Hjelpekilden er den eneste organisasjonen i Norge som gjennom frivillig innsats og likemannsarbeid gir råd og støtte til mennesker som står i religiøse bruddprosesser. Siden 2013 har vi arbeidet med å definere begrepet negativ sosial kontroll, og hvordan dette kan komme til utrykk i strenge, religiøse miljø.

Vi erfarer at negativ sosial kontroll på innsiden i lukkede trossamfunn utspiller seg på flere områder. Vi mener samfunnet vet for lite om dette.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

En svart-hvitt verden

Trossamfunnene kan for eksempel kontrollere medlemmene gjennom forkynnelsen for eksempel når det gjelder hvilke følelser man ikke bør ha. Negative følelser som sinne, frustrasjon, og misnøye blir sett på som syndige og kommer fra djevelen.

Medlemmene blir også kontrollert gjennom trusler. Dersom man ikke tror på Gud, synder, eller gir etter for satan, kommer man til helvete. Det forekommer også trusler om, og gjennomføring av, sanksjoner dersom man forlater trossamfunnet. Dette kan skje ved full utstøtelse, eller ved at familie og venner tar avstand fra en.

Trossamfunnene kontrollerer også medlemmene gjennom å bygge usynlige vegger til storsamfunnet ved å skape et svart-hvitt bilde av verden. Her inne er det trygt og godt, der ute er det bare mørke og elendighet. Menneskene der ute er syndige, ugudelige, og ulykkelige, her inne er de gode, harmoniske og lykkelige.

Alt dette kan gjøre det vanskelig å få til et godt liv på utsiden av trossamfunnet som voksen, dersom man ønsker å forlate. Man kan ikke de sosiale kodene, man er ikke trygg på menneskene der ute som man hele livet har blitt advart mot, og man klarer ikke å skaffe seg en ny omgangskrets. Dette igjen kan gi psykisk sykdom, angst, depresjon, og selvmord forekommer også.

Bruker millioner på barn og unge

En annen alvorlig konsekvens av den negative sosiale kontrollen er at mangelen på en normal ungdomstid kan gi en mangelfull utvikling av identitet. Naturlige følelser skal undertrykkes. Seksualitet er tabubelagt. Man skal skjermes fra verden. Negativ sosial kontroll kan altså gi psykiske utfordringer på flere områder.

Et argument frivillige for Hjelpekilden hører mye, er at «ja, men de gjør jo så mye for barn og unge, de blomstrer jo der inne». Og det er jo helt riktig i flere tilfeller. Noen trossamfunn bruker millioner på barn og unge hvert år. Store, flotte forsamlingslokaler blir bygget, flotte gymsaler, og topp utrustede lekeplasser. Alt dette gjøres for å holde barn og unge inne i trossamfunnet. Dette sier jo trossamfunnene selv også. Her er det ingen som trenger lovendringer, alt er jo mer enn perfekt.

Men er det ikke egentlig sånn at den enorme innsatsen handler om å beskytte barna fra den onde verden? De forkynner jo nettopp dette, at «hele verden ligger i det ondet». Og dersom innsatsen for å skjerme barna der inne henger sammen med det fiendebilde som skapes av verden der ute, hvordan sikrer man da at den ungdommen eller voksne som ønsker å bryte med miljøet har et fritt, selvstendig valg?

Man kan egentlig si at hele herligheten kommer med en usignert kontrakt. En kontrakt full av betingelser som disse små uskyldige barna og tenåringene ikke forstår noen ting av. I den uskrevne kontrakten står det noe sånt som: «Vi tilbyr deg alt dette: flotte lekeplasser, festlige samlinger, fantastisk felleskap og reiser, men betingelsen for alt er at når du blir voksen, da må du tro at homofili er en synd man må helbredes for, og at dine naturlige følelser er noe du må hate.

Du må også tro at menigheten har funnet den hele og fulle sannheten og at alle andre kristne tar fryktelig feil. Og ja, om du ikke klarer å tro på alt dette når du blir voksen, da mister du ALT sammen!

Du mister ditt barndoms ferieparadis, mange av dine barndomsvenner vil ta avstand fra deg, du mister felleskapet, samholdet, alt det du var så glad i. Familien din vil be for deg at du må vende om fra din syndefulle vei, og ditt forhold til dem blir aldri det samme. Du må orientere deg helt på nytt, i en verden som kan være rar og vanskelig å forstå.

Les også: Jeg skulle ønske noen kunne sette en burka på Taliban-terroristene

Grusom kontroll

Hva er det disse barna skal beskyttes fra? Hvorfor denne enorme innsatsen? Det er på tide å ta inn over seg at dette henger sammen med et sterkt fiendebilde av samfunnet. Det er et fiendebilde av meg og deg. Det er meg og deg, kjære leser, som disse barna skal skjermes fra. Det er vi som er verdslige.

Hvorfor tillater vi at denne typen propaganda forkynnes flere ganger i uken for små barn, uten å stille spørsmål ved hvor skadelig det er?

Enda har vi ikke nevnt den grusomme kontrollen Jehovas vitner utfører på sine medlemmer dersom noen trenger blodoverføring. Se for deg et barn som svever mellom liv og død etter en stygg bilulykke. Eneste mulighet for overlevelse er ved blodoverføring. Dersom foreldrene er Jehovas vitner risikerer de at det kommer kontrollører fra organisasjonen som setter seg ned på sykehuset for å hindre at de gir tillatelse til at barnet får blod. Svikter foreldrene sin tro, blir de utstøtt.

Estimerte tall viser at cirka to personer dør i Norge hvert år på grunn av denne grusomme praksisen. På verdensbasis dør 1300. Vi skriver 2022, og dette er ikke eventyr. Det er fakta.

Les også: Barn som «plutselig» ikke kan delta på leirskole er det første tegnet

Behandles med silkehansker

Vi som arbeider frivillig for Hjelpekilden har alle vært på innsiden av slike religiøse miljø, og har alle opplevd negativ sosial kontroll i større eller mindre grad. Vår erfaring er likevel at ingen trossamfunn vil vedkjenne seg at det de driver med er nettopp negativ sosial kontroll. De legger som regel skylden på foreldrene, og mener at det bare er enkelte tilfeller og enkelte familier som driver med denne kontrollen.

Hjelpekilden mener at det er på høy tid at man nå plasserer ansvaret der det hører hjemme. Det er skadelig, ødeleggende, og usunn forkynnelse som er opphavet til den negative sosiale kontrollen. Og dette er det trossamfunnet som organisasjon som må stilles til ansvar for.

I frykt for å støte noen, behandler samfunnet i dag disse menighetene med silkehansker og man skal, bokstavelig talt, på død og liv omfavne mangfoldet. De færreste tør å åpne munnen i offentligheten. I stedet støtter man trossamfunnene økonomisk med mange millioner hvert år.

«Alle må få lov å tro på det de vil», er et argument som går igjen. Ironisk nok er det nettopp disse barna som blir hindret mest av alle til å få tro på det de vil. Det er ingenting som trenger å omfavnes ved det å fortelle et barn at de som ikke tror på Gud (Jehova) skal dø.

Dette er maktmisbruk. Det er overgrep mot små barn utført i Guds navn.

Negativ sosial kontroll må kriminalisere

Stortinget har i år satt sammen et lovutvalg som skal utrede om fenomenet negativ sosial kontroll er tilstrekkelig regulert i norsk lov, og om Norge i tilstrekkelig grad oppfyller menneskerettslige forpliktelser på området. Det skal også vurderes om det er nødvendig med lovendringer for å legge til rette for bedre samordning og mer effektivt samarbeid om enkeltsaker på tvers av etater.

Et rettsvern mot negativ sosial kontroll innebærer at utøvere kan bli holdt ansvarlige gjennom straffeforfølgning. Blir dette vedtatt, kommer det ikke en dag for tidlig.

Les mer fra Norsk debatt

Man kan anslå et grovt regnet tall, på cirka 50.000 mennesker som finnes i slike miljøer. Det finnes altså tusenvis av barn i 2022, som må forholde seg til det faktum, at dersom de forlater menigheten sin når de blir voksen, risikerer de å miste alle vennene sine, familien sin, felleskapet, og alt det som de var så glad i. Dette er helt uakseptabelt.

Hjelpekilden stiller seg bak beslutningen om at begrepet negativ sosial kontroll bør både defineres nærmere og få et større fokus. Hjelpekilden støtter også fullt ut den tanken som kommer frem i mandatet, at en lovregulering trolig vil fremme en gradvis endring i holdninger og bevissthet, ikke bare i samfunnet generelt, men også på innsiden av disse miljøene. Vi vil også presisere at Hjelpekilden har ingen agenda mot noen trossamfunn. Vi ønsker fokus på dette for å gjøre det bedre for barn og unge dersom de ønsker en dag å bryte med et slikt miljø

Ja, til at negativ sosial kontroll må kriminaliseres, og ja, til at organisasjonene må kunne straffeforfølges dersom de ikke retter seg etter loven.