Vil avvikle statskirken

Statskirken bør avvikles som ordning, men erstattes av en folkekirke med medlemskontingent på cirka 200 kroner, konkluderer Gjønnes-utvalget.

31.01.06 11:05

Utvalget, som er ledet av fylkesmann Kåre Gjønnes, overleverte tirsdag sin innstilling til kirkeminister Trond Giske (Ap). De har brukt tre år på utredningen «Staten og Den norske kirke».

Flertall vil ha lovforankret folkekirke
- Av flertallet på 18 anbefaler 14 medlemmer at Den norske kirke organiseres som en lovforankret folkekirke mens 4 medlemmer anbefaler en selvstendig folkekirke som ny kirkeordning.

- Medlemskontingenten bør være på cirka 200 kroner, sier utvalgsleder Kåre Gjønnes om folkekirken som fortsatt vil trenge statlig støtte.

Eget rettssubjekt
Begge alternativene innebærer at dagens grunnlovsbestemmelser om statskirkeordningen oppheves og at Den norske kirke etableres som et eget rettssubjekt med egne styringsorganer og selvstendig ansvar for alle saker som har med kirkens tro og virksomhet å gjøre, heter det i en pressemelding fra Kirkeavdelingen.

Flertallet mener statskirkeordningen bør erstattes med en verdiparagraf i Grunnloven som viser til kristne og humanistiske verdier.

Se pressemelding fra kultur- og kirkedepartementet. (Ekstern lenke)

Sprik om finansiering
Flertallet i utvalget vil at offentlige bevilgninger skal stå for hovedfinansieringen av en lovforankret folkekirke, med statlige tilskudd som blant annet dekker personalkostnader og kommunale tilskudd til kirkebygg.

Mindretallet i utvalget vil at staten skal stå for alle bevilgningene, mens ett av medlemmene vil ha hovedfinansiering gjennom medlemskontingent supplert med offentlige tilskudd.

Sprik om kirkegods
Et flertall på 17 anbefaler at eiendommer og kirkefond som ikke er eid av private eller av kirkesoknene i sin helhet, overføres til Den norske kirke.

Tre av medlemmene vil ha et samlet booppgjør. Disse medlemmene viser til at kirkebygg, kirkelig infrastruktur og eiendomsmasse er bygd opp av fellesskapet gjennom århundrer, blant annet gjennom beskatning.

Flertallet på 18 av 20 medlemmer anbefaler at Opplysningsvesenets fond (OVF) overføres til Den norske kirke, uten at andre tros- og livssynssamfunn skal ha krav på økonomisk kompensasjon.

To av medlemmene mener opplysningsfondets eiendommer er fellesskapets verdier og anbefaler at noe av det overføres til Den norske kirken, mens resten beholdes av staten eller avhendes.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.