Det er konsulentselskapet COWI som har fått oppdraget fra Avtjerna Grunneierforbund om å utvikle en byvisjon for området. Sollihøgda Plussby kan bli Europas første plussby, med bærekraftige løsninger og smart byutvikling, skrive estatenyheter.no.

COWI ønsker å teste ut ny teknologi i byen, og lage en by som produserer mer energi enn den bruker selv.

Pilotby

Potensialet for den nye byen er på 30.000 innbyggere (Moss har like over 30.000 innbyggere) og 15 000 arbeidsplasser, samtidig som den fungerer som en pilotby for uttesting av ny teknologi, energiproduserende løsninger og selvkjørende transport.

- Vi befinner oss i et starten av revolusjon i
transportsektoren, hvor fossilfrie, selvkjørende kjøretøy vil endret
måten vi tenker på mobilitet. Historisk – og i dag – har boligbygging
og næringslivsutvikling blitt planlagt og plassert etter hvor gatene og veiene ligger. På Sollihøgda skal transportmetodene med størst samfunnsnytte og minst klimaavtrykk prioriteres først, skriver COWI i en presentasjon av prosjektet.

Blant annet ønsker man å lage en hovedveiakse for selvkjørende busser gjennom samtlige nabolag i byen.

Ny teknologi

COWI ser for seg at byen skal bli et sentrum for utvikling av smart og grønn teknologi i Norge, og at universiteter og startup-selskaper med et slikt fokus skal få et hjem der.

40 politikere, eiendomsutviklere og grunneiere fikk presentert byvisjonen onsdag. Avtjerna Grunneierforbund mener området på Avtjerna, rett sør for Sollihøgda i Bærum, har en unik mulighet til å bygge en by fra bunnen av. Området er i dag ubebygd og er på størrelse med Fornebu. Men for at planene skal kunne realiseres er man avhengig av at det kommer en jernbanestasjon på Avtjerna på Ringeriksbanen. Det betyr at planene om å bygge Nord-Europas lengste tunnel mellom Sandvika og Sundvollen må skrinlegges.

Avhengig av ny stasjon

– Kostnadene for stasjon på Avtjerna og tunnelalternativet blir tilnærmet lik. Ved å legge stasjonen i dagsonen vil antall og lengde på tverrslag i tunnelen reduseres, samt at togstasjonen vil erstatte et prosjektert utbrenningsrom inne i fjellet, som vil være nødvendig for sammenhengende tunnel mellom Sandvika og Sundvollen, sier prosjektleder Janne Walker Ørka i COWI til estatenyheter.no.

Politikerne er positive til planene.

– Vi må sikre at Ringeriksbanen ivaretar Bærum og Osloregionens fremtidens behov, samt at flest mulig får nytte av milliardinvesteringen. Utredningen av stasjon på Avtjerna blir viktig for å avdekke potensialet for ytterligere regionforstørring der vi samtidig reduserer transportbehovet og legger til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Her må vi evne å tenke langsiktig, sier Venste-politiker Abid O. Raja.

– Bærum Arbeiderparti mener Avtjerna ved Sollihøgda er et stort og viktig område for fremtidig boligbygging i Bærum. En togstasjon her vil gi kort reisetid både mot Oslo- og Hønefossområdet og er viktig for klima og miljø, sier Kjell Maartmann-Moe, leder av Bærum Arbeiderpartis kommunestyregruppe.

Mer informasjon om Sollihøgda plussby finner du her (ekstern lenke)