Vil at du skal betale for andres elbiler

Foto: (Tesla)

Rapport bestilt av regjeringen mener drastiske tiltak må til.

Miljø- og Samferdselsdepartementet har bestilt en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) for å se på om det i det hele tatt er mulig, og eventuelt hva som må til, for at en skal nå klimaforlikets mål om at gjennomsnittlig CO2-utslipp på nye biler solgt i 2020 skal under 85 gram per kilometer.

Til sammenligning var snittallet i 2012 på 130 gram.

CO2-utslippet har sunket betydelig på nye biler de siste årene, men ifølge bilprodusentene vil denne utviklingen bli betydelig vanskeligere å fortsette i årene som kommer. Årsaken er at en nå har tatt ut veldig mye av potensialet en har kontroll over i de aller nyeste bilene som ikke koster veldig mye penger.

Vil øke CO2-avgiften

Rapporten slår fast at det i praksis er umulig å nå målet om 85 gram, selv om bilprodusentene oppfyller EUs 2020-mål med snittutslipp på 95 gram per kilometer, med mindre «elbiler og/eller ladbare hybridbiler utgjør en forholdsvis stor andel av nybilsalget i 2020».

Nøyaktig hvor stor andelen må være, tallfestes ikke, men TØI anbefaler en til dels massiv økning i CO2-avgiften på vanlige biler over tid for å presse bilkjøperne til å kjøpe biler med lavere utslipp.

- Ladbare hybridbiler vil bli mer konkurransedyktige gjennom denne reformen (selv om fradraget i engangsavgiften vil gå noe ned over tid) fordi konkurrentbilene blir dyrere. Det samme gjelder elbiler, selv om noe av deres spesielle støtte gjennom andre virkemidler gradvis vil fases ut over tid, skriver TØI i sin rapport.

Rapporten advarer samtidig mot at forskjellen mellom faktisk utslipp, og de offisielle utslipstallene til dels er store. Typisk er det nettopp hybridbiler som har den største forskjellen.

Betaler allerede mer enn utslippene koster

En interessant del av rapporten er likevel at selv om innfasingen av el- og hybridbiler skulle feile, og en skulle måtte presse folk til å kjøpe mindre biler, så er det det klart at bilistene er de som faktisk allerede betaler for utslippet sitt.

«Det vil da være et politisk valg i hvilken grad det er hensiktsmessig å stramme inn avgiftsregimet slik at målet [85 gram per kilometer innen 2020, journ.anm.] likevel nås. CO2 -avgiften ligger betydelig over det som følger av CO2-utslippene i bilens levetid og kostnadene i andre sektorer. Det er da ikke åpenbart fornuftig å differensiere enda kraftigere mellom biler som utslippsmessig er relativt like», skriver forskerne i rapporten.

Eller sagt på en annen måte: Bilister betaler allerede betydelig mer for slitt utslipp enn alle andre.

Siden målet er å få flere til å kjøpe ladbare biler som i liten grad betaler avgift, samtidig som staten vil hente ut like mye penger fra bilistene, må en skrur opp miljøavgiftene på vanlige biler. Dermed blir det vanlige bilister som skal subsidiere de som kjøper elbiler og ladbare hybridbiler.

- Ettersom utslippene fra dagens bilpark i gjennomsnitt ligger for høyt, vil det nye avgiftsregimet ikke bare ramme biler med relativt høye utslipp, men også dagens gjennomsnittsbil, skriver TØI.

Advarer mot eget forslag

TØI skriver i sin egen rapport at bestillingen fra departementet har vært til dels snever, og at en ikke har sett på konsekvensene av sitt eget forslag i et større perspektiv.

- Avgiftsregimet som er skissert i rapporten differensierer mellom biler innenfor samme bilgenerasjon. En avgift har imidlertid også en effekt på utskiftingstakten mellom bilgenerasjoner. En høy engangsavgift gjør at det kan lønne seg for den enkelte å vente med innkjøp av ny bil og forlenger levetiden som bruktbil. Dette innebærer at overgangen mellom bilgenerasjoner går saktere, står det i rapporten.

Statistikk fra SSB viser at Norge har en av de eldste bilparkene i Europa, og at snittalderen på norske biler ligger på 10,5 år. Bekymringen til forskerne er at en eldre bilpark fører til totalt sett høyere utslipp enn om man hadde fått en større andel nye biler på veiene.

Ifølge TØI var gjennomsnittlig CO2-utslipp på nye biler solgt i Norge for 10 år siden nesten 40 prosent høyere enn de var i 2012, med 180 gram CO2 per kilometer.

Les også: Norske biler har aldri vært eldre

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.