Gå til sidens hovedinnhold

Er Navs førsteinstans et trygdelotteri?

De fleste av Navs saksbehandlere har ikke juridisk utdanning, men skal likevel navigere seg gjennom dette kompliserte lovverket.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Til tross for at dagens folketrygdlov består av en jungel av kompliserte lovbestemmelser og skjønnsmessige vurderinger, stilles det ikke konsekvente minstekrav til de som er nærmest til å anvende denne loven. De fleste av Navs saksbehandlere har ikke juridisk utdanning, men skal likevel navigere seg gjennom dette kompliserte lovverket.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Den manglende utdanningen kan i verste fall medføre at en trygdesøkers sak ikke får korrekt behandling. Er det slik at innvilgelse av trygd er avhengig av hvilken saksbehandler som vurderer saken?

Når en trygdesøker klager på Nav arbeid og ytelser (førsteinstans) sitt vedtak får det aktuelle Nav-kontoret mulighet til å revurdere vedtaket, før det går videre til Nav klageinstans. I en rapport fra SINTEF (2016) ble det konkludert med at 42 prosent av klagene omgjøres i klagers favør under denne kontrollen.1

Tar til takke med de vedtak Nav fatter

Av de påklagede vedtakene som ikke ble omgjort i denne instansen, ble 15 prosent omgjort i Nav Klageinstans. Videre ble 25 prosent av vedtakene omgjort i Trygderetten.2 Hva skjer med søknadene som avslås og ikke påklages? En høy omgjøringsrate kan indikere at også klageandelen er for lav, da det kan tenkes at mange tar til takke med de vedtak Nav fatter uten å vurdere om vedtaket kan være feil.

Omgjøringsprosenten tyder på at noe må bli gjort, først og fremst for å ivareta rettssikkerheten til den aktuelle samfunnsgruppen. At utbetaling av trygdeytelsen utsettes fordi det gis avslag ved første vurdering er i seg selv problematisk overfor en allerede sårbar gruppe. Dette forsterkes ved at denne gruppen nå tvinges til å gå igjennom en tung og vanskelig klageprosess hvor utbetaling av penger til livets opphold settes på vent.

Store konsekvenser for søkerne

Dette er svært uheldig, fordi det kan få store helsemessige og økonomiske konsekvenser for søkerne. Omgjøringsprosessen vil også være uheldig av ressursmessige hensyn, da det vil medføre unødvendig merarbeid i Nav-systemet. I lys av koronasituasjonen, som har medført at søkertallet for trygdeytelser har økt, er viktigheten av en effektiv og god saksbehandling dessuten viktigere enn noen gang.

Les også: Et syn som ville fått en norsk byantikvar til å sette grillpølsa i halsen

Det er vanskelig å se for seg at det kan gjøres lovendringer for å bøte på problemet, ettersom trygderettssaker i stor grad er preget av skjønnsmessige vurderinger. Det er mer nærliggende å tenke at saksbehandlerne i Nav ikke har tilstrekkelig juridisk kompetanse til å foreta kompliserte juridiske vurderinger og avveininger.

Kvaliteten på vedtakene ikke tilfredsstillende

Én av fire saksbehandlere i Nav har ikke høyere utdanning, og bare 15,8 prosent av saksbehandlerne i Nav arbeid og ytelser har juridisk utdanning.3 Manglende juridisk kompetanse kan medføre at trygdesøkere ikke får ytelser de har krav på, og at kvaliteten på vedtakene ikke er tilfredsstillende.

Les også: Liza Marklund: Inntertier igjen

Dette medfører i sin tur behov for klagerunder og omgjøring av vedtak, hvilket innebærer en enorm ressursbruk som kunne vært unngått ved korrekt førstegangsbehandling.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Hva kan Nav gjøre for å sikre korrekte avgjørelser i førsteinstans? Vil flere jurister føre til bedre lovanvendelse og færre omgjøringer? Svaret på dette er ja. Selv om det kan innvendes at jurister er en uniform samfunnsgruppe med et homogent tankesett, og at vedtakene kanskje vil bære preg av dette, er det til syvende og sist korrekte vedtak man ønsker å fatte.

Dette vil i sin tur medføre at rett på trygd ikke blir et sjansespill.

1 SINTEF-rapport 2016, «klage og omgjøring i Nav – hva kan gjøres bedre», av Roland Mandal og Karin Dyrstad, SINTEF, Arbeid og velferd // 1 // 2017, s. 92.

2 Ibid. s. 92.

3SINTEF-rapport 2016, «klage og omgjøring i Nav – hva kan gjøres bedre», av Roland Mandal og Karin Dyrstad, SINTEF, Arbeid og velferd // 1 // 2017, s. 100.

Kommentarer til denne saken