En serie innlegg om generasjonsskifte - Del 3

En beslutning om å gjennomføre et generasjonsskifte, det vil si et foregrepet arveoppgjør med for eksempel overføring av hytta eller familiebedriften til neste generasjons, bør etter vår oppfatning være basert på en konkret helhetsvurdering og ikke for eksempel utelukkende basert på frykt for gjeninnføring av arveavgift.

Det er mange forhold og problemstillinger man bør ha oversikt over og tenke gjennom i forbindelse med en slik prosess. I det følgende vil vi ta opp noen av de, men på langt nær alle.

Les del 1 her: Gjeninnføring av arveavgiften - er det for sent å tenke på generasjonsskifte nå?

Må innebære en realitet i praksis -ikke bare på papiret

Dersom man først bestemmer seg for å overføre verdier og eiendeler til neste generasjon mens man ennå lever, er det helt sentralt at overføringen gis realitet for både giver og mottager mens giver ennå lever.

Med dette mener vi at senior må være villig til å gi fra seg eierrådigheten i praksis over de eiendeler som overføres, og ikke bare på papiret.

Da vi hadde arveavgift tidligere, sa man at giver måtte gi fra seg de vesentligste eierbeføyelser eller den vesentlige eierrådigheten over det som overføres. Hva som nærmere ligger i det avhenger av hva slags eiendeler det er snakk om.

For fast eiendom er det for eksempel naturlig å se på om bruken av eiendommen er overtatt av mottager og ikke bare hjemmelen.

Ikke alle eiendeler er like egnet for overføring

Dette medfører også at det er ikke alle eiendeler som er like praktiske og/eller egnet for en overføring mens senior ennå lever. En overføring av den leiligheten man bor i og skal fortsette å bo i til barna vil ikke nødvendigvis være spesielt egnet for et generasjonsskifte nå.

Mer praktisk kan det da for eksempel være å overføre familiehytta eller annen fritidseiendom til barna. Det er nemlig mulig å overføre hytta til barna, men beholde en begrenset bruksrett selv som gir senior mulighet til å benytte eiendommen noen uker i året.

Man må imidlertid passe på omfanget av en slik bruksrett slik at man ikke forbeholder seg så mange uker at barna i praksis ikke får brukt den slik at overføringen bare blir en papirøvelse.

Les del 2 her: Hvorfor anbefaler vi ofte generasjonsskifte mens man lever?

Aksjer i familiebedriften eller i senior sitt personlige holdingselskap kan også være godt egnet for et generasjonsskifte i live. Ved slike generasjonsskifter kan man for eksempel ved bruk av ulike aksjeklasser gjennomføre en gradvis prosess som eksempelvis sikrer senior kontrollen i selskapet i en overgangsperiode.

Senior beholder gjerne et mindre antall A-aksjer som helt eller delvis sikrer senior stemmeretten i selskapet, mens barna mottar B-aksjer med begrensede rettigheter. A-aksjene kan også gi senior en større rett til utbytte enn det hans aksjeinnhav tilsier dersom senior har behov for det.

Det er imidlertid viktig å sikre at ikke senior forbeholder seg så mange rettigheter at B-aksjonærene i praksis sitter igjen tilnærmet rettighetsløse. Har man lagt opp til en ordning hvor A-aksjonæren sitter på all eller tilnærmet all stemmerett og utbytterett, vil vi anbefale at man ser på ordningen sin på nytt i god tid før valget for å sikre at den vil stå seg.

Avkortning i senere arveoppgjør?

Dersom generasjonsskiftet medfører at noen av barna får større verdier enn andre, må man ta stilling til hvordan dette skal behandles ved et senere arveoppgjør, det vil si avkortning.

Den nye arveloven innebærer at giver ikke lenger kan bestemme avkortning i etterkant. Er det en betingelse for gaven at den skal hensyntas ved det senere arveoppgjøret, må det nå fremgå i forbindelse med at gaven gis.

Betingelse om særeie?

Dersom du ønsker å sikre at gaven ikke blir gjenstand for deling ved en eventuell skilsmisse for mottager, kan man vurdere å påhefte gaven et påbud om at gaven er mottagers særeie.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Ikke fritak for dokumentavgift

I forbindelse med overskjøting av hjemmel til fast eiendom påløper det dokumentavgift som tilsvarer 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi.

Arv er som hovedregel unntatt fra dokumentavgift, men ikke forskudd på arv. Ved et generasjonsskifte i live må man derfor være obs på dokumentavgiften.

Sørg for skriftlighet – selv ved enighet

Vårt råd er at man ved overføring av verdier til neste generasjon, sørger for å sikre notoriteten rundt det som gjøres og det som senere skal skje. Vi anbefaler for eksempel alltid utarbeidelse av gavebrev hvor det gis gaver eller forskudd på arv.

I forbindelse med overføringer av fast eiendom anbefaler vi at verdien dokumenteres ved innhenting av takst(er) og verdivurdering(er). Fordeling av verdier etter ens bortgang må skje i form av testament. I noen tilfeller kan det være behov for å få i stand avtaler om arv med arvingene i tillegg til testamentet.

Sameieavtaler, bruksrettsavtaler og aksjonæravtaler er også type dokumenter som vi ofte vil anbefale at utarbeides.

Vår erfaring er at det er konfliktdempende og en svært god investering å få på plass først som sist.