Mandag var NRKs hovedsak gjennom dagen at «innvandring har redda bygda». Saken ble omtalt som et resultat av et intensivt 3 ukers samarbeidet mellom NRK og omtrent hundre lokalaviser og ble omtalt som «det største journalistiske samarbeidsprosjektet som er gjort».

Hovedbudskap var at innvandringen til Norge har sørget for å opprettholde befolkningen i distriktene.

Les saken her: Innvandring har berga folketalet på bygda. Men no er det bråstopp

Seniorforsker i Telemarksforskning, Knut S. Vareide kunne hos NRK slå fast at kommunene tjener på innvandring og reporteren kunne melde at norske statsborgere fortsetter å flytte ut fra bygdene og mot sentrale strøk.

Det er liten tvil om at NRKs intensjon var å skape et inntrykk av at innvandringen burde økes for å redde bygdene.

Dramatiske tall

Jeg vet ikke hva NRK har drevet med i tre uker, men det tok meg under tre kvarter å finne ut at NRKs fremstilling er tendensiøs og unyansert.

Dersom NRK hadde tatt seg bryet med å sjekke hva SSBs statistikk på området egentlig sier, så ville de ha sett at flesteparten av de som flytter fra kommunene er innvandrere, ikke norske statsborgere, slik NRK presenterte.

I 2008 sto personer med innvandrerbakgrunn for 23 prosent av fraflyttingen fra de minst befolkede kommunene (gruppe 6). I 2019 hadde denne andelen økt til hele 54 prosent.

Innvandrere sto altså allerede i 2019 for mer enn halvparten av fraflyttingen fra distriktskommunene. For kommunegruppen med nest lavest befolkningstetthet (gruppe 5) har økningen i innvandrere som flytter ut vært nesten like stor.

Dette er dramatiske tall som NRK fullstendig unnlater å fortelle om.

Stikk i strid med det NRK påstår

Fra 2017 til 2021 har de kommunene med lavest befolkningstetthet (gruppe 5 og 6) hatt en netto utflytting av innvandrere på totalt 2 111 personer. Det er med andre ord flere innvandre som flytter ut av distriktene, enn inn.

Innvandrere bidrar sterkt til befolkningsnedgang i distriktene, stikk i strid med hva NRK skaper inntrykk av.

NRK trekker frem Vang kommune som et eksempel på en kommune som tilsynelatende har blitt reddet av innvandring. En familie fra Etiopia ble trukket frem som et eksempel på «en av de mange som hadde bosatt seg i en bygdekommune de siste 15 årene».

Men SSBs flyttestatikk viser at hele 387 av de 389, altså alle bortsett fra to personer som har flyttet ut fra Vang kommune fra 2015-2019, hadde innvandrerbakgrunn. NRK presterer likevel å fremstille det som egentlig er masseflukt av innvandrere fra Vang kommune, til en gladsak om at innvandring har reddet bygda.

Fra 2008 til 2019 hadde Vang kommune en netto utflytting på 677 personer, og over 90 prosent av disse var innvandrere. I stedet rapporterte NRK at det i hovedsak er norske statsborgere som flytter ut, og at den etiopiske familien var en av mange som hadde flyttet inn, stikk i strid med fakta.

Like interessant er det å se på hvem som flytter til de mest sentrale områdene (gruppe 1). I de mest sentrale kommunene var det en innenlandsk nettoinnflytting på 10 253 personer med innvandrerbakgrunn fra 2008-2019, mens blant øvrig befolkning var nettoinnflyttingen bare 626 personer.

Det betyr at innvandrerbefolkningen har stått for 94 prosent av innflyttingen til de mest sentrale kommunene i Norge. Fakta viser dermed at innvandring virker sterkt sentraliserende, stikk i strid med NRKs historie om at innvandring redder bygda.

Les også: FHI: Sosiale ulikheter er ikke hovedårsaken til høyere smitte hos innvandrere

Et falskt glansbilde

I NRKs reportasje ble det helt uten motstemmer hevdet at kommunene tjener på innvandring. Hadde NRK tatt seg bryet med å sjekke denne påstanden, ville de funnet at det i 2009 var 17 kommuner i Norge hvor halvparten av sosialhjelpskostnadene ble utbetalt til personer med innvandrerbakgrunn.

I 2019 var det 124 kommuner hvor mer enn halvparten av sosialhjelpsutgiftene gikk til innvandrerbefolkningen, tilsvarende nesten halvparten av kommunene i undersøkelsen.

Helt på topp ligger mange av de minst sentrale kommunene i Norge, som Vik og Salangen kommune, hvor nesten 90 prosent av sosialhjelpsutgiftene gikk til innvandrerbefolkningen i 2019.

Også i NRKs eksempelkommuner Vang og Hattfjelldal gikk 54 prosent av sosialhjelpsutbetalingene i 2019 til innvandrerbefolkningen. Men NRK er altså mer interessert i å tegne et falskt gladbilde av at innvandrere redder bygdene.

Til forvirring og forvrenging

Noe av forklaringen på at innvandrere på tross hyppig utflytting fra distriktene, i en kort periode har bidratt til å dempe befolkningsnedgangen, er trolig at små kommuner har bosatt langt flere enn de klarer å integrere, og litt flere enn de som rekker å flytte ut.

Kommunene får penger fra staten i fem år når de bosetter flyktninger, etter dette begynner kostnadene å løpe. Det kan dermed være gunstig for distriktskommunene å spekulere i høy bosetting, og at flyktningene flytter til byene når pengene fra staten tar slutt.

Men for samfunnet er det en gigantisk kostnad. Svært mange kommer ikke ut i arbeid og ender på sosialstønad andre ordninger som medfører store kostnader for samfunnet.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Dessverre var ikke NRKs reportasjer egnet til opplysning og en konstruktiv debatt, men til forvirring og forvrenging. Det er rett og slett pinlig at NRK, 100 lokalaviser, Landslaget for lokalaviser og Senter for Undersøkende Journalistikk klarer å levere en så mangelfull og svak fremstilling av virkeligheten som dette.

Jeg har også vært i kontakt med NRK, som har nektet å ta inn dette innlegget.

NRK vet hva de gjør. De har gjennom dette arbeidet skapt etterlattinntrykk av at innvandringen bør økes for å redde distriktene, og ønsker ikke at noen tuller til dette inntrykket med faktaopplysninger.