Gå til sidens hovedinnhold

Alle skal ha rett til egen bolig

Kommunerevisjonens rapport viser at det forekommer usaklig forskjellsbehandling av dem som søker startlån og tilskudd. Det vil Høyre gjøre noe med.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Kommunerevisjonen har nylig undersøkt Oslo-bydelenes praksis knyttet til startlån og boligtilskudd for vanskeligstilte. Undersøkelsen har vært rettet mot alle bydelene. Den har også en dybdeundersøkelse av bydel St. Hanshaugen og bydel Østensjø, og den omfatter i tillegg Velferdsetaten.

Høyre er glad for at bydelene ser ut til å spesielt vurdere og prioritere barnefamilier, husstander med særlige sosiale eller helsemessige utfordringer og personer i kommunal bolig. Vi merker oss at saksbehandlingen i de to bydelene som er undersøkt nærmere, bydel St. Hanshaugen og bydel Østensjø, var tilfredsstillende på flere områder.

Samtidig viser rapporten enkelte mangler og svakheter ved saksbehandlingen i disse og andre bydeler, blant annet knyttet til saksbehandlingstid og begrunnelser i avslag.

Les også: Boligprisene steg 3,2 prosent i januar

Forskjellsbehandling

Kommunerevisjonens rapport viser at det forekommer usaklig forskjellsbehandling av dem som søker startlån og tilskudd. Vi er opptatt av at dette følges opp på en grundig måte, slik at alle det gjelder får en rettferdig og god behandling.

På bakgrunn av dette fremmet Anne Rygg og jeg på vegne av Høyre følgende forslag i bystyremøte 17.februar følgende forslag:

«Kommunerevisjonens rapport 13/2020 om - Startlån og tilskudd til egen bolig - viser at det forekommer usaklig forskjellsbehandling av dem som søker startlån og tilskudd. I tillegg er saksbehandlingstiden i enkelte bydeler for lang. Bystyret ber byrådet sette inn tiltak for å følge opp dette på en grundig og skikkelig måte, slik at de dette gjelder får en reell mulighet til å skaffe seg egen bolig»

Vi er glad for at forslaget fikk flertall. Nå er det viktig at byrådet følger dette opp så fort som mulig.

Leie før eie

Leiemarkedet i dag kjennetegnes av kortidsleie og mange små boliger. Høyre mener det er viktig at boligsosiale virkemidler er innrettet mot å hjelpe vanskeligstilte med å kjøpe egen bolig. I tillegg til at eie av bolig er gunstig økonomisk, gir det for de fleste større stabilitet og trygghet.

All erfaring med «eierlinjen» viser også at bomiljøer der mange eier egen bolig gir et godt og mer stabilt bomiljø enn der det er stor andel leieboliger. Høyres boligpolitiske mål om at flest mulig skal eie sin egen bolig gjelder også for vanskeligstilte.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Vi vil at de fleste virkemidlene innrettes for å få flere inn i eid bolig, i stedet for å ha et regulert eller subsidiert utleiemarked, som venstresiden er stor tilhenger av.

Vi vil bruke leie før eie som et virkemiddel som legger til rette for at husstander som er i målgruppen for startlånordningen, men som ikke oppfyller kravene til betjeningsevne i dag, skal sikres en stabil bolig og mulighet for å kjøpe boligen på sikt. Det forutsettes at kommunen kan vurdere at husstanden har et eierpotensial på sikt.

For Høyre er det viktig at kommunen gjennom denne ordningen sikrer de som sliter med lav inntekt og ikke får lån i vanlig bank, en reell mulighet til å skaffe seg egen bolig.

Kommentarer til denne saken