I går kom beskjeden som mange av oss har fryktet om at ABC-klinikken ved Oslo universitetssykehus legges ned. Dette er trist for alle kvinner som har fødeplass der framover.

Flere av disse kvinnene har valgt ABC fordi de har traumatiske fødsler bak seg eller er engstelige førstegangsfødende som ønsket den tette oppfølgingen de får der.

Det er også trist for fagmiljø over hele landet som i to tiår har kunne dratt nytte av kompetansen og erfaringene jordmødrene på ABC har. Istedenfor nedleggelse burde tvert imot alle fødeavdelinger fått ressurser til å kunne gi tilsvarende oppfølging.

Les også: Det spilles på vår samvittighet over en lav sko, og vi er flere som har fått nok

Jeg har fått fire barn selv og har kjent på de samme bekymringene. Jeg husker svært godt de gangene jeg har gått gravid. Redselen for at noe skulle gå galt, all bekymringen og uvissheten knyttet til fødselen og tiden etterpå.

Det å være gravid og vente på fødsel kan være mer enn stressende nok uten at man skal måtte være nødt til å bekymret seg for om fødeavdelingen har kapasitet og tid til deg.

I alle andre situasjoner hvor du blir skadet får du tilbud om hjelp, operasjon og rehabilitering. Men etter en fødsel overlates kvinnene altfor ofte til seg selv. Jeg har hørt utallige historier om kvinner som må be på sine knær om hjelp ved fødselsskader, det er en tragedie i et land som Norge.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vi vet at hele seks av ti kvinner sliter med store plager åtte måneder etter fødsel.

I nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen legges det føringer for oppfølging under svangerskap og fødsel og i barsel. Likevel varierer tilbudet som barselkvinner får på landsbasis. Oppfølging av kvinner i barsel er kommunenes ansvar og har store variasjoner.

For å sikre et godt nok tilbud til alle kvinner, uansett om de bor i by eller bygd, burde oppfølgingen være rettighetsfestet. Derfor fremmet KrF i fjor åtte forslag om bedre barselomsorg, fire av dem ble vedtatt av Stortinget. Det var et viktig steg på veien, men det er åpenbart at vi har en lang vei igjen.

Etter en fødsel burde for eksempel alle få tilbud om oppfølging av jordmor, fødselslege og fysioterapeut.

Gang på gang har fagmiljøene slått alarm om beredskapen på fødeavdelingene og manglende jordmordkapasitet spesielt knyttet til perioder med mange fødsler.

Ifølge Jordmorforbundets egen medlemsundersøkelse har over 50 prosent av jordmødrene vurdert å slutte på grunn av arbeidspress.

Over 90 prosent av jordmødrene svarer at de ikke klarer kravet om én-til-én-omsorg for kvinner i aktiv fødsel, jevnfør kvalitetskravet for trygg fødsel.

Les også: Regjeringen skyver kostnadene foran seg

En strammere økonomi har vært gjennomgangstonen fra regjeringen, men jeg er sterkt bekymret for hvilke konsekvenser det får for innbyggerne i Norge.

Det skuffer meg å se at det er fødetilbud som rammes.

Det er nemlig underdekning i budsjettet som nå gjør at Oslo universitetssykehus må foreta voldsomme kutt, blant annet nedleggelse av ABC-klinikken. Disse kuttene opprører meg, både som kvinne, mor, politiker og som intensivsykepleier.

ABC-klinikken har gode resultater, og har betydd mye for mange kvinner. Jeg etterlyser en helseminister som kan sikre de samme kvinnene denne sikkerheten. Gravide kvinner skal ikke måtte bekymre seg for om tilbudet og tryggheten de ønsker eksisterer på tidspunktet de skal føde.