NA24.no

Stor oversikt: Spareprodukter med utsatt skatt


Fondskontoens skattefortrinn er utsatt skatt.
Fondskontoens skattefortrinn er utsatt skatt. Foto: Torger Jansen
Sist oppdatert:
Bankene satser sterkt på disse spareproduktene, men hvor bra er de?

Fondskonto eller investeringskonto er et spare- og plasseringsprodukt der du selv bestemmer hvordan du skal plassere pengene ut fra en investeringsmeny.

Produktet fungerer slik at du har en egen konto, der du innenfor denne kan endre på sammensetningen på fondskontoen. Endringer innenfor kontoen utløser ikke skatteplikt. Det er når du selger alt, eller deler av den at gevinsten tas til beskatning (eller tap fradragsføres).

Hvilken avkastning du får på denne kontoen avhenger helt og holdent av avkastningen du får på de enkelte plasseringene på fondskontoen. Det er ingen minstegaranti på dette produktet.

Fondskonto selges under flere navn av de forskjellige selskapene som tilbyr dette. Navnet er avhengig av hvilket formål selskapet skal markedsføre. Hvis formålet er vanlig spare eller plasseringsprodukt selges det under navnene Fondskonto eller Investeringskonto. Hvis formålet er å markedsføre pensjonssparing er det litt flere navn, men det er alltid pensjon i navnet. Du kan se en oversikt over alle disse spareproduktene lenger ned.

Dette er de viktigste egenskapene

  • Du betaler ikke skatt av gevinster før du løser inn andeler - du utsetter skatten
  • Du betaler 27 prosent skatt i 2015 ved sag av andeler. Tap er fradragsberettiget.
  • Du kan når som helst selge hele eller deler av fondskontoen
  • Du kan velge mellom flere alternative plasseringsformer som aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, bankinnskudd, og enkeltaksjer og andre børsnoterte papirer. Forskjellen er stor mellom de ulike fondskontoene på dette området.
  • Du kan når som helst gjøre fondsbytter, uten at dette koster noe.
  • Produktet trenger ikke koste noe ekstra. Det er flere som ikke tar et administrasjonsgebyr, men noen gjør det. De fleste tar heller ingen kjøpskostnader.
  • Du kan gjøre enkeltinnskudd, og lage spareavtaler.
  • Fondskonto teller med 100 prosent i formuesskatteberegningen.

Les mer om fordelene og ulempene med fondskonto her.

Nye skatteregler

Det kommer nye skatteregler som får avgjørende betydning for om det lønner seg å plassere i aksjefond via en fondskonto eller direkte fra 2016.

Utbytte og gevinster fra aksjer/aksjefond skal beskattes med 28,75 prosent i 2016. Skatt på kapitalinntekter ellers settes ned fra 27 prosent til 25 prosent i 2016. Etter den nye skattereformen vil forskjellene økes til 32 prosent skatt på utbytte og gevinst på aksjer og aksjefond fra 2018. Skatt på kapitalinntekter ellers skal sette ned til 22 prosent. Da vil gevinster

Foreløpig kan det se ut til at fondskonto skal skattlegges som renteinntekter ellers, med en sats på 25 prosent i 2016. og videre ned til 22 prosent i 2018.

Men det er selvfølgelig mulig at skatt på fondskonto blir likebehandlet som skatt på aksjer og aksjefond allerede fra 2016, kanskje mer sannsynlig fra 2018.

Disse selskapene tilbyr dette produktet

Her er en oversikt over hvilke selskap som tilbyr dette produktet.  Den viser hvilket navn dette produktet har, og de årlige administrasjonsomkostningene.

De årlige administrasjonsomkostningene er kostnader som utelukkende går til forvaltning av fondskontoen. Når du investerer direkte i enkeltfond, kommer fondets årlige forvaltningskostnad i tillegg. Hvis du plasserer pengene i en av spareprofilene, betaler du en egen kostnad for dette. Men da tilkommer det ikke kostnader i selve fondene som ligger under spareprofilene.

Det er fem selskaper som ikke tar noe for administrasjonen av fondskontoen. Det er da også helt avgjørende at det ikke belastes noen ekstra kostnader på kontoen for at det i det hele tatt skal være aktuelt å plassere penger på denne kontotypen.

    Årlig adm
Selskap Produktnavn kostnad
Danica Pensjon Fondskonto 0,80%
Danica Pensjon Flexipensjon 0,60%
DNB Investeringskonto 0,00%
DNB PensjonsSpar 0,00%
Gjensidige Pensjonskonto 0,00%
Handelsbanken Fondskonto 0,75%
Handelsbanken Pensjonskonto 0,75%
Nordea Fondskonto 0,30%
Nordea Pensjonskonto 0,30%
Nordnet Investeringskonto Zero 0,00%
SpareBank 1 Fondskonto 0,00%
SpareBank 1 Pensjonskonto 0,00%
Storebrand Fondskonto 0,00%
Storebrand Ekstrapensjon 0,00%

De fleste tilbydere tar ikke noen kjøpskostnader, unntatt Danica Pensjon og Nordea med  0,5 prosent.

Av tilbyderne er det Nordnet som tilbyr det bredeste fondstilbudet. Også DNB har et bredt utvalg av fond. Begge disse inkluderer også aksjehandel på kontoen. Dette er  svært praktisk ved at du ikke trenger å lage et eget aksjeregnskap i forbindelse med selvangivelsen. Ingen av disse tar et eget administrasjonsgebyr på kontoen. 

Valgmulighetene for spareprodukter

Alle tilbydere av dette produktet tilbyr et eget investeringsunivers som du kan velge blant. Dette kan være enkeltfond, eller pakker med forskjellige risikoprofil.

Det optimale ville selvfølgelig vært at man kunne velge fritt blant alle fond i markedet. Men det er det ingen tilbydere som er i nærheten av. I dagens marked er det Nordnet som har det bredeste fondstilbudet inkludert aksjehandel.

Typiske spareprodukter du kan velge mellom er aksjer, aksjefond, banksparing, pengemarkedsfond, obligasjonsfond eller kombinasjonsfond.

Det varierer om du bare kan velge blant tilbyderens egne spareprodukter, eller om du også kan velge fra andre leverandører. Det er altså et begrenset investeringsunivers du kan velge mellom på en bestemt fondskonto.

Alle har flere alternative spareprofiler. I disse kan du velge fra 0-25 prosent aksjer, opp til 100 prosent aksjefond. Antall spareprofiler hos tilbyderne ligger i området tre til fem.

Her er en oversikt kostnadene ved å velge en balansert profil (50 prosent aksjer), og 100 prosent aksjer. I tillegg har vi tatt med en kolonne som viser summen av eventuell administrasjonskostnad for fondskontoen, og kostnaden for spareprofilen.

Kostnader ved 50 prosent aksjer Profilkost ink adm.kost
Danica Valg Moderat (50%) 1,02% 1,82%
DNB Aktiv 50 1,20% 1,20%
Gjensidige 0,89% 0,89%
Handelsbanken TA 50 0,84% 1,59%
Nordea Aktiva 50 0,99% 1,29%
Nordnet Balansert 0,61% 0,61%
SpareBank1 Moderat: 1,30% 1,30%
Storebrand Balansert spareprofil 1,10% 1,10%
Kostnader ved 100 prosent aksjer Profilkost ink adm.kost
Danica 100 % aksjer 1,32% 2,12%
DNB Aktiv 100 1,40% 1,40%
Gjensidige 0,89% 0,89%
Handelsbanken TA 100 1,20% 1,95%
Nordea Aktiva 100 1,59% 1,89%
Nordnet Aggressiv 0,95% 0,95%
SpareBank 1 100 % aksjer 2,00% 2,00%
Storebrand Offensiv spareprofil 1,25% 1,25%

De klart billigste med 100 prosent aksjer er Nordnet og Gjensidige med 0,95 prosent og 0,89 prosent i samlet kostnad. Danica er dyrest med 2,12 prosent, foran SpareBank 1 med 2,00 prosent.

Plassere direkte i aksjefond, eller via fondskonto?

Investerer du direkte aksjefond (eller aksjer), vil en viss del av avkastningen være skattefri, et såkalt skjermingsfradrag. I 2014 var 0,9 prosentpoeng skattefritt. I 2015 blir det enda litt lavere. Hadde du en gevinst på 6,5 prosent, blir altså skattepliktig resultat redusert til 5,6 prosent, som da beskattes med en sats på 25 prosent.

Under har vi sammenlignet avkastningen i et aksjefond ved å gå via en fondskonto, eller direkte i samme aksjefond. Her er det forutsatt at du sitter med aksjefondet helt til periodens slutt. Du får med andre ord utsettelseseffekten av skatten i begge tilfeller. Det er forutsatt en avkastning på 6,5 prosent i året, og 1,88 prosent i skjermingsfradrag. Skatten er 25 prosent (fra 2016).

Siden fondskontoen mister skjermingsfradraget, vil alltid aksjefondet via fondskontoen få lavere avkastning etter skatt.

Kalkulator: Beregn om det lønner seg å investere direkte i fond, eller i fondskonto

Hvis aksjefondet hadde blitt kjøpt og solgt hvert år, ville avkastningen etter skatt blitt lavere. Med samme forutsetning vil da aksjefondet ha en avkastning på 5,35 prosent etter skatt, som vil være uavhengig av sparetiden. Først etter nærmere 20 år vil da fondskontoen få den samme avkastningen etter skatt. Hvis skjermingsrenten blir lavere i årene fremover, vil det ikke ta så lang tid.

År Fondskonto Aksjefond Forskjell
5 5,02% 5,20% -0,18%
10 5,19% 5,50% -0,31%
15 5,33% 5,58% -0,25%
20 5,45% 5,66% -0,21%

Kilde: smartepenger.no.

Hvis skattesatsen går opp til 32 prosent fra 2018, vil forskjellen bli litt mindre mellom de to alternativene. Hvis fondskontoer får en skattesats som ligger 10 prosentpoeng under vil det lønne seg med fondskonto.

Les mer om beskatning av aksjefond og aksjer.

Når kan det være aktuelt å plassere i en fondskonto

Hvis man var sikker på at skatt på gevinster fra fondskontoer vil være 10 prosentpoeng lavere enn å investere direkte, vil det lønne seg å gå via fondskonto. Skattefordelene vil være høyere enn verdien av det tapte skattefradraget.

Velg aldri en fondskonto der du betaler en egen administrasjonsomkostning. For å ha fleste valgmulighet er det ingen ting i veen for å velge flere fondskontoer som ikke koster noe ekstra. Da vil du får såpass mange valgmuligheter at du ulempen med færre valgmuligheter blir så å si eliminert.

For aksjefond har fondskontoen sin relative styrke på aksjefond som du bytter oftere. Dette vil typisk være aktive fond. Innenfor en fondskonto vil aksjefond likevel da få utsettelseseffekten. For indeksfond vil det være naturlig å sitte på lang sikt, siden oppgaven bare er å følge markedet (indeksen). Da vil plassering direkte i indeksfondet likevel få utsettelseseffekten, samtidig som fondet får skjermingsfradraget.

Du tjener bitte litt på plassere pengene i rentefond eller bank slik reglene er i 2015. Men dette er svært små beløp. Dessuten vil du ikke kunne velge de beste høyrentekontoene, som gir høyere avkastning enn sammenlignbare pengemarkedsfond.

En fondskonto kan være svært praktisk når du gjør mange transaksjoner, for eksempel innen aksjehandel. Da slipper du å bruke tid på å fylle ut realisasjonsskjemaer og andre skatteskjemaer.

Teknisk sett er dette et forsikringsprodukt

For at produktet skal komme inn under de spesielle skattereglene må det være et forsikringselement i dette. Dette elementet er svært lite. De fleste gir 101 prosent tilbakebetaling av sparesaldo ved dødsfall, noen gir 105 prosent. Forsikringspremien du betaler for dette er svært liten, slik at den kan vi se bort fra i vurderingen av produktet.

Siden det er et forsikringsprodukt kan du bestemme hvem som skal få pengene utbetalt (begunstige). Du kan dermed omgå den vanlige arverekkefølgen. Men dette gjelder selvsagt for en ytterst liten andel. De fleste ønsker å følge den normale arverekkefølgen.

 

Les også:

Fordeler og ulemper med fondskonto

Aksjefond

Kombinasjonsfond

Obligasjonsfond

Pengemarkedsfond

Kalkulatorer:

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere