Veidirektør Ingrid Dahl Hovland skriver i Aftenposten 16.02 at «Veien er en inntektsgenerator». Bakgrunnen er en rapport fra Menon som fremstår som et bestillingsverk for motorveier og som skal vise at veiene våre bidrar til hundrevis av milliarder i verdiskapning.

Statens fremste samferdselsbyråkrat avlyser i innlegget nullvekstmålet, renere luft og grønne og levende byer. Fordi veier gir inntekter.

Skal man le eller gråte?

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Verdiene som er beregnet i rapporten tar ikke hensyn til utslipp, naturtap, luftforurensning, støy, byspredning og folkehelse. Kostnader for bygging og vedlikehold av veiene er heller ikke med.

Det er uholdbart når vi i dag har et vedlikeholdsetterslep på flere tusen milliarder. Dette går mest utover folk i distriktene.

Handler i strid med jobbinstruks

Veidirektøren har fått tydelige føringer for arbeidet fra regjeringen. I tildelingsbrevet for 2023 står det at hovedprioriteringene er trafikksikkerhet, byvekstavtaler, et mer robust transportsystem og bekjempelse av sosial dumping i sektoren.

Det står altså ikke at prioriteten skal være å kullkaste Stortingets vedtatte mål om nullvekst i biltrafikken inn til byene. Tvert imot er nullvekstmålet et sentralt premiss for byvekstavtalene som hun skal videreføre.

Veidirektøren handler i strid med sin jobbinstruks.

Det viktigste statlige tiltaket

Nullvekstmålet kom fordi byene over lengre tid hatt skadelig luft som særlig rammer fostre og folk med luftveislidelser. Biltrafikk beslaglegger områder som kunne blitt brukt til parker, lekeplasser, kafeer og andre hyggelige områder.

Nullvekstmålet er det viktigste statlige tiltaket for en menneskevennlig utvikling i de største byområdene våre.

Les også: Dette er så dumt at det nesten ikke går an

Den største trusselen mot levende byer er statens riksveiprosjekter. Samtidig sier staten at byvekstområdene ikke får penger til gange, sykkel og kollektiv hvis de ikke når nullvekstmålet.

Samferdselsministeren må ta et oppgjør

I byer som Oslo, Bergen og Trondheim har mange stemt på partier som ønsker bærekraftig byutvikling. Når vegvesenet da nekter å samarbeide med byene for å få ned biltrafikken motarbeider de lokaldemokratiet.

Les også: «Pappa, jeg kommer ikke til å bli voksen»

Vi må satse mer på miljøvennlige transportmidler som tog, sykkel og gange. Vi må ha bedre vedlikehold av de veiene vi har.

Det er alvorlig at vegdirektoratet motarbeider Stortingets vedtak. Det viser svak ledelse fra samferdselsministeren.

Nygård skal sørge for at Stortingets vedtak følges opp og at miljø utgjør en ramme for samferdselspolitikken. Her må han ta et oppgjør med sjefen for vegvesenet og sørge for at etaten gjør jobben sin.