Det kan være en krevende opplevelse å møte i en rettssak der man ikke snakker samme språk som de andre. Uavhengig av om man er tiltalt, fornærmet, eller om man er innkalt som vitne, er det viktig at man har tillit til at både spørsmål og svar blir riktig forstått. I mange situasjoner kan rettssikkerheten avhenge fullstendig av dette.

I Norge er salæret en statlig fastsatt takst for timebetaling for medvirkende i rettssaker. Også tolkenes godtgjørelse blir fastsatt som en andel av dette.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

I regjeringens forslag til statsbudsjett er denne andelen foreslått redusert, fra 4/5 til 2/3. Dette utgjør en reduksjon på om lag 16 prosent.

I et år med økende kostnader, er dette et svært dårlig signal å sende til en yrkesgruppe som for mange har en avgjørende betydning for rettssikkerheten.

Vi risikerer at høyt kvalifiserte tolker vil velge bort slike oppdrag, at kvaliteten på tolketjenesten i retten blir lavere, og at faren for misforståelser øker.

I 2023 er det viktig å gjøre innstramminger i økonomien, men det er særdeles dårlig politikk å gjøre det gjennom forholdsvis små innsparinger som kan få alvorlige følger for enkeltindivider.

I 2022 har vi som rettsstat tatt et oppgjør med flere rystende justismord. Vår appell til partiene som nå er i budsjettforhandling er: La oss ikke øke risikoen for at det skal komme enda flere justismord.

Les mer fra Norsk debatt