Veg
Bygging av ny tilknytning fra E6 til Alnabruterminalen inngår i det lokale forslaget til Oslopakke 3. Samferdselsdepartementet legger til grunn at prosjektet gjennomføres i perioden 2010-2013. Det foreslås derfor statlige midler til utbygging av atkomsten, som vil bli omklassifisert til riksveg i forbindelse med forvaltningsreformen.

Prosjektet E18 Sydhavna inngår i det lokale forslaget til Oslopakke 3. Prosjektet vil gi ny tilknytning til den framtidige nasjonale havnen i Oslo. Prosjektet omfatter bygging av et nytt kryss på E18 Mosseveien. I tillegg utvides Mosseveien for å gi plass til kollektivfelt.

Prosjektet riksveg 150 Ulvensplitten – Sinsen. Prosjektet inngår i Oslopakke 3 og er planlagt åpnet for trafikk i 2013.

I perioden 2010--2019 er det aktuelt å prioritere statlige midler til å videreutvikle kollektivknutepunktet rundt Oslo sentralstasjon, hvor kapasiteten ved dagens bussterminal er sprengt. Samferdselsdepartementet legger opp til statlig medfinansiering av en eventuell etablering av en ny bussterminal.

Jernbane
Til prosjektet Alnabru godsterminal er det foreløpig avsatt 1000 millioner kroner. Av dette skal 850 millioner kroner nyttes i perioden 2010-2013 og 150 millioner kroner i perioden 2014-2019. Denne utbyggingen vil, sammen med de kapasitetsøkende tiltakene i dagens terminal, føre til en mer enn en dobling av kapasiteten. Utbyggingen er også en tilpassing til strukturendringene i det norske godstransportmarkedet for jernbane, hvor containertransport nå er den dominerende transportformen.

(Kilde: Samferdselsdepartementet)