Det er dumt å kjøre el-sparkesykkel i fylla på nattestid, og det er gode grunner til å gjøre det kriminelt dumt.

Men samtidig er det greit å bevare en viss nøkternhet i vurderingen av «skrekktallene» som nå legges frem.

Offisielle beregninger anslår at det er 130 skader per million passasjerkilometer.

Med andre ord:

  • Kjører du 100.000 mil, vil det i snitt skje 130 ulykker med skade.
  • Det tilsvarer 20 ganger tur/retur Nordkapp mellom hver skade.

Dette er en mager trøst for dem som har blitt lettere eller mer alvorlig skadet på el-sparkesykkel, og det er heller ingen bagatellisering av skadene som kan oppstå ved farlig bruk.

Men det er greit å nyansere bildet av det populære transportmiddelet som både er elsket og hatet, ikke minst for å sikre at vi regulerer det som faktisk er farlig - og ikke bare det som irriterer.

Embed

De siste årene har bruken av el-sparkesykkel eksplodert.

Veksten er i seg selv et bevis på at el-sparkesykkelen dekker et behov.

Populariteten skyldes trolig at det er et praktisk fremkomstmiddel for turer som er for lange til å gå, og for korte for kollektivtransport. Dessuten tar el-sparkesykkelen deg nøyaktig dit du skal hele døgnet.

Samtidig har veksten skapt irritasjon og fortvilelse. Sinnet har dels dreid seg om hensynsløs kjøring på fortau og en ukultur hvor leietakere slenger fra seg el-sparkesykler overalt.

Det forekommer at el-sparkesyklister kjører på folk, men når vi ser på ulykkesstatistikken, så er det ikke påkjørsler på fortau som dominerer.

  • Den typiske skaden rammer folk aldersgruppen 25-34 år.
  • Det er flest menn, og hovedsaklig aleneulykker.
  • Typisk går man på trynet i møtet med en fortauskant, et skilt eller et hull i bakken.

Men betyr dette at vi kan gli blaffen i risikoen og dure på?

Selvsagt ikke!

Men det er verdt å huske på at også vanlig sykling er vesentlig farligere per passasjerkilometer enn andre transportformer. Likevel bruker Stortinget 11,7 milliarder kroner på sykkelsatsing i Nasjonal Transportplan, og det er et uttrykt mål å få sykkelandelen opp i 20 prosent i landet, og 25 prosent i Oslo.

Statistisk betyr det at vi aksepterer noen skader fordi fordelene med sykling er store på andre måter (klima, luftforurensning, helse).

El-sparkesykkel er cirka ti ganger farligere enn sykkel, men også sykling skaper flere tusen skader i året for Oslo skadelegevakt. Statistikken viser at også endel syklister som skades gjør det alkoholpåvirket (Bysykler er verst) - og også syklister kjører av og til på fotgjengere.

Men ser vi nøkternt på skadestatistikken, så er det ikke irritasjonsmomenter som bruk av fortau og dårlig skikk på frasettelser som skaper ulykkene.

Det farlige er åpenbart kjøring i fylla på nattestid.

Ulik statistikk tyder på at mellom 40 og 55 prosent av de skadde, er ruspåvirket. Og da snakker vi ikke om én pils eller ett glass vin, men promiller i området 1,5 til 3,0.

Med andre ord: Typisk unge menn som kjører el-sparkesykkel mens de er ordentlig fulle. Det går fort galt i møtet med en trikkeskinne eller et hull i bakken.

Oslo Skadelegevakt vil ha stengte el-sparkesykler mellom 01.00 og 05.00 om natten. Det er forståelig, men svakheten i det forslaget er at det rammer alle - ikke bare dem som bruker el-sparkesykkel i fylla.

Som forskere fra Transportøkonomisk Institutt har påpekt, så er el-sparkesykkelen spesielt praktisk på denne tiden av døgnet når bussen ikke går, og det er langt mellom drosjene. Det beste er å forby og straffe fyllekjøringen som skje om natten.

Andre foreslår en promillegrense på 0,2, altså som bil. Men heller ikke dette forslaget kan hvile seg på fakta. Å sette grensen så lavt er lite treffsikkert når ulykkene domineres av folk som har vesentlig mer.

Når du kjører en bil som veier et par tonn på en vanlig vei, så utsetter du andre for mye høyere fare enn ved å kjøre el-sparkesykkel eller fritidsbåt.

Etter min mening er det er gode argumenter for å kikke hen på promillegrensen for fritidsbåter, altså 0,8 promille.

Selv om både syklister og el-sparkesyklister kan ferdes uten å bli straffet for å ha mer enn 0,2 i promille, så betyr ikke det at lovverket åpner for hensynsløs oppførsel i fylla. Politiet kan pågripe og straffe folk for slik adferd, og hvis ulykken er ute, risikerer berusede førere erstatningsansvar.

Uansett må fokuset være å slå ned på bruk av el-sparkesykkel hvis føreren er kraftig beruset.

Det bør være straffbart.

PS! Hva mener du? Er el-sparkesykler bra eller dårlig, og hvordan bør de eventuelt reguleres? Skriv et debattinnlegg!