Til alle NAFs 500.000 medlemmer kan jeg berolige med at vi verken vil senke farten eller ambisjonene for dagens motorveier. Der det i dag er 110 km i timen skal det fortsatt være 110 km i timen.

På veier med mye trafikk vil vi det skal bygges firefelts motorvei. I Norge er folk avhengige av bilen. Svært mange av de høyt trafikkerte, ulykkesbelastede strekningene er nå fullført til en slik standard. Det er bra, og har vært en riktig prioritering.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Spørsmålet som vi i NAF har stilt oss, er om det er mulig å se på tiltak som kan gi mer vei for pengene, samtidig som fremkommelighet og trafikksikkerhet er ivaretatt. Det er fordi vi har et sterkt ønske og krav om at mer av samferdselsmidlene skal brukes til rassikring, vedlikehold og fornying av veinettet.

Etterslepet på vedlikehold på norske veier har nemlig steget til 100 milliarder kroner. Det er veldig mye penger. Samtidig som vi setter bompengerekord etter bompengerekord på grunn av en massiv nybygging av vei, har forfallet økt på de veiene vi kjører til daglig. De siste to årene har kvaliteten på veinettet gått ned.

Når vi spør medlemmene våre, sier de at de vil at myndighetene skal prioritere vedlikehold av veier, framfor flere bompengefinansierte veier. Vi er kort og godt lei av at politikere vedtar gigantiske bompengefinansierte motorveier, samtidig som fylkesveiene råtner på rot. Brøken mellom nybygging og vedlikehold må endres.

Spørsmålet blir da: Er det mulig å endre brøken mellom veibygging og vedlikehold? I så fall hvordan?

Mindre bompenger, lavere ulykkesrisiko

Det NAF har foreslått, er to måter å gjøre dette på:

  1. At trafikkgrunnlaget for bygging av firefelts motorvei heves fra dagens gjennomsnitt på 12.000 biler i døgnet til 15.000 biler. Dette er helt i tråd med faglig dokumentasjon fra Vegdirektoratet. Vegdirektoratet sier at en 2/3-feltsvei med midtrekkverk og fartsgrense 90 km/t har god kapasitet opp til ÅDT 15.000 – 18.000. En slik vei er vesentlig rimeligere å bygge og vedlikeholde. Penger spart betyr også at det flere steder kan bygges trefelts motorvei fremfor ingen motorvei.
  2. At dagens standard for bygging av nye firefeltsveier suppleres - ikke erstattes - med en ny standard for 90 km/t med minste radius 450 meter. I dag finnes det kun én hastighetsstandard for slike hovedveier, nemlig 110 km/t. Å bygge for 110 km i timen er dyrt, det øker bompengene og det spiser mye areal. Dette er ikke å si nei til fire felts motorvei – det er å si ja til en supplerende standard, slik at man kan velge hva som er best ut fra lokale forhold.

Les mer fra Norsk debatt her

Prioriterer ikke vedlikehold

Stortinget bevilger ikke nok penger til vedlikehold. Det vil NAF gjøre noe med, og foreslår konkrete grep for å få endret brøken. Resultatet blir veier som knytter byer og regioner sammen, og som gir høy fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Samtidig blir bompengene lavere, inngrepene i naturen lavere og det blir mer igjen av midlene til vedlikehold. Slik kan vi ivareta flere av samfunnets behov, og sikre at flere veistrekninger blir fullført og mer av veinettet settes i stand.