Statsbudsjettet for 2023 blir spesielt krevende. Gunnar Stavrum karakteriserer dette viktige budskapet fra Finansdepartementet som populistisk svartmaling i Nettavisen 19/9.

Jeg skulle ønske han hadde rett, men realiteten er at vi står i en budsjettvirkelighet som er ukjent for min generasjons politikere.

Les Gunnar Stavrums kommentar: Svartmaler norsk økonomi for å komme seg unna valgløfter og forventninger

Det viktige nå er at vi stiller opp for alle de som på grunn av høy prisvekst sliter med å få endene til å møtes. Skal vi lykkes med det må vi ta de økonomiske realitetene innover oss. Fornektelse hjelper i alle fall ingen.

Stavrum kan umulig ha brukt mye tid på å lese meldingen Finansdepartementet sendte ut på søndag. Jeg skal derfor prøve å gjenta budskapet så enkelt som mulig, i to trinn:

Vi må bruke mindre oljepenger for å unngå enda høyere press i økonomien

Statens inntekter fra olje og gass er historisk høye, men hvis vi politikere velger å fase disse inntektene inn i norsk økonomi vil vi med stor sannsynlighet gjøre livet vanskeligere for folk, ikke bedre.

Du skal ha god fantasi for å påstå at jeg svartmaler norsk økonomi når jeg beskriver en økonomi som går så bra at mangel på arbeidsfolk er en av de største utfordringene.

Det å pumpe enda mer oljepenger inn i en slik økonomi kan bidra til ytterligere prispress og i neste omgang enda høyere rente.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det er lite som vil gjøre hverdagen mer krevende for folk enn enda sterkere prisvekst og enda dyrere boliglån. Derfor bruker vi mindre oljepenger i statsbudsjettet for neste år, ikke mer. Det er et av de viktigste grepene vi kan ta for å gjøre livet enklere for folk.

Utgiftene vokser mer enn fastlandsinntektene neste år

Samtidig med at vi må redusere oljepengebruken får vi en enorm kostnadsvekst i statsbudsjettet neste år. Det er del to av forklaringen på hvorfor budsjettet for 2023 blir krevende.

Neste år øker utgiftene i statsbudsjettet betydelig på viktige områder som folketrygd, mottak og integrering av ukrainske flykninger, pågående byggeprosjekter og videreføring av strømstønadsordningen for husholdningene.

Bare på disse fire områdene alene vokser utgiftene med rundt 100 milliarder kroner fra i år til neste år.

100 milliarder er et enormt beløp. Det er omtrent hele samferdsels- og politibudsjettet vårt til sammen. Høye strømpriser og økt lønns- og prisvekst fører også til vekst i statens inntekter fra Fastlands-Norge, men i langt mindre grad enn økningen i utgiftene nevnt over.

Samlet sett betyr dette at vi må finne flere titalls milliarder kroner i inndekning innenfor det ordinære budsjettet før vi kan bruke en eneste krone på andre viktige tiltak.

Det er vanskelig å forstå hva som er populistisk ved å opplyse om dette. Jeg mener tvert imot at dette er helt nødvendig åpenhet om forhold vi er nødt til å ta innover oss for at vi skal kunne ha en opplyst politisk debatt.

Stavrum må gjerne mene at vi bør tette budsjettgapet ved å øke oljepengebruken, men når han nekter for at utgiftene på budsjettet vokser mer enn inntektene fra fastlandsøkonomien er det i realiteten en fornektelse av faktiske forhold. Det tjener ingen.

Vi prioriterer tøffere for å kunne hjelpe folk som sliter

I tillegg til å tette gapet mellom inntekts- og utgiftssiden, uten å øke oljepengebruken, har vi også i 2023 store uløste oppgaver vi trenger penger for å løse:

Det sier seg selv at vi må bruke penger slik at Norge står bedre rustet i møte med en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, vi må hjelpe de som sliter med å få hverdagsøkonomien til å gå i hop, vi må motvirke økte sosiale og geografiske forskjeller, sikre grunnleggende velferdstjenester og fortsette jobben med å få flere i jobb.

Les mer fra Norsk debatt

Budsjettet for 2023 blir derfor spesielt krevende, men profilen vil være svært gjenkjennelig. Vi kommer til å fortsette prosjektet som Senterpartiet og Arbeiderpartiet meislet ut på Hurdal høsten 2021, men det krever politisk håndverk som skaffer handlingsrom uten å bruke mer oljepenger.

For det viktigste med budsjettet er å hjelpe de som på grunn av høy prisvekst nå sliter med å få endene til å møtes.