Adrian Huer, markedssjef i en nettbutikk for snus, hevder i Nettavisen 19. april at jeg er rundlurt av lobbyister når jeg foreslår et forbud mot nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter.

Dette er saken: Det virker som at Kjerkol er rundlurt av lobbyistene

Det er tvert imot Huer som driver lobbyisme.

Norske myndigheter har siden 1970-tallet jobbet målrettet for å oppnå et tobakksfritt samfunn. Oppskriften har vært en kombinasjon av tiltak som er holdningsskapende, reduserer etterspørselen og begrenser tilgjengeligheten til tobakksprodukter. Resultatet er at Norge er det OECD-landet som har hatt sterkest nedgang i røyking.

I regjeringens nye tobakksstrategi er det et hovedmål at barn og unge skal bli en tobakksfri generasjon. Selv om vi har redusert dagligrøykingen blant unge til et minimum, er vi ikke i mål. Festrøykingen blant unge øker, snusbruken er rekordhøy og tobakksindustrien lanserer stadig nye produkter for å appellere til nye målgrupper.

Helheten avgjør

Flertallet av EU-landene har forbud mot nettsalg av tobakksvarer. Land uten et forbud erfarer utfordringer med kontrollen av aldersgrenser.

Huer viser til at de benytter BankID, at de har få unge kunder og at de ikke driver ulovlig markedsføring. Det kan godt være riktig, men når regjeringen skal utforme politikk må vi ta utgangspunkt i helheten, ikke i enkelttilfeller.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Helsedirektoratet har gjennom sin tilsynsvirksomhet erfart at mange nettbutikker bryter reklameforbudet. Samtidig vet vi at særlig unge påvirkes av reklame og eksponering i sosiale og digitale medier. Dette må vi ta grep for å gjøre noe med og for å kunne nå målet om en tobakksfri generasjon.

Snus er også helseskadelig

Røyking tar over 5000 norske liv hvert eneste år og er en hovedårsak til sosiale helseforskjeller. SSBs statistikk viser at i aldersgruppen 16–24 år bruker nå 37 prosent av gutter og unge menn og 23 prosent av jenter og unge kvinner snus.

Dette er bekymringsfullt.

Snusbruk innebærer også risiko for alvorlige helseskader som kreft, diabetes 2 og fosterskader. Barn og unge er særlig utsatt. Nikotineksponering kan skade hjerneutviklingen frem til midten av 20-årene.

Folkehelsa kommer først

Det er en iboende konflikt mellom hensynet til folkehelsa og tobakksindustriens interesser.

Huer forsøker å spille på hensynet til arbeidsplasser og konkurranseforhold mellom små og store bedrifter. Dette er velkjente argumenter som rutinemessig benyttes av tobakksindustrien for å motvirke tiltak som kan redusere deres inntjening.

Les også: Hoksrud vil stanse Kjerkols planer: – Arrogant!

Nettopp derfor har verdens land gått sammen om en tobakkskonvensjon, som forplikter myndighetene til å hindre at tobakksindustrien får påvirke tobakkspolitikken.

Alle tiltak på tobakksfeltet vil direkte eller indirekte gå ut over tobakksindustrien.

Regjeringen har i sin nye tobakksstrategi lansert flere tiltak for å nå målet om en tobakksfri generasjon. Forbud mot nettsalg er et av de viktigste fordi dette vil hindre salg til mindreårige og bedre kontroll med hvilke produkter som importeres.

Hensynet til folkehelsa må gå foran hensynet til tobakksindustriens inntjening.