Gå til sidens hovedinnhold

Bryter politiet loven?

Politiets fremtid er nå i Riksadvokatens hender, skriver debattforfatterne.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Som tidligere nevnt i Nettavisen, har vi skrevet en prosjektoppgave hvor vi drøfter forholdsmessighet ved politiets bruk av tvangsmidler for å avdekke mindre alvorlige narkotikalovbrudd.

Etter dette har det vært mye snakk om nettopp tvangsmiddelbruk, forholdsmessighet og lovens rammer i nyhetsbildet.

Les saken her: Politiet må på rehab

Er politiets praksis lovlig?

Dagbladet spurte nylig Riksadvokaten om det er slik at dagens praksis i forhold til politiets tvangsmiddelbruk for å avdekke mindre alvorlige narkotikalovbrudd, faktisk er lovlig.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud fortalte Dagbladet at han etter behov er i prosess med å klargjøre dette rettsspørsmålet og vil utarbeide et svar rett rundt påske.

Politiførstebetjent og medlem i Leap Scandinavia, Fredrik Leraand, stilte viktige spørsmål i en kronikk publisert i Politiforum den 22.03.21.

Han peker først på at flere politifolk og medlemmer av lobbyorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) bekymrer seg for at politiet vil miste mulighet for tvangsmidler som gjennomgang av mobiltelefon og husransakelse til mennesker pågrepet for bruk og besittelse av illegale rusmidler.

Tvangsmidler

NNPF fikk nylig massiv kritikk etter å ha delt og sitert en Resett-artikkel der rusavhengige omtales på en svært stigmatiserende måte. Ifølge Statsadvokat og nestleder i NNPF, Geir Evanger, skal det godt gjøres å konkludere med at det er uforholdsmessig at politiet ransaker en bruker eller erverver.

Videre utfordrer Leraand Riksadvokaten til å klargjøre retningslinjer politiet må forholde seg til vedrørende bruk av slike tvangsmidler. Det er åpenbart uklart for svært mange hvilke begrensninger som ligger i forholdsmessighetsprinsippet jf. straffeprosessloven § 170a, skriver han.

I høringen på Stortinget om rusreformen den 16.03.21 måtte Maurud rette på statsadvokat Geir Evanger da han ga uttrykk for at det er usannsynlig at ransakelse av narkotikabrukere skal være ulovlig.

Mauruds beriktigelse la blant annet vekt på at det ved beslutning om bruk av tvang, skal vurderes om inngrepet er forholdsmessig. Det vil si at inngrepet og følgene det har, skal stå i forhold til sakens alvor.

I og med at det nå foreligger tvil om politiets bruk av tvang og makt for å avdekke mindre alvorlige narkotikalovbrudd er forholdsmessig, synes vi det er interessant at problemstillingen i vår oppgave lyder nettopp slik.

Noen funn

Vi har gjort en del funn i oppgaven som vi tenker kan være viktig å tilføye denne utredelsen om gjeldende rett. Vi har derfor sendt en e-post med noen av funnene våre til Riksadvokatembetet, og håper de ville finne det interessant å se på dette sammen med deres utredning.

Vi syns også det er viktig at de borgere som selv står under politiets makt også får innblikk i noen viktige hensyn.

Med tanke på risikoprofilen de fleste illegale rusmidler har, og tatt i betraktning konklusjon truffet i (NOU 2019: 26, kap. 12.2) er det liten grunn til å konkludere med at sakens alvor; i saker som omhandler mindre alvorlige narkotikalovbrudd, herunder bruk og besittelse, står i forhold til blant annet:

  • Skaden tvangstiltak som husransakelse.
  • Personransakelse og kroppslig undersøkelse, som blodprøver påfører vedkommende i form av psykologisk traume.
  • Sosial utstøtelse gjennom stigma og omfanget av peripheral stigma, eksempelvis i de saker der vedkommendes barn står som pårørende til prosedyren, ved at de selv opplever utstøtelse av skolekamerater, nabolag og liknende.

Et tungtveiende moment er at det i seg selv fremstår som meget usannsynlig at den enkelte politibetjent skal kunne forventes å foreta avveininger med et slikt omfang under press i felten. Graden av nøyaktighet i beslutningene de foretar bør derfor kunne forventes ikke å stå i forhold til omfanget av beslutningene og deres følger.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Helt til slutt vil vi også trekke frem noen sitater, som underbygger våre påstander.

«I en sak der statsadvokaten vitner for Stortinget at noe er vanlig praksis, og Riksadvokaten vitner om at det er ulovlig, vinner Riksadvokaten i tiltalespørsmålet mot de i politiet som bryter loven», skriver John Christian Elden på Twitter.

«NAV-skandalen er INGENTING sett i forhold til de massive menneskerettighetskrenkelsene de som bruker ulovlige rusmidler har blitt utsatt for av norsk politi» skriver Jusprofessor ved UiB - Hans Fredrik Marthinussen på Twitter.

Politiets fremtid er nå i Riksadvokatens hender!

Reklame

Disse gressklipperne er best i test

Kommentarer til denne saken