

Husstander der én eller flere i husstanden mottar alders-, uføre- eller etterlattepensjon
1 person Brutto inntekt
Boutgifter 130 000 160 000 200 000 230 000
3 000 kr/mnd. 951 653 0 0
5 000 kr/mnd. 2 351 2 053 292 0
8 000 kr/mnd. 3 389 3 091 1 330 0
2 personer Brutto inntekt
Boutgifter 130 000 160 000 200 000 230 000
3 000 kr/mnd. 1 068 797 0 0
5 000 kr/mnd. 2 468 2 197 1 169 0
8 000 kr/mnd. 3 851 3 580 2 552 1 156
Husstander uten personer som mottar alders-, uføre- eller etterlattepensjon:
1 person Brutto inntekt
Boutgifter 130 000 160 000 200 000 230 000
3 000 kr/mnd. 601 303 0
5 000 kr/mnd. 2 001 1 703 0 0
8 000 kr/mnd. 3 389 3 091 1 330 0
2 personer Brutto inntekt
Boutgifter 130 000 160 000 200 000 230 000
3 000 kr/mnd. 718 447 0 0
5 000 kr/mnd. 2 118 1 847 819 0
8 000 kr/mnd. 3 851 3 580 2 552 1 156

Andre kommuner

Husstander der én eller flere i husstanden mottar alders-, uføre- eller etterlattepensjon
1 person Brutto inntekt
Boutgifter 130 000 160 000 200 000 230 000
3 000 kr/mnd. 951 653 0 0
5 000 kr/mnd. 2 106 1 808 47 0
8 000 kr/mnd. 2 106 1 808 47 0
Husstander uten personer som mottar alders-, uføre- eller etterlattepensjon:
2 personer Brutto inntekt
Boutgifter 130 000 160 000 200 000 230 000
3 000 kr/mnd. 718 447 0 0
5 000 kr/mnd. 2 118 1 847 819 0
8 000 kr/mnd. 2 567 2 296 1 268 0
5 personer Brutto inntekt
Boutgifter 150 000 200 000 250 000 300 000
3 000 kr/mnd. 827 473 0 0
5 000 kr/mnd. 2 227 1 873 957 0
8 000 kr/mnd. 3 709 3 354 2 438 621

Unge uføre (kommunegruppe 4):

1 person Brutto inntekt
Boutgifter 130 000 160 000 200 000 230 000
3 000 kr/mnd. 951 653 257 0
5 000 kr/mnd. 2 106 1 808 1 412 0
8 000 kr/mnd. 2 106 1 808 1 412 0

Kilde: Husbanken

Slik søker du

Søknaden om bostøtte skal sendes til den kommunen du bor i. Søknadsfristen er den 14. i hver måned. Bostøtte blir utbetalt hver måned (ca. den 10. i måneden).

Det skal være enkelt å søke om bostøtte. I søknadsskjemaet må du dokumentere boutgifter/boliglån. Dette gjør du ved for eksempel ved å legge ved en skriftlig leiekontrakt, eller ved å legge fram kvittering for innbetalte felleskostnader. Les mer om dokumentasjon av boutgifter her.

Søknadsskjema finner du på Husbankens nettsider. eller du kan få det av kommunen. Kommunen innhenter, kontrollerer og registrerer opplysninger fra institusjoner som Nav, folkeregisteret og Skatteetaten.

Vær klar over at du må passe på at du holder deg innenfor inntektsgrensene, ellers vil du kunne risikere å måtte betale tilbake hele eller deler av bostøtten. Skjer det endringer i din situasjon (økonomi eller boforhold), må du gi beskjed til kommunen.

Kalkulator:

Bostøttekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du har rett til i bostøtte. Dette avhenger av inntekt, boutgifter, distrikt og antall i husstanden.

Les på andre nettsteder:

Husbanken - Bostøtte
Les mer om dette temaet på Husbankens nettsider, som administrerer ordningen sammen med kommunene.

Skjema: Søknad om bostøtte bokmål

Lover/forskrifter:

Forskrift bostøtte
Les hele forskriften.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.