I 2009 endte verdien av de eksporterte varene på 745,3 milliarder kroner, mens importen beløp seg til 420 milliarder kroner.

Dermed endte handelsoverskuddet i AS Norge på 325,3 milliarder kroner. Dette er det laveste handelsoverskuddet på fire år.

Det viser foreløpige tall fra SSB.

Olje og gass falt til 2005-nivå
Sammenlignet med året før utgjør dette en nedgang på 30 prosent eller 137,2 milliarder kroner.

SSB melder at det lave handelsoverskuddet i hovedsak kan forklares med nedgang i eksportverdien, inkludert olje og gass, fra 2008 til 2009.

- Vi må tilbake til 2005 for å finne tilsvarende lav eksportverdi. Fastlandseksporten falt også i 2009, med 14,9 prosent eller 53,4 milliarder kroner. Også importtallene gikk ned sammenlignet med tidligere år, og er nå på samme nivå som i 2006, melder byrået.

Lav oljepris - lavere produksjon
I 2009 endte eksportverdien for råolje på 246,6 milliarder kroner.

Dette tilsvarer en nedgang på 112,8 millioner eller 31,4 prosent fra 2008. Vi eksporterte 26,1 millioner færre fat råolje i 2009, og endte på 640,4 millioner fat totalt. Gjennomsnittlig pris per fat råolje har falt fra 539 kroner i 2008, til 385 kroner i 2009. I begynnelsen av 2009 lå råoljeprisen i en periode rundt 300 kr per fat. En lav råoljepris i kombinasjon med en noe lavere eksportert mengde ga mindre eksportinntekter i 2009 sett i forhold til 2008.

Eksportverdien for naturgass utgjorde 187,1 milliarder kroner i 2009, ned 14,2 prosent fra året før. Eksportert mengde naturgass i gassform er den høyeste registrerte så langt, med 96,6 milliarder standard kubikkmeter. Dette gav en økning på 2 milliarder standard kubikkmeter sammenlignet med 2008.

Mindre eksport av metaller og maskiner
Det internasjonale økonomiske tilbakeslaget påvirker den norske handelsnæringen.

De foreløpige tallene for 2009 viser at samlet eksportverdi for varer unntatt skip, plattformer, råolje, naturgass og naturlige kondensater endte på 305,1 milliarder kroner i 2009, mot 358,5 milliarder i 2008. Dette tilsvarer en nedgang på 14,9 prosent og 53,4 milliarder kroner i forhold til året før.

Men, toppår for norsk fisk
I 2009 endte eksportverdien for fisk på 43,5 milliarder kroner, en økning på 16,4 prosent, tilsvarende 6,1 milliarder kroner, sammenlignet med 2008.

Målt i mengde var det Russland som importerte mest norsk fisk i 2009. Ser vi derimot på eksportverdi, ligger Frankrike på topp. Franskmennene kjøpte nemlig norsk fisk til en verdi av 4,7 milliarder kroner i 2009.

Også i 2009 var fersk oppdrettslaks det viktigste fiskeproduktet, med eksportinntekter som økte fra 13,8 milliarder i 2008 til 17,6 milliarder kroner i 2009. Fryst sild, fryst makrell og klippfisk var andre viktige fiskeslag.

Falt 9,1 prosent i desember
For desember måned økte handelsbalansen for fjerde måned på rad.

Verdien av de eksporterte varene endte på 63,6 milliarder kroner, mens importen beløp seg til 32,5 milliarder kroner. Dermed endte handelsbalansen på 31,1 milliarder kroner.

Det er en nedgang på 9,1 prosent i forhold til samme periode året før, men en økning på 6,9 prosent fra november.

Lavere eksportverdier
SSB melder at en nedgang i importverdien på 3,8 milliarder bidro til å styrke handelsbalansen sammenliknet med november.

- Nedgangen i handelsbalansen, mot samme periode i fjor, skyldes i stor grad lavere priser på naturgass. Gassprisen var historisk høy ved inngangen til 2009. Eksportverdien inkludert råolje, naturgass og kondensater sank med 9,3 milliarder fra samme periode i fjor, mens eksportverdien ekskludert disse varene hadde en nedgang på 1 milliard.

Volumøkning
Eksportverdien for naturgass steg med 1,4 milliarder fra forrige måned. Dette skyldes en økning i eksporten av naturgass i gassform på 806 millioner kubikkmeter fra november.

- Siden september har vi sett en jevn økning i eksporten av naturgass i gassform. Sammenliknet med desember i 2008 ser vi likevel en betydelig nedgang i eksportverdien på 12,3 milliarder. Årsaken til dette er de historisk høye månedsverdiene for eksport av naturgass i desember i fjor, skriver SSB.

Små endringer i eksporten av råolje
Det var små endringer i eksportverdien for råolje fra forrige måned. Den gjennomsnittlige prisen sank med 5 kroner, til 432 kroner per fat, fra november. Eksportverdien viser imidlertid en oppgang på hele 27,5 prosent fra desember i fjor, da oljeprisene var lave. Prisen per fat har steget med 130 kroner siden desember i fjor.