Pfizer har nå som kjent vært først ute med covid-19 vaksine.

Pfizer er også et foretak som har fått 40 rettskjennelser mot seg over en årrekke for uredelig adferd i markedet, ved å ha ført helsemyndigheter, helsepersonell og pasienter bak lyset når det gjelder legemidlers påståtte virkninger.

Pfizers er også et foretak hvor administrerende direktør solgte 62 prosent av hele sitt aksjeinnehav i selskapet den samme dagen som ferdigstillelsen av covid-vaksinen ble annonsert.

Tør og bør vi stole på Pfizer- og vaksinen deres?

Verdens største farmasi-selskap

Pfizer er verdens største forskningsbaserte farmasi-selskap. Produktspekteret deres omfatter for øvrig blant annet den kjente kolesterolmedisinen Lipitor, ereksjonsmedikamentet Viagra og det betennelsesdempende legemiddelet Celebrex/Celebra. Foretakets omsetning var nærmere 450 milliarder kroner i 2019 og sysselsatte nærmere 90.000 medarbeidere.

Det er ikke uinteressant for folk flest hva slags forretningsmoral og lovlydighet et foretak som produserer legemidler, utviser på legemiddelområdet på lang sikt. Særlig gjelder dette i den aktuelle situasjonen når folk flest skal ta stilling til en ny hastegodkjent vaksine - der produsenten i tillegg har fraskrevet seg ethvert erstatningsansvar for mulige skadelige bivirkninger av vaksinen.

Les også: Johnson & Johnson har søkt om godkjenning for koronavaksine

Uredelig adferd

Historikken med uredelig adferd er lang og tilsynelatende uten ende. Selv med meget betydelige ilagte foretaksbøter, fortsetter adferden - og bøtene - år etter år. Er det virkelig så lønnsomt å føre hele legemiddelmarkedet bak lyset gjentatte ganger? Hvorfor skal vi kunne stole på det foretaket kommuniserer til sine omgivelser denne gangen?

Over de siste 25 årene har selskapet akseptert å betale til sammen i overkant av 6,1 milliarder US dollar i bøter med bakgrunn i 40 fellende saker. I tillegg kommer ytterligere seks saker som ikke er ferdigbehandlet ennå. I hovedsak dreier sakene seg om bevisst feilaktig informasjon om legemidlers egenskaper, ulovlig markedsføring foruten ulovlige hevnaksjoner overfor varslere i egen organisasjon som blant annet har fått sparken.

Man har åpenbart ønsket å kvitte seg med brysomme elementer som har stilt ubehagelige spørsmål ved virksomheten. Men nivået på bøtene har åpenbart ikke vært høye nok, for den uredelige adferden har fortsatt tilsynelatende helt upåvirket av rekken av ellende dommer og ilagte bøter.

Er fortjenestemarginene så høye at de tar høyde for at selskapet på et eller annet tidspunkt blir ilagt milliardbøter og likevel kan levere solide overskudd?

Blir bøtene for uredelig adferd ganske enkelt fra selskapets side betraktet som en helt vanlig forretningsmessig kostnad?

Da er det ikke underlig at produktprisene i farmasi-markedet er så høye som de er.

Solgte seg ut av selskapets aksjer

Et annet moment som ser ille ut, er det faktum at Pfizers CEO solgte 62 prosent av hele sitt aksjeinnehav i selskapet den samme dagen som ferdigstillelsen av covid-vaksinen ble annonsert. Når en CEO selger majoriteten av sin aksjebeholdning, er det aldri et godt tegn og spesielt ikke når allmenhetens tillit til selskapet er et spørsmål om liv eller død.

Samme dag som Pfizer offentliggjorde at deres vaksine angivelig var svært effektiv og aksjen steg merkbart, solgte deres CEO Albert Bourla sine aksjer til en kurs som tangerte selskapets all time-high notering. I beste fall vitner dette om en umusikalitet i forhold til den aktuelle situasjonen som er høyst oppsiktsvekkende.

Normalt skulle vel fremtiden fortone seg lyst for et selskap med et slikt vitenskapelig gjennombrudd og en massiv verdensomspennende etterspørsel? Men i stedet kaster altså selskapets toppleder kortene?

Når mer eller mindre samtlige voksne nordmenn i disse dager skal ta stilling til hvorvidt man skal la seg vaksinere eller ikke, er det ikke uinteressant for den enkelte å ha nødvendig bakgrunnsinformasjon om graden av uredelighet hos produsenten av vaksinen.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Pasientens informerte samtykke

I medisinsk etisk er man veldig opptatt av pasientens informerte samtykke. Dette er også selve rettsgrunnlaget for å yte helsehjelp og er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven. Med andre ord kreves ikke bare et samtykke, men et informert samtykke.

Det innebærer at et samtykke ikke er gyldig, med mindre pasienten har fått nødvendig informasjon om innholdet i helsehjelpen. I den sammenheng kan det være interessant - også for de mange som lever i blind tro på den farmasøytiske industriens ufeilbarlighet - å få kjennskap til denne produsentens årtier lange historie med bevisst feilaktig informasjon til allmennheten om legemidlers egenskaper.

Spørsmålet er med andre ord om helsepersonell som setter vaksinene i disse dager, er godt kjent med denne uredelige delen av Pfizers virksomhet og videreformidler dette på en saklig måte til de som skal vaksineres?

For å oppfylle kravene til et informert samtykke, er det grunn til å anta at også denne delen av Pfizers historie og virksomhet kan være av betydning for den enkelte.

Til de som ikke får informasjon om Pfizers bøtehistorie; la i hvert fall dette være et lite bidrag til pasientens informerte samtykke.