Onsdag holdt Finansdepartementet et seminar om oljefondet, og den såkalte aktive delen av fondets forvaltning.

Årsaken til seminaret er en rapport som departementet har bestilt etter det store verdifallet til Oljefondet i 2008. Da ble det klart at særlig rentedelen av fondet ble forvaltet med for stor risiko.

Med over 2.500 milliarder kroner investert, så er det liten tvil om at dette er Norges viktigste diskusjon om dagen.

Viktig rapport
Før jul ble rapporten fra professorene Andrew Ang, Stephen Schaefer og William Goetzman publisert. Den ble første gang kommentert i norsk media, da NA24s fast kommentator, Trym Riksen, gikk igjennom rapporten.

Les mer om det her

Det er viktig å få med seg at det bare en en liten prosentdel av fondet som omfattes av den aktive forvaltningen, men den er viktig for avkastningen til hele fondet.

Aktiv eller passiv? Eller noe midt i mellom?
I etterkant av rapporten, har en diskusjon om aktiv og passiv forvaltning foregått i avisspaltene og på nettet. Onsdagens gjennomgang viser at de tre professorene har en annen innfallsvinkel til diskusjonen enn bare passiv og aktiv.

Passiv forvaltning er fondsforvaltning hvor man følger en indeks, og forvalteren gjør så få egne beslutninger som mulig. Den bygger på idéen om markedets effektivitet. Det motsatte er aktiv forvaltning hvor forvalterne gjør investeringsbeslutninger for å slå markedetssnittet.

Professoor Ang anbefaler Norges Banks investeringsforvaltning å fortsette med aktiv forvaltning. For som han sier; det er få moderne finansteoretikere som ikke anerkjenner faktorer som informasjon, transaksjonskostnader og finansieringskostnader, og disse ødelegger den effektive markedsmodellen.

De tre professorene vil ha en Faktor-basert forvaltning, hvor eierne legger inn hvilke faktorer som er viktig for fondet. Når disse er bestemt skal fondet forvaltes passivt etter faktorene. På denne måten blir fondet unik, og kan tjene store penger på volatiliteten og likviditeten i markedet, i motsetning til fond som følger de vanlige indeksene.

Modellen med å følge indekser, som FTSE-indeksen og S&P 500-indeksen, droppes.

I stedet mener professorene at Norges Bank lager sine egne indekser. Disse skal bygges opp av faktorerer som:

* Kredittrisiko

* Verdi - vekst risiko

* Store - små risiko

* Momentumrisiko

* Volatilitetsrisiko

Vanskelig øvelse
Ang påpeker at det er svært få forvaltere i verden som over tid klarer å levere bra avkastning til lav risiko. Anbefalingen er derfor at Norges Bank selv tar over all aktiv forvaltning, og dermed kutter ut den eksterne forvaltningen.

For politikerne, som representanter eierne av fondet, venter Ang at de skal engasjere seg i faktorene på samme måte som de gjør i dagens allokering mellom andelen aksjer og obligasjoner. Dermed blir det en solid dose voksenopplæring de tre professoren ser for seg.