Det er ingen tvil om at Norge trenger flere fagarbeidere i fremtiden. Skal vi tro framskrivningene så kan vi allerede i 2035 mangle hele 90 000 fagarbeidere.

De siste årene har pilene pekt i riktig retning. Jevnt over søker rundt halvparten av elevene seg til et yrkesfaglig studieprogram. Gjennomføringen har gått mer opp for elever på yrkesfag de siste ti årene enn for elever på studiespesialiserende.

Dette er begge deler godt nytt.

Les også: Psykiske lidelser: Vi trenger åpne dører til helsesykepleier

Tre tiltak

Men selv om Høyre i regjering har gjort mye for å løfte yrkesfagene så er det behov for mer nytenkning og bedre kvalitet både tidlig og sent i skoleløpet. Fortsatt er det sånn at 67,7 prosent av yrkesfagelevene fullfører mens 87,5 prosent av elevene på studiespesialiserende fullfører.

Jeg mener det særlig er tre tiltak vi må gjøre: eksponere elevene for yrkesfag tidligere i skoleløpet, ta et oppgjør med holdningene om yrkesfag og øke kvaliteten på tilbudet i videregående.

Selv om rundt halvparten søker seg til yrkesfag, må det ikke bli en hvilepute for rekrutteringen. Vi må sette inn tiltak tidligere i skoleløpet som gir flere elever gode opplevelser og smaken på yrkesfag.

Derfor foreslår vi blant annet å innføre obligatorisk yrkesfaglig valgfag for elevene på lik linje med språkfag i ungdomsskolen. Vi foreslår å legge til rette for flere profilskoler på ungdomstrinnet. Kanskje Norge kunne fått sin første yrkesfaglige ungdomsskole om få år.

Gammeldagse holdninger

Når elvene skal velge seg inn i videregående må rådgivningstjenesten, foreldre og samfunnet bygge yrkesfagene opp.

Veidekke gjennomførte en undersøkelse i 2018 hvor 49 prosent av foreldrene i Nord-Norge ville anbefale yrkesfag til barna sine, mens andelen for Oslo bare var 21 prosent. Gjennomsnittet i hele landet var 37 prosent.

Når vi vet at Norge trenger flere fagarbeidere og hvor mange muligheter som ligger i en yrkesfaglig utdanning burde langt flere foreldre oppfordret barna sine til å velge en slik retning.

Jeg har hørt mer enn en historie om ungdommer som forteller at de med høye karakterer blir rådet til å velge studiespesialiserende, mens de med lavere karakterer til å velge yrkesfag.

Det er en gammeldags holdning Norge ikke har råd til.

Tydelige kompetansekrav

Vi må også tenke nytt i yrkesfagene. Selv om Høyre gjennom ny struktur på yrkesfagene sikrer at elevene får tidligere spesialisering, må vi ta yrkesfagene ett skritt videre de neste årene.

Derfor vil Høyre stille tydelige kompetansekrav til yrkesfaglærerne og ha som mål at alle som underviser skal ha godkjent yrkesfaglærerutdanning.

Vi vil bruke ressurser og utstyr fra fagskolene inn i universitetene og høyskolenes utdanning av lærerne. Og vi vil sette i gang et forsøk med kjørende utstyrsbiler slik at dyrt og avansert utstyr kan samles et sted og komme flere elever til gode.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Avslutningsvis vet vi at svake grunnleggende ferdigheter er en viktig årsak til frafall i videregående. Av elevene som ligger på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver i retning i åttende klasse, så fullførte kun 32 prosent av elevene på normert tid.

Av de elevene som ligger på laveste mestringsnivå i lesing på samme trinn så fullførte kun 34 prosent på normert tid.

Det betyr at en av de viktigste tingene vi gjør er å sikre at flere elever som går ut av ungdomsskolen kan lese, skrive og regne skikkelig og har et godt grunnlag for å mestre videregående.