*Nettavisen* Økonomi.

Stengt på dagen på grunn av dårlig renhold

SKAMMELIG: Big Bite på Knarvik senter hadde så dårlig renhold at Mattilsynet stengte ned kiosken på dagen. Etter at de hadde vasket og ryddet fikk de åpne igjen senere samme dag, men fordi renholdet var såpass dårlig vil Mattilsynet forsikre seg om at serveringsstedet forbedrer rutinene sine.

SKAMMELIG: Big Bite på Knarvik senter hadde så dårlig renhold at Mattilsynet stengte ned kiosken på dagen. Etter at de hadde vasket og ryddet fikk de åpne igjen senere samme dag, men fordi renholdet var såpass dårlig vil Mattilsynet forsikre seg om at serveringsstedet forbedrer rutinene sine. Foto: Morten Sæle/Avisa Nordhordland

– Det var null styring på renholdet. Når det er på et sånt nivå, må vi sette foten ned.

30.01.15 22:52

Det sier før­s­te­in­spek­tør i Mattilsynet Helge Nordal til BA.

I mid­ten av ja­nu­ar var han på et uan­meldt til­syn hos Big Bite på Knarvik sen­ter i Nordhordland. Til­sy­net av­dek­ket så dår­lig ren­hold at sand­wich-kios­ken ble stengt med umid­del­bar virk­ning.

LES OGSÅ: Dårlig renhold ved mange spisesteder i Bergen

LES OGSÅ: Mattilsynet tok beslag i varer i butikken for andre gang på to år

I til­syns­rap­por­ten fra Mattilsynet står det blant annet:

Det var svært skit­tent på mange av over­fla­te­ne på kjøk­ke­net

Matrester

Det var mye mat­res­ter (kjøtt­res­ter, brød­smu­ler og salatrester) både på gulv, vegg og ben­ker, samt un­der og bak ut­styr som sto på ar­beids­ben­ke­ne

Det luk­tet søp­pel i lo­ka­let. Søp­pel­sek­ken fra da­gen før sto plas­sert midt på gul­vet på kjøk­ke­net, og luk­tet vondt.

Du kan lese hele saken her.

Ifølge rap­por­ten had­de den an­sat­te som var på jobb un­der til­sy­net for­talt at for­hol­de­ne var slik da ved­kom­men­de kom på jobb, og at den som had­de stengt kios­ken kvel­den før ikke

Mattilsynet vur­der­te ren­hol­det som så dår­lig at det kun­ne med­fø­re hel­se­fa­re, og ga Big Bite-kios­ken på­legg om å sten­ge umid­del­bart. Re­gel­brud­det blir sett på som svært al­vor­lig.

Må ut­bed­re ru­ti­ner

Nordal for­tel­ler at det ble gjort en grun­dig ned­vas­king av sand­wich-kios­ken allerede samme dag, og at det var rent da han kom på opp­føl­gings­til­syn se­ne­re samme dag.

– De fikk åpne igjen den et­ter­mid­da­gen, sier han.

LES OGSÅ: Alvorlig dårlig renhold hos McDonalds

LES OGSÅ: Mattilsynet måtte be politiet om å stenge kiosken

LES OGSÅ: Stengt for andre gang på et halvt år

Mattilsynet vur­de­rer imidlertid at virk­som­he­ten ikke føl­ger sine egne ru­ti­ner for or­den og ren­hold. I til­legg av­dek­ket til­sy­net mang­len­de opp­læ­ring av an­sat­te.

Big Bite har derfor fått var­sel om at Mattilsynet vil på­leg­ge dem å etab­le­re en in­tern­kon­troll med ru­ti­ner for blant annet ren­hold, kon­troll med kjøleanretninger og opp­læ­ring av an­sat­te.

Du kan lese hele saken her.

– Ettersom det var så lite kon­troll på det­te om­rå­det har jeg bedt dem om å sen­de over do­ku­men­te­ne for in­tern­kon­trol­len når den fore­lig­ger, sier Nordal.

Big Bite har fått frist til 16. feb­ruar med å ut­ar­bei­de dis­se.

– Svikt i opp­læ­ring

Nina Flytør fra Big Bite sitt ho­ved­kon­tor sier til BA at det i denne saken var svikt i opp­læ­rings­ru­ti­ne­ne.

– Vi har fel­les, gode ru­ti­ner for alle Big Bite-kios­ke­ne, som er ut­ar­bei­det av et eks­ternt sel­skap. Det var opp­læ­rin­gen av an­sat­te i dis­se ru­ti­ne­ne som had­de svik­tet i Knarvik, sier Flytør.

– Det er fran­chi­se­ta­ker sitt an­svar å sør­ge for at alle an­sat­te har denne opp­læ­rin­gen.

Hun for­tel­ler at etter Mat­til­sy­nets be­søk be­slut­tet de å steng­te ned ser­ve­rings­ste­det i et par ti­mer mens det ble vas­ket og ryd­det.

– Vi fø­ler oss sik­re på at det nå blir gitt den nød­ven­di­ge opp­læ­rin­gen i ren­holds­ru­ti­ne­ne våre, og at denne sa­ken nå er ute av ver­den, sier Flytør.

Du kan lese hele saken her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.