Vi er inne i en avgjørende tid for norsk politi. Vi gjennomfører en stor politireform. Samtidig er vi inne i tidenes satsing på norsk politi – ingen annen offentlig etat har hatt en så stor vekst i antall ansatte.

Når politimeldingen skal behandles i Stortinget, har vi det beste utgangspunktet for et av vårt samfunns viktigste spørsmål: Hvilket politi ønsker vi oss i fremtiden?

Det siste året har vist oss hvor viktig det er at politiet fungerer i en krisetid. Politiet gjør en stor og viktig innsats for fellesskapet, og de gjør den godt. Innbyggerundersøkelsen bekrefter det. Folk har tillit til politiet, og tilliten har økt gjennom krisen.

Vi stiller høye krav til politiet vårt. Og det skal vi fortsette å gjøre.

Les også: Plastskjeene i Freia Påskeegg er borte: – Håper folk har forståelse

Regjeringen har gjennom sju år satset kraftig på politiet. Politidekningen har økt betraktelig, budsjettet til politiet er rekordhøyt og det samme er antall ansatte.

Hvorfor trenger vi en politimelding nå?

Da denne regjeringen tiltrådte i 2013 stod politiet i en veldig krevende situasjon. Gjørvkommisjonen hadde etter terrorangrepet 22. juli 2011 avdekket alvorlige svikt og mangler i politiets beredskaps- og kriseledelsesevne og mangel på organisering, trening og kultur.

Politianalysen hadde avdekket store forskjeller i hvordan politiet var organisert, med hvilken kvalitet og effektivitet oppgavene ble løst og hvordan det enkelte politidistrikt innrettet tjenesten.

Alle var enige i at noe måtte gjøres.

Regjeringen tok tak i dette på to måter:

  1. Vi har satset sterkt på beredskap.
  2. Vi iverksatte en omfattende reform for politiet.

Reformen fikk bred tilslutning da den ble behandlet i Stortinget i 2015. Endringene vi har gjort i reformen har vært nødvendige, og mye er forbedret. Reformtiltakene har gitt bedre kvalitet og mer enhetlige tjenester, samme hvor man bor i landet.

Fortsette med modernisering

Vi har aldri hatt flere politifolk over hele landet enn nå, og politiet er bedre rustet til å bekjempe alvorlig kriminalitet enn noen gang tidligere. Totalt sett leverer politiet bedre tjenester nå enn før reformen.

Men moderniseringen av politiet må fortsette. Politiet må tilpasse seg i takt med endringene og utviklingen i samfunnet både nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal ha et politi her i landet som har kapasitet og kompetanse som er tilpasset både dagens og morgendagens kriminalitet og morgendagens sikkerhets- og beredskapssituasjon. Fremover vil politiet trenge mange ulike typer kompetanse for å løse oppgavene. Det må vi sørge for å legge til rette for.

Beredskapen er styrket. Vi har fått på plass beredskapssenteret og nye politihelikoptre. Regjeringen har bedret beredskapsarbeidet i Norge gjennom bedre samvirke mellom beredskapsetatene.

Les også: Hagen utelukker ikke kamp om Oslo-plass: - Kjedelig om alt er enstemmig

Vi så et eksempel på resultatene av dette arbeidet rundt nyttår. Raset på Gjerdrum viste oss at ressursene nå finner hverandre, og de finner hverandre raskt. Politi, brannvesen, helsevesen, Sivilforsvaret og frivillige viste frem det beste i samvirkemodellen.

Regjeringen har sørget for tidenes satsing på faste stillinger i politiet. 400 nye stillinger har sørget for at vi har nådd målet om to per tusen. Stillingene styrker håndteringen av pandemien, og vil, når pandemien er over, styrke de geografiske driftsenhetene.

Selv om mye er oppnådd må forbedringsarbeidet fortsette – innenfor straffesaksområdet, innsatsen mot gjengkriminalitet og forebygging av vold i nære relasjoner. Vold og overgrep mot barn skal fortsatt være et prioritert område for politiet.

Mer av politiets arbeid må digitaliseres fremover. Publikum forventer, og fortjener, å kunne samhandle digitalt med politiet i mye større grad i tiden som kommer. Rammene som politiet jobber innenfor bør vurderes, for eksempel lagring av IP-adresser.

Les mer fra Norsk debatt her

Nye sikkerhets- og kriminalitetsutfordringer må møtes på nye måter. Som følge av at stadig mer kriminalitet flytter seg til internett, eller har en digital komponent, må politiet øke og videreutvikle sin digitale kompetanse. Som komitéen også påpeker må politiet ta i bruk nye teknologiske muligheter.

Jeg har ventet spent på denne stortingsdebatten siden politimeldingen ble lagt frem i juni 2020.

Med denne politimeldingen inviterer regjeringen Stortinget til en debatt om hvordan politiet bør utvikle seg i årene som kommer. Slik at vi sikrer at den tilliten vi har til politiet i dag også skal også være der - langt inn i fremtiden.