– Dette er et langt lerret å bleke, men vi prøver å få med oss naboene for å vise hva som er mulig å få til på Breivoll. Det haster å komme i gang, for hele området vil bli rasert hvis den nye traséen for E6 mellom Bryn og Alna-/Breivollområdet blir som Statens vegvesen har foreslått. Henvendelsen vår til Plan- og bygningsetaten er et innspill i veidiskusjonen, sier Hans Petter Styrevik i Fram Eiendom.

Torstein Tvenge-selskapet eier Smalvollveien 34 på 50/50-basis sammen med Hans Petter Ektvedt, og Smalvollveien 34 ANS har nå bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE). Bestillingen omfatter også naboeiendommen Smalvollveien 40-42, som eies av Roar Mortensen. Det totale planområdet er på 23,6 mål

– Det har svært lenge vært et ønske om å komme i gang med utvikling av eiendommer i Smalvollveien. I 2015 ble planen for Smalvollveien 32-38 vedtatt, med et betydelig innslag av kontor og bare noe bolig.
Siden den gang har tiltakshaver kjøpt en ny eiendom og inngått samarbeid med eier av Smavollveien 40-42. Ønsket er å komme i gang med omregulering med tydelig vekt på boligformål for et større område som også inkluderer området som ble regulert i 2015, skriver Hille Melbye Arkitekter til PBE.

I bestillingen skisseres det bygging av ca. 34.500 kvadratmeter BRA bolig og næring.

Hovedgrepet baserer seg på å skjerme boligprosjektet fra støy langs Smalvollveien, og åpne bebyggelsen opp mot sol og grønt i vest. Samtidig legges det opp til å etablere tverrforbindelser mellom Smalvollveien og naturområde langs Alna, og etablere siktlinjer gjennom prosjektet.

– Siktlinjer og skjerming mot støy er forsøkt løst på en balansert måte, men hensynet til støyskjerming må prioriteres for å kunne løse boliger på en troverdig måte i forhold til støy, påpeker arkitektselskapet.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her