Gå til sidens hovedinnhold

Norges Bank: Noe bedre utsikter

Det er noe bedre utsikter for finansiell stabilitet, mener sentralbanksjef Svein Gjedrem. Men Norges Bank er bekymret over gjeldsveksten i husholdningene

- Samlet sett vurderer vi utsiktene for stabiliteten i finanssektoren som tilfredsstillende og noe bedre enn for et halvt år siden, heter det i en melding fra Norges Bank i forbindelse med fremleggelsen av rapporten Finansiell stabilitet i dag.- Nedgangen i rentenivået i år har styrket husholdningenes og foretakenes evne til å betjene gjeld vesentlig. Færre bedrifter gikk konkurs siste kvartal, og den samlede omsetningsverdien i konkursenhetene har falt siden i fjor høst. Bankenes inntjening har falt noe sammenlignet med i fjor, men bedret seg fra andre til tredje kvartal i år, heter det videre.Men Norges Bank er bekymret over gjeldsutviklingen.- Kredittveksten er fortsatt noe høyere enn veksten i økonomien. Sett i forhold til brutto nasjonalprodukt, er kreditt til Fastlands-Norge tilbake på det høye nivået rundt 1989-90. Gjeldsveksten er ubalansert, med høy vekst i husholdningene og lav vekst i foretakene. Dette gjenspeiler høye boligpriser og betydelig vekst i husholdningenes konsum, mens foretakene fortsatt har lave investeringer. Etter et visst fall gjennom våren, har boligprisene vist en stigende tendens igjen siden i sommer. Husholdningenes gjeldsbelastning – gjeld i forhold til disponibel inntekt – har økt betydelig. Dette øker isolert sett husholdningenes sårbarhet, mener banken.Men Norges Bank peker også på at rentefallet har styrket husholdningenes gjeldsbetjeningsevne på kort sikt. Kredittrisikoen knyttet til bankenes utlån til husholdninger vurderes derfor som relativt lav og lavere enn for et halvt år siden.Også for bedriftene er det bedring det siste halvåret.- Rentefallet har også styrket foretakenes gjeldsbetjeningsevne. Et økonomisk oppsving vil trekke i samme retning. Eiendomsnæringen er den næringen som bankene har mest utlån til. Som følge av lav inntjening vurderes risikoen knyttet til deler av eiendomsnæringen som relativt høy og uendret siste halvår. Foretak innen enkelte næringer, som fiskeoppdrett og forretningsmessig tjenesteyting, er fortsatt utsatt. Selv om den finansielle utsattheten varierer mellom enkeltnæringer, vurderes den som samlet sett moderat og noe lavere enn for et halvt år siden, heter det.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken