NETTAVISEN MENER: Det er store svakheter i lønnsomhetskalkylen for E18 Vestkanalen. I virkeligheten er veiprosjektet svært lønnsomt, både samfunnsøkonomisk og miljømessig.

Miljøpartiet De Grønne kjemper med nebb og klør mot utbyggingen av E18 mellom Lysaker og Asker - den såkalte Vestkorridoren.

Les bloggen til De Grønnes Eivind Trædal: E18-mysteriet

De fleste som har sett morgenrushet inn til hovedstaden forstår at noe må gjøres. For det vil bli verre: I løpet av de neste tyve årene vil befolkningen i Oslo-regionen øke fra 1,2 til 1,54 millioner mennesker. Mange vil bo i Asker og Bærum og arbeide i Oslo.

Løsningen i den såkalte Oslopakke 3 er et stort spleiselag med offentlige tilskudd og bompenger, for å finansiere en ny E18 med egne løp for kollektivtransport og syklister - og med tunnel under Sandvika og Asker.

Tiltaket vil få stor miljøeffekt for Asker og Bærum, der boligområdene er sterkt plaget av biltrafikk i rushet. Men Oslo har satt seg på bakbeina i frykt for at en utvidet E18 vil gi flere byer til sentrum.

Les saken: MDG lover å felle alle byråd som vil bygge ut E18

Miljøpartiet De Grønne fikk 26.096 stemmer i Oslo, men kjører hardt og presser byrådsleder Raymond Johansen med sitt veto.

Det rødgrønne byrådet i Oslo sier i sin plattform at det vil «gå mot prosjekter som bidrar til å øke den fysiske veikapasiteten i og inn til Oslo».

Hva utfallet blir, gjenstår å se. For både Høyre og Arbeiderpartiet i Bærum, Asker og Akershus fylke er fortvilet over at det ikke blir noen løsning.

- E18 Vestkorridoren har i dag økende fremkommelighetsproblemer og forårsaker betydelige mijøproblemer i veiens nærområde. Uten tiltak vil denne situasjonen forverres fram mot 2030. Rushtiden vil bli lengre, og overføring av trafikk til lokalveinettet forventes å øke, skriver rådmannen i Asker eksempelvis.

Konsulentselskapet Pöyry beskriver veien som en «nasjonal flaskehals», og beregner tapet for godstransporten - hvis intet gjøres - til nær 30 milliarder kroner over en 20 års-periode.

Motstanderne av E18 Vestkorridoren bruker tre argumenter:

  • Utbyggingen er samfunnsmessig ulønnsom.
  • E18 Vestkorridoren vil gi flere biler inn i Oslo.
  • Ny vei vil bare gi flere biler inn i køen.

Det siste punktet er kuriøst, men det er jo sant at med ingen vei - heller ingen kø. Og bedre fremkommelighet kan friste flere til å bruke bil. Men det overser hovedpoenget - nemlig at det store veiprosjektet får bompenger og prioriterer kollektivtransporten og sykliser.

Vegvesenets kalkyle tilsier at biltrafikken vil gå ned på grunn av bompengene. Altså tvert imot det motstanderne hevder.

Om motstanderne vraker Vegvesenets prognoser for trafikken, så har de blind tiltro til den økonomiske konsekvensanalysen, som de hevder viser at E18 Vestkorridoren gir en negativ avkastning for samfunnet på 3,6 milliarder kroner.

Det er en tilsnikelse av flere grunner:

For det første er Vegvesenets kalkyle mest egne til å vurdere et veiprosjekt opp mot et annet. Og da fremgår det at E18 Vestkorridoren er et av det mest lønnsomme veiprosjekter Norge kan gjennomføre.

For det andre er modellen svak som samfunnsøkonomisk analyse:

  • Vegvesenet regner med 4 % lånerente - altså det doble av markedet.
  • Vegvesenet setter veiens restverdi til null.
  • Vegvesenet setter for lav verdi på tiden folk kaster bort i kø.

Når man vurderer en vei opp mot en annen, spiller ikke dette så stor rolle siden feilene blir like for begge veiene. Men med Vegvesenets modell er E18 fra Ramstadsletta til Slependen vesentlig mer lønnsomt enn andre store prosjekter.

Vegvesenets modell egner seg til å vurdere en veistrekning opp mot den andre. Men når man skal si noe om samfunnsøkonomisk lønnsomhet for en enkel veistrekning, blir det ekstremt viktig å regne med riktige forutsetninger.

Transportøkonomisk Institutt har eksempelvis vist at verdien av tid du kaster bort er cirka 3,5 ganger høyere på korte reiser enn på lange (fordi du lettere kan bruke tiden til noe lønnsomt, som å arbeide mer).

Legger man den verdien til grunn, øker lønnsomheten fra minus 3,6 milliarder kroner til pluss 3,9 milliarder!

Vegvesenet har heller ikke regnet på verdien av tomteområdene som nå kan brukes til boligformål, eller helsegevinstene ved sykkelveiene.

Nettavisen mener at E18 Vestkorridoren er et viktig, nødvendig og fremtidsrettet veiprosjekt. Det får biltrafikken i tunnel gjennom Asker og Sandvika, og gjør buss og sykkel til gode alternativer.

Hva mener du? Er det riktig å investere i en ny E18 inn til Oslo, eller er det best å bekjempe biltrafikken?