I desember er 69.900 personer registrert som helt ledige hos NAV, ifølge en pressemelding. Dette tilsvarer en økning på 39 prosent sammenlignet med i fjor

Dersom det justeres for sesongvariasjoner økte ledigheten med 200 personer i desember. Arbeidsledigheten er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken. I november var ledigheten på 2,6 prosent.

- Situasjonen på arbeidsmarkedet er mye bedre enn vi så for oss i starten av 2009. Innsatsen fra regjeringene i Norge og andre land har dempet virkningen av finanskrisen. Jeg er glad for at Norge kan gå inn i 2010 uten høyere arbeidsledighet, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud i en melding.

- Kan bremse Gjedrem
- Økningen i bruttoledigheten i desember var på linje med den månedlige gjennomsnittsøkningen fra mai. Det vil si en relativt moderat oppgang i arbeidsledigheten, spesielt sammenlignet med perioden januar til april (da bruttoledigheten steg med omtrent 4700 personer per måned).Tallene for desember signaliserer ikke noen trendendring i det norske arbeidsmarkedet. Ei heller vil de vippe Norges Bank i noen annen retning enn den i rentebanen fra oktober, skriver makroøkonom Bjørn Eirik Orskaug i DnB Nor Markets i en kommentar.

Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken Capital Markets skriver i en kommentar at de var optimistiske til at utflatingen fra forrige måned ville fortsette.

- Men det skjedde altså ikke. Dagens økning var også litt mer enn konsensusestimatet. Den sesongjusterte registrerte ledigheten inkludert de på tiltak steg igjen i desember etter den flate utviklingen fra oktober og november. Over tid mener vi at dette er den type bevegelser som vil bremse innstrammingene til Norges Bank, skriver Mork.

Ny rente
Onsdag overrasket Norges Bank tallknuserne da de hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 1,5 prosent til 1,75 prosent.

- Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp, og prisveksten er nær 2,5 prosent. Det er igjen vekst i USA og i de fleste land i Europa. Aktiviteten fortsetter å øke i Asia. Samlet har oppgangen ute og hjemme som ventet fått bedre feste, og utsiktene for neste år synes mindre usikre. Derfor har vi valgt å øke renten nå, sa visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Les mer: Rentesjokk fra Gjedrem

Søker jobb lenger
I julemåneden var 20.800 personer tiltaksdeltakere, 73 prosent flere enn i fjor. Nesten tre fjerdedeler av disse deltar på opplæring eller har arbeidspraksis. Justert for vanlige sesongvariasjoner, økte summen av ordinære tiltaksdeltakere og registrerte helt ledige med 1500 personer, ifølge NAV.

- Færre nye arbeidssøkere, samt flere tiltaksplasser, har dempet veksten i ledigheten i desember. Vi ser imidlertid at mange arbeidsledige og da særlig menn, bruker lengre tid på å komme tilbake i arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie, i en melding.

Det er nå åtte prosent færre ledige som har søkt jobb i mindre enn fire uker sammenlignet med samme måned i fjor. Samtidig har antallet ledige som har søkt jobb i mellom et halvt år og halvannet år mer enn fordoblet seg i løpet av det siste året. Det er særlig menn som nå opplever å gå lenge ledig. Antallet ledige menn med en arbeidssøkervarighet mellom 26 og 51 uker har nesten tredoblet seg på ett år.

Høyest i bygg og anlegg
I bygg og anlegg er ledigheten på 5 prosent. Deretter følger industrien med 4,3 prosent og reiseliv og transport med 3,8 prosent ledighet.

Ledigheten har økt mest for ingeniør- og IKT-fag. Sammenlignet med i fjor er det nå 67 prosent flere ledige med denne yrkesbakgrunnen. Fortsatt er ledigheten lav for ingeniører og IKT-fag med 1,2 prosent ledighet.

Samtidig faller antallet utlyste stillinger med 5 prosent det siste året. Nedgangen er særlig stor innenfor industriarbeid og reiseliv og transport, begge med 20 prosent færre ledige stillinger.

Oslo har høyest ledighet, med 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Østfold og Finmark, begge med en ledighet på 3,2 prosent. Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane med 1,8 prosent, og i Rogaland med 2,2 prosent.