Gå til sidens hovedinnhold

Misforståelser om fastlegeordningen

Det er gode grunner til at krisen har vokst seg så stor.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Redaktør, Gunnar Stavrum, skriver om fastlegeordningen i Nettavisen 16. november. Stavrum ser ut til å tro at basistilskuddet er det samme som lønn uten arbeidsplikt.

Her tar han feil.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Inntekt kan ikke sammenlignes med lønn

Flere helsetjenester finansieres ved en kombinasjon av et fast tilskudd i tillegg til en aktivitetsbasert del. Sykehus, avtalespesialister og fysioterapeuter har tilsvarende system med fast tilskudd, mens resten av finansieringen er basert på aktivitet.

De fleste fastleger er næringsdrivende og må dekke egne driftsutgifter. Inntekten kan derfor ikke sammenliknes med lønn. Legene må, i motsetning til en lønnsmottager, dekke leie av lokaler, lønn og pensjonskostnader til ansatte, investering og drift av utstyr og programvare. Næringsdrivende har heller ikke samme rett til inntekt ved fravær og må sette av til egen pensjon.

Arbeidsbelastningen har aldri vært større

Beskrivelsen av fastleger som gjør lite for å motta basistilskuddet, faller også på sin egen urimelighet. Fastleger har aldri hatt lengre arbeidsuker, og arbeidsbelastningen har aldri vært større. Stavrum burde lest den omfattende evalueringen som ble levert av EY og Vista analyse i 2019, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Her beskrives situasjonen for mange fastleger som uhåndterbar.

Les også: Oppmøtebonus er ingen straff for å bli syk

Det er gode grunner til at krisen har vokst seg så stor. Vi er nå i en situasjon der erfarne fastleger slutter og kommunene har store problemer med å rekruttere inn nye. 134.000 innbyggere står i dag uten en fastlege. Gjennomsnittlig listelengde for fastleger er i dag under 1050.

Stavrum trekker frem leger med lange lister, men slike lister krever også langt mer arbeid og antallet er fallende. I følge Helsedirektoratet har kun en prosent av fastlegene har lister med over 2000 pasienter og åtte prosent har over 1500. Finansieringen er også lagt om slik at legene nå får lavere basistilskudd per pasient utover 1000 pasienter.

Jobber 50 timer i uken

At ordningen gir svært effektive helsetjenester for en rimelig penge, har paradoksalt nok bidratt til utviklingen vi ser i dag. I årevis har en stor mengde oppgaver blitt overført fra både spesialisthelsetjenesten og øvrige myndigheter til fastlegene, uten at det har fulgt med økonomi til å faktisk håndtere dem.

Resultatet er en ordning som er kraftig underfinansiert og en arbeidsbelastning som har økt dramatisk. Den siste utredningen som finnes viser at fastlegene i snitt jobber 50 timer i uken på kontoret.

Les også: Som Ap-velger skammer jeg meg over partiet mitt

I tillegg til full praksis kommer alt arbeidet på legevakt, som for mange utgjør en stor belastning. De som jobber mye vil naturligvis ha en høyere inntekt, men inntjeningen per time er ikke spesielt høy sammenliknet med andre yrkesgrupper med tilsvarende kompetanse, ansvar og arbeidsinnsats.

Bør støtte en bærekraftig næringsmodell

Stavrum peker blant annet på fastlønn, eller kommunalt ansatte allmennleger, som et tiltak. Vi støtter at kommunene tilbyr flere måter for allmennleger å starte sine karrierer på. Men Stavrum hopper over det faktum at fastlønn var standarden før fastlegeordningen ble etablert.

Legetjenesten var på denne tiden preget av dårlig kapasitet og tilgjengelighet. Kommunene prioriterte ikke legetjenestene. Overgangen til flere leger på næringsdrift bedret kapasiteten – og de lange ventetidene forsvant. Kommuner som velger å ansette fastlege oppgir en merkostnad på omtrent en million kroner.

Oppsummert viser dette at det vil være langt billigere for stat og kommune å støtte opp under en bærekraftig næringsdriftsmodell, enn full konvertering til fastlønn.

Kjemper for å redde fastlegeordningen

At fastlegeordningen har vist seg å være svært kostnadseffektiv har selvsagt vært positivt for samfunnsøkonomien. Ordningen sparer mange for besøk til spesialist, sykehus eller legevakt.

Les mer fra Norsk debatt

For pasientenes del har det alltid handlet om bedre tilgjengelighet til en fast lege, som kjenner deg og din livssituasjon. Det er ikke uten grunn at ordningen i årevis har vært blant tjenestene befolkningen er aller mest fornøyd med. Ordningen er viktig, for veldig mange.

Dette er også grunnen til at vi kjemper for å redde fastlegeordningen. Og skal vi få til det, er vi helt avhengig av å utdanne og rekruttere flere fastleger. Dette handler ikke om økt inntekt til fastlegene, men om å øke bevilgningene slik at vi får flere leger inn i ordningen.