Putins hybridkrig mot europeisk samhold og grunnleggende frihetsverdier har satt det europeiske energimarkedet ut av balanse. Dette påvirker også Norge som er tett integrert med det nordiske kraftmarkedet med videre forbindelser til det kontinentale Europa.

En strømstøtteordning for husholdninger og bedrifter er nødvendig. Det sistnevnte har Høyre foreslått i lang tid og vi vil behandle regjeringens forslag så raskt som mulig, slik at bedriftene kan få en avklaring på hva de kan forvente i forkant av en krevende høst og vinter.

Men dette er ikke nok.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Umiddelbare tiltak

Vi må i tillegg gjøre noe med det underliggende problemet, som er at det norske kraftmarkedet blir særlig sårbart når kraftbalansen ikke er god nok. De neste årene er det forventet at kraftbehovet vil øke betydelig.

Det vil, alt annet like, svekke kraftbalansen i Norge ytterligere. Kraftbalansen i det norske kraftsystemet er viktig for strømprisutviklingen. Et stort kraftoverskudd bidrar til lavere priser, mens en svakere energibalanse gir høyere priser.

I lys av at det høye prisnivået kan vedvare over tid, er det nødvendig å vurdere tiltak som kan ha innvirkning på strømprisen på kort sikt. En styrking av den norske kraftbalansen vil kunne skjerme det norske kraftmarkedet bedre mot et høyt europeisk prisnivå, styrke forsyningssikkerheten og bidra til en raskere klimaomstilling av samfunnet.

Les også: Populistene fronter de enkle løsningene på strømkrisen

Høyre foreslår derfor i Stortinget en kraftplan med umiddelbare tiltak som har virkning på kort sikt mot strømpriskrisen. Kjernen i forslaget er å få fart på energiproduksjon fra sol og vann, bruke strømmen smartere slik at forbruket går ned, og sørge for raskere konsesjonsbehandling og utnytte nettet bedre.

De til sammen 21 forslagene innebærer blant annet:

  • fjerne en rekke barrierer for solenergi på næringsbygg og mer vannkraft fra småkraftverk
  • en midlertidig støtteordning for anskaffelse av solcellepanel på næringsbygg
  • raskere konsesjonsbehandling og bedre utnyttelse av nett og strøminfrastruktur
  • en midlertidig lån- og støtteordning for husholdninger med lav inntekt til installasjon av varmepumpe, etterisolering av bygg og andre relevante ENØK-tiltak
  • kartlegge og gjennomføre energieffektivisering på statlige bygg med mål om energisparing allerede i vinter
  • endre Enovas mandat til også å prioritere forsyningssikkerhet som målsetting

Vi håper at Stortinget vil samle seg om Høyres forslag. På den måten vil den enkelte husholdning og bedrift få økt mulighet til bedre å skjerme seg mot høye strømpriser, samtidig som summen av tiltakene vil kunne bidra til å redusere strømprisen på kort sikt.

Les mer fra Norsk debatt

Mange er lei en endeløs diskusjon om årsaker og virkning i kraftmarkedet. I Høyre er vi opptatt av å gjøre det vi kan for å komme oss ut av strømpriskrisen både på kort og lang sikt. De tiltakene vi nå har foreslått vil ha en virkning på kort sikt, mens de mest virkningsfulle tiltakene, som blant annet å fase inn havvind, ligger et stykke lengre frem i tid.

Vi går en krevende vinter i møte. Da er det viktig at vi gjør alt vi kan for å gi husholdninger og bedrifter mulighet til å ta valg som vil lønne seg på sikt for dem selv og samfunnet. I andre enden av strømpriskrisen vil vi ha et sterkere og grønnere energisystem som ikke lar seg presse av Putins Russland.