Nå i desember kommer Straffelovrådets utredning og lovforslag om samtykkelov. Per dags dato ser det ut til at det er flertall på Stortinget for en samtykkebasert voldtektslovgivning.

At majoriteten ønsker å endre denne lovgivningen er et stort skritt i riktig retning. Likevel vies det fortsatt mye tid til motstandere av samtykkelov. Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) vil derfor gjerne rydde litt i debatten.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Motstandere av en samtykkebasert voldtektslovgivning hevder at en samtykkelov vil skyve lovgivers ansvar for å definere samtykke over på domstolen. Dette er feil, og en stråmann i debatten om samtykkebasert voldtektslov.

Det er fullt mulig for lovgiver å definere hva som skal ligge i begrepet samtykke utfyllende i lovforarbeidene. Både Sverige og Danmark har gjort nettopp dette.

Dette argumentet trekkes gjerne fram sammen med bekymringen over at en samtykkebasert lovgivning vil medføre store uklarheter knyttet til hva som er og ikke er et samtykke. At loven blir tilstrekkelig klar er imidlertid Stortingets oppgave å tydeliggjøre. Her vil Straffelovrådets utredninger og vurderinger være til god hjelp.

I samtykkelovdebatten blir det med jevne mellomrom trukket fram hvor formalisert og vanskelig det blir om man alltid skal innhente samtykke aktivt.

JURK vil imidlertid minne om at et samtykke kan komme til uttrykk på mange måter. For eksempel gjennom handlinger, blikk og berøring. I lovforarbeidene til den danske samtykkeloven er dette forklart utførlig. Hvorfor skulle ikke vi i Norge kunne gjøre tilsvarende – eller klare det enda bedre?

Hva kvinner kan gjøre for å unngå å bli voldtatt er også en gjenganger i ordskiftet om voldtekt.

Klesvalg, seksualmoral, alkoholvalg og fysisk motstand, eller ikke, har blitt drøftet i det vide og det brede. JURK mener at det er på tide å skifte fokuset over på hva menn kan gjøre for å unngå å voldta.

Dette fokusskifte kan en samtykkebasert voldtektslovgivning bidra til.

Ansvarlig sex

En samtykkelov vil føre til et fokusskifte ved at den vil ansvarliggjøre parten som initierer til sex. Dette vil styrke den seksuelle selvbestemmelsesretten og signalisere at voldtekt ikke handler om en plikt til å si ifra at man ikke vil ha sex.

I stedet bør det være initiativtaker som har et ansvar for å sikre at den andre er en aktiv og samtykkende part.

Når det er sagt, vil det alltid være vanskelige tilfeller når det kommer til voldtekt. Det er viktig å huske på at det med en samtykkebasert voldtektslovgivning fremdeles vil være påtalemyndigheten som må bevise at den tiltalte er skyldig, og dette må fremdeles være bevist utover enhver rimelig tvil. Dersom det er uklarhet om den utsatte har vist samtykke eller ikke, vil det fortsatt bli henleggelser og frifinnelser.

Les mer fra Norsk debatt

Imidlertid vil en samtykkebasert voldtektslovgivning ha betydning for muligheten til å etterforske og straffeforfølge alle former for seksuell omgang uten frivillig samtykke som voldtekt.

Samtidig vil en slik endring også ha en normerende effekt og bidra til en holdningsendring.

Ikke bra nok

Motstandere av samtykkelov har fremmet andre formuleringer til ny voldtektslovgivning. Eksempelvis har professor Jørn Jacobsen anbefalt et tillegg til dagens voldtektsdefinisjon for den som har sex med noen som «utvetydig motsetter seg handlingen». En slik endring vil gi et vern til den som gråter og tydelig verbalt sier nei. At disse tilfellene bør vernes er JURK helt enig i, men dette er ikke bra nok.

Forskning viser at 70 prosent av alle som utsettes for voldtekt opplever at kroppen «fryser», det vil si, at kroppen ikke reagerer og derfor settes ute av stand til å si eller gjøre noe. JURK erfarer at dagens terskel for at disse tilfellene rammes av dagens voldtektsbestemmelse er altfor høy og vil neppe rammes av Jacobsens forslag heller.

JURK har ikke konkludert på hva ordlyden i vår nye straffebestemmelse mot voldtekt bør være. Vi venter spent på straffelovrådets vurderinger.

Det vi imidlertid er klare på, er at det er behov for en samtykkebasert voldtektslovgivning. En slik bestemmelse vil sette manglende samtykke i sentrum og vil være et klart symbol på at det norske samfunn anser sex uten samtykke som skadelig, farlig og ulovlig.