Steinhaug kan koste 200 millioner

Foto: (NTB scanpix)

Full krise etter sjokkbeskjed. - Dette er politikk, ikke butikk.

23.10.12 15:32

Det er økonomisk krise i Oslo Vei AS, et heleid datterselskap av Oslo kommune.

Selskapet er nå i brudd med sine lånebetingelser med begge sine bankforbindelser, Sparebank 1 Oslo Akershus og DnB. Hovedårsaken til at Oslo Vei har havnet i dette uføre skyldes et bystyrevedtak fra november 2010.

Her vedtok de at Oslo Vei skulle stoppe utvidelsen av Huken pukk- og asfaltverk, stoppe sprengingen av ny basalt ved det samme anlegget samt foreta en vurdering av om det var tatt ut mer fjell enn lovlig. Huken ligger ved markagrensen i Grorud bydel.

- Selve konsekvensutredningen alene kostet 15 millioner kroner. Selskapet har også måttet kjøpe inn stein for 35 millioner kroner i 2011 og 2012, sier en meget sentralt plassert kilde til Nettavisen NA24.

Styre med krav
Styreleder Kyrre Olaf Johansen og administrerende direktør Arnt O. Rønning i Oslo Vei AS har sendt et brev til byråden for kultur og næring, Venstres Hallstein Bjercke.

Nettavisen NA24 har sett innholdet i dette.

Her beskriver de den alvorlig økonomiske situasjonen selskapet har havnet i, og de krever den største oppmerksomhet fra kommunen og byråden.

- Jeg ble først informert om situasjonen i et brev av 15. oktober i år. Det er både overraskende og veldig alvorlig. At den type informasjon kommer nå og ikke tidligere, til tross for normal aktivitet, er ikke bra. Jeg har bedt styret om en nærmere redegjørelse, sier Hallstein Bjercke til Nettavisen NA24.

Bjercke har i løpet av av 2012 byttet ut hele styret i Oslo Vei, senest styreleder og styremedlem på en ekstraordinær generalforsamling 20. september.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass et nytt styre i selskapet. Jeg stiller en del spørsmål med de tallene, og at vi først får denne informasjonen nå. Vi ble først informert etter at ny styreleder var på plass, sier Bjercke.

Foto: Christian Bakken

På konkursens rand
Oslo Vei har en egenkapital på 53,7 millioner kroner per 31. augsut, pensjonsforpliktelser på 61,7 millioner kroner ved inngangen av året og et underskudd på 27,4 millioner kroner så langt i år. De har brukt 80 millioner av en kassakreditt på 100 millioner kroner.

- Selskapet er ikke langt unna en konkurs?

- Det er derfor jeg sier at dette er alvorlig. At de først kommer med dette 15. oktober, er meget kritikkverdig.

- Har du tillit til administrerende direktør etter den siste økonomiske informasjonen som er kommet på bordet?

- Jeg har tillit til at styret tar tak i den alvorlige økonomiske situasjonen selskapet er oppe i, sier Bjercke.

Administrerende direktør Arnt Rønning i Oslo Vei er lite snakkesalig.

- Jeg har registrert eierens ønske om å avvikle virksomheten på Huken og har startet arbeidet med å se på hvordan dette kan gjøres på en forsvarlig måte, sier Rønning til Nettavisen NA24.

Foto: Christian Bakken

Truer med å si opp
Situasjonen er så prekær at selskapet kun har fått fram til 30. oktober i år å avklare situasjonen, hvis ikke sier Sparebank1 opp låneavtalen.

Blant annet krever Sparebank1 følgende:

  • Tilførsel av egenkapital fra eier for å oppfylle bankens lånebetingelser
  • Avklaring rundt Huken
  • En skriftlig redegjørelse fra eier, det vil si Oslo kommune, på situasjonen og hvilke planer det har med selskapet fremover
  • Tiltaksplan for fortsatt drift i konsernet
  • Tiltaksplan for oppfyllelse av bankens finansielle covenants

Huken pukk- og asfaltverk har en leieavtale med Oslo kommune fram til 2021 om uttak av stein fra Huken. Det er denne avtalen som Oslo kommune, som eneeier av Oslo Vei AS, på en ekstraordinær generalforsamling 20. september i år, representert ved byråd Hallstein Bjercke, vedtok å si opp.

Bystyrets vedtak var som følger:
«Oslo Vei AS sier opp leieavtalen for Huken pukk- og asfaltverk og avslutter alle sine aktiviteter på Huken innen 31.12.2014.»

Det er imidlertid et problem.

Selskapet kan ikke si opp avtalen, uten godkjennelse fra Sparebank1 og DnB. De har nemlig pant i leieavtalen.

I brevet til byråd Bjercke, påpeker styreleder og administrerende direktør, at det anses lite sannsynlig at bankene vil godta en oppsigelse uten full sikkerhet for at Oslo Vei AS blir full ut kompensert.

De skriver videre i brevet at situasjonen i Oslo Vei er presset og at selskapet har ingen evne til å bære kostnader som ikke er relatert til den løpende drift. Med andre ord, må eier tilføre mye kapital for å dekke avviklingskostnadene på Huken.

Og det er snakk om høye avviklingskostnader, noe styreleder og administrerende direktør påpeker i brevet. Fremtidig inntjening vil bli svekket, samt at det vil påløpe betydelige kostnader knyttet til avviklingen.

Foto: Christian Bakken

- Kan koste 200 millioner
- Før man er ferdig med nedleggelsen vil man måtte plusse på mellom 150 og 200 millioner kroner til, sier en sentralt plassert kilde sier til Nettavisen NA24.

Byråd Bjercke kjenner ikke disse tallene, og mener de er betydelige mindre.

- Mine kilder sier at det vil koste opp mot 200 millioner kroner å si opp avtalen og legge ned Huken. Er det tall du kjenner igjen?

- Nei, det er det ikke, sier Bjercke.

Bjercke ba i våres meglerhuset Pareto Securities om å lage en økonomiske vurderinger av avviklingen av driften ved Huken og vurderinger knyttet til verdien av Oslo Vei AS.

- Hvilke kostnader opererer du med?

- Cirka 50 millioner kroner over fem år.

- Og det er det Pareto som sier?

- Det er de kostnadene vi legger til grunn.

- Fra Pareto-rapporten?

- Blant annet den, men også fra selskapet selv.

- De nye opplysningene som nå fremkommer. Vil de påvirke din beslutning?

- Resultatsituasjonen som vi er gjort kjent med nå, er alvorlig. Den har vi allerede tatt tak i sammen med styret. Vi vil til bunns i tallene og vi vil ha forsikringer om at styret gjør alt de kan for å få driften i balanse.

- Politikerne bryter loven
Styret har også hentet inn to uavhengige juridiske vurderinger som begge konkluderer med at en ensidig oppsigelse av avtalen fra Oslo Vei, vil være i strid med aksjeloven.

Styrets konklusjon overfor byråd Bjercke er at avtalen ikke kan sies opp uten at den bryter med aksjeloven og at det vil være et brudd med avtaleforpliktelsene med banken.

Kjøp av stein fra Hadeland har kostet 35 millioner kroner siden vedtaket i bystyret november 2010. Oslo Vei har også måttet bruke 15 millioner kroner på en utredning som skulle finne ut om det var tatt ut mer fjell enn lovlig fra Huken. Dette er pålegg som dere politikere har pålagt selskapet.

- Har du tenkt over konsekvensene av dette vedtaket?

- Dette er i så fall resultatene av det vedtaket bystyret fattet i 2010 om å ikke tillate uttak av mer stein ved pukkverket.

- Det var ikke store overskuddet de leverte i fjor?

- Nei, sant nok, men det var ikke 20 millioner kroner i minus.

- Men betydelig lavere enn et vanlig år.

- Oslo Vei har levert svake resultater over mange år.

- Underskuddet hittil i år er vel på rundt 27 millioner kroner?

- Det synes jeg er meget alvorlig. Det har de klart med de samme rammevilkårene som i fjor og med tilnærmet lik drift.

- Visste ikke om krise
- Så når du foretok vedtaket 20. september i år, visste du ikke at det var økonomisk krise i Oslo Vei?

- Nei, det gjorde jeg ikke.

- Og du kjente heller ikke til at bankene hadde pant i leieavtalen?

- Jo, det kjente vi vel til.

- Hvordan kan du da vedta å si opp avtalen, når bankene må godkjenne en oppsigelse?

- Det er et forhold vi håndterer i vår dialog med selskapet og styret.

- Hvorfor er det så viktig for deg og Venstre å legge ned Huken?

- Jeg sitter som byråd og har ansvaret for å følge opp de vedtak som bystyret har fattet. Det har over lang tid vært et politisk flertall for å avvikle Huken.

- Men Venstre har vært en pådriver?

- Ja, Venstre har vært en pådriver, men det er også et bredt politisk flertall for å legge ned Huken. Mest sannsynlig vil et enstemmig bystyre vedta sak om avvikling av Huken pukkverk under bystyremøte førstkommende onsdag.

- Politikk - ikke butikk
- Du uttalte etter generalforsamlingen 20. september i år: «Vi mener vi har funnet et godt balansepunkt mellom lokale interesser og økonomiske interesser». Er du sikker på det?

- Ja, slik situasjonen var 20. september, ja. Det er klart, at når det har vært et bredt politisk flertall for å legge ned Huken, og Venstre har vært en del av det flertallet hele veien, så går det på hvordan byen vår vokser og utvikler seg.

- I Groruddalen har vi et stort behov for å utvikle mer bokvalitet og ta vare på marka og friområdene for en femtedel av Oslos befolkning. Det er nærmiljøargumentet.

- Så må vi se det opp mot næringsinteressene og de økonomiske interessene for Oslo kommunen som eier. Vi satte ikke kroken på døren fra dag en, men ga selskapet rom til å foreta en styrt og kontrollert avvikling. Vi mener at 2,5 år gir dem det rommet.

Den styrte avviklingen kan altså komme til å koste kommunen 200 millioner kroner.

- Dette er politikk, ikke butikk, sier en sentralt plassert kilde til Nettavisen NA24.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.