Finansminister Trygve Slagsvold Vedum påstod nylig at det ikke finnes noen mirakelkur for å redusere de galopperende strømprisene.

Det er feil. Mirakelkuren heter politisk vilje, og der det er vilje er det som kjent en vei.

Les saken her: Vedum: Ingen mirakelkur mot høye strømpriser

For det er nemlig en myte at politikerne nærmest står maktesløse og uten mulighet for å gjennomføre skikkelige tiltak mot en av de største prisdriverne folk har opplevd på mange år. De fleste partiene, inkludert Frp, er enige om at bostøtten må økes i perioder der strømprisen er høy. Dette er viktig for å skjerme de aller mest trengende for kraftig økte strømpriser i månedene som kommer.

Strakstiltak

Men flere av de andre partiene virker å overse at bostøtten kun gjelder et fåtall av landets husholdninger. Derfor mener vi at regjeringen umiddelbart bør gjennomføre en rekke strakstiltak for å sikre lavere strømpris for folk flest, som vil gi virkning på både kort- og mellomlang sikt.

Les også: Den rødgrønne regjeringen gjør lite som monner med el-prisene for vanlige folk

Fjerne elavgift og moms: På kort sikt er det helt avgjørende at regjeringen tar grep som virkelig monner. Norske husholdninger betaler i dag elavgift på 16.69 øre per kilowattime og merverdiavgift på 25 prosent av strømforbruket. Merverdiavgiften fungerer i tillegg som «avgift på en avgift», da beregningsgrunnlaget av den gjøres på toppen av de andre avgiftene på strømregningen.

I Stortinget foreslo derfor Fremskrittspartiet forrige uke å fjerne hele elavgiften og merverdiavgiften på strømforbruk ut året. Disse to grepene vil alene kunne redusere den årlige strømregningen til en gjennomsnittlig enebolig med 11.326 kroner dersom vi legger til grunn en strømpris på 1.09 kroner per kilowattime. Dessverre manglet den politiske viljen hos regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som stemte ned forslaget.

Avgift på eksportstrøm: Det er urimelig at norske strømkunder i dag må betale elavgift til staten samtidig som Norge ikke pålegger en lik avgift på kraft som eksporteres ut av landet. Fremskrittspartiet vil derfor innføre en elavgift på eksportstrøm. På denne måten får vi redusert eksport noe som igjen vil øke krafttilbudet i Norge og gi lavere strømregning for husholdningene og for kraftkrevende industri. De statlige merinntektene en slik avgift vil gi, skal gå tilbake til husholdningene og til industrien i form av lavere strømpris.

Avbyråkratisere og forenkle strømmarkedet: Nærmest daglig kan vi lese i norske medier om strømkunder som sliter med å orientere seg i det som fremstår som en «jungel» av ulike tilbud og produkter i strømmarkedet. En fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at så mange som 45 prosent av strømkunder som har byttet avtale har følt seg lurt i ettertid. Dette er uholdbart og svekker konkurransen mellom strømselskapene som igjen presser opp den endelige strømregningen for norske husholdninger.

I våres fikk Fremskrittspartiet flertall i Stortinget for å avbyråkratisere og forenkle strømmarkedet. Dette skal blant annet skje gjennom at det skal innføres en ny obligatorisk enhetspris på strøm slik at det blir enklere for forbrukerne å sammenligne priser på tvers av alle avtaletyper. I tillegg skal det bli innført krav om at strømselskapene ved endring av avtale opplyser strømkundene i god tid gjennom tydelig merket informasjon. Strømselskapene skal også måtte opplyse kundene om hvor lenge prisen på en strømavtale minimum varer.

På lang sikt

På lengre sikt er det også flere tiltak som kan gjøres for å få bukt med de høye strømprisene. I den kommende stortingsperioden mener Fremskrittspartiet at følgende tiltak prioriteres:

Storsatsing på norsk vannkraft: NVE anslår et realistisk utbyggingspotensiale i vannkraft på rundt 23 terawattimer. Dette tilsvarer rundt 16 prosent av Norges årlige forbruk. Fremskrittspartiet vil både endre skatteregimet slik at det blir lønnsomt for flere kraftverk å øke produksjonen, samt gjennomgå de rundt 400 vernede vassdragene med mål om å bygge flere vannkraftverk. Senterpartiet har tidligere gitt støtte til Frps forslag om å bygge ut mer kraft og har nå mulighet til å vise at de støtter forslaget i regjering.

Les også: De store byene ble satt på gangen i Hurdal

Ikke elektrifisere norske oljeplattformer: Den nye regjeringen har som mål å elektrifisere norsk sokkel. Det er feilslått klimapolitikk som ikke reduserer globale utslipp, og som øker strømregningen for norske husholdninger og for kraftkrevende industri. I tillegg vil det koste minst 50 milliarder kroner. Frp sier nei til å elektrifisere sokkelen med strøm fra land, og vil heller bruke disse midlene på å bygge ut kraftnettet i Norge.

Nei til nye utenlandskabler: I regjering sa Frp blant annet nei til kraftkabelprosjektet NorthConnect, fordi det ville ha økt strømprisene i Norge. Regjeringen bør derfor ikke tillate nye utenlandskabler, heller ikke kabler som kan bli brukt til strømeksport gjennom utbygging av havvind slik regjeringsplattformen legger opp til.

Les mer fra Norsk debatt

I sum er det altså flere politiske tiltak som kan iverksettes både på kort- og lang sikt dersom målet er lavere strømpris i Norge.

Mirakelkuren er nødvendig politisk vilje i regjering og gjennom stortingsflertallet. I mellomtiden står Fremskrittspartiet klare til å fremme gode forslag for å sikre lavere strømpris for folk flest.