Gå til sidens hovedinnhold

Norges Bank ser lav rente ut våren

Sentralbanksjef Svein Gjedrem holder renten uendret. Det indikeres fortsatt lav rente ut våren, og deretter en gradvis oppgang

Les også:


Norges Bank oppjusterer utsiktene
Foss: Bunnen nådd, vil se vekst fremover
Vi låner og kjøper mer enn ventet

Renten holdes uendret på 2,5 prosent, etter å ha blitt kuttet fra 3,0 prosent i september.Grunnholdningen holdes også nøytral, noe som tilsier at det er like sannsynlig at den neste rentendringen blir opp som ned.Norges Bank kommer også med et signal om renteutviklingen inn i 2004:Det vises til at analysene i Norges Banks inflasjonsrapport (

Norges Bank oppjusterer utsiktene

), som er publisert samtidig, har som teknisk forutsetning at renten utvikler seg i tråd med terminrentene i pengemarkedet, og at valutakursen svekker seg.- Det innebærer at renten ligger om lag på dagens nivå i første halvår 2004 og deretter øker gradvis i takt med utenlandske renter. Terminkursen indikerer en svekkelse av kronen på snaut 2 prosent fra gjennomsnittet for de siste tre månedene. En slik rente- og kronekursutvikling kan være forenlig med målet for pengepolitikken. En slik utvikling vil trolig også bidra til å holde inflasjonsforventningene rundt 2,5 prosent, skriver Norges Bank.Og banken hinter også om at den vil følge nøye med på at prisveksten tar seg opp igjen, slik man ønsker, før renten eventuelt heves:- Reduksjonen i rentenivået og fallet i kronekursen tilsier at inflasjonen gradvis tar seg opp og blir klart høyere allerede neste vår. Etter en periode med svært lav inflasjon som vi nå har hatt, er det riktig å være særlig aktpågivende i pengepolitikken for det tilfellet at inflasjonen ikke tiltar som ventet, heter det.Banken ser generelt tegn til oppgang, selv om bildet ikke er entydig.- Aktiviteten internasjonalt har tatt seg opp fra et lavt nivå i vinter, anført av høy vekst i USA og deler av Asia, inklusive Japan. Utviklingen i euroområdet har vært langt svakere, selv om det nå er tegn til at bunnen kan være nådd. Veksten hos handelspartnerne sett under ett er ventet å ta seg opp de neste to årene, heter det.Men banken legger til:- Verdensøkonomien synes sårbar for nye forstyrrelser. Siden i sommer har utviklingen i de internasjonale finansmarkedene gjennomgående vært preget av økt optimisme om vekstutsiktene. Aksjekursene og de langsiktige rentene har økt. Stigningen har imidlertid vært ujevn, og det har vært betydelige svingninger mellom hovedvalutaene. Dette kan gjenspeile usikkerhet om hvor robust oppgangen i internasjonal økonomi er.Statsbudsjettet ventes å bidrar med en viss stimulans til økonomien her hjemme.- I statsbudsjettet for 2004 foreslår Regjeringen å øke utgiftene med 5,4 prosent, eller noe sterkere enn den trendmessige veksten i verdien av BNP for Fastlands-Norge. Det reelle skatte- og avgiftsnivået holdes om lag uendret. For 2003 og 2004 sett under ett gir finanspolitikken en viss stimulans til aktiviteten i norsk økonomi, heter det.- Norges Banks regionale nettverk bekrefter at fallet i sysselsettingen avtar, men det er få virksomheter som har planer om å øke sysselsettingen fremover. Det regionale nettverket rapporterer også om at kostnadsreduksjoner i næringslivet, særlig innenfor tjenesteytende sektorer, nå gir resultater i form av bedret lønnsomhet. Fokus virker i noen grad å være skiftet fra kostnadskutt til strategier for inntektsvekst. Stimulansene fra pengepolitikken ser nå ut til å begynne å virke, både gjennom reduksjonene i renten og svakere valutakurs, skriver banken.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken