– Ideen om at bygge ut mer kraft i nord vil føre til industrialisering, er totalt urealistisk, sier Naturforbundets leder Truls Gulowsen til Vårt Land, og legger til: – Det må ikke bo folk på hvert nes.

Den tidligere Greenpeace-aktivisten har engasjert seg i Fosen-saken og mener at penger og økonomiske ringvirkninger for storsamfunnet ikke skal tillegges vekt. Jeg mener det er en misforståelse av Høyesteretts dom (som ikke er kategorisk, men mener at det ikke var tatt nok hensyn til urfolkets rettigheter i avbøtende tiltak).

Her kan du lese debatten mellom Truls Gulowsen og Gunnar Stavrum:

Urfolksrett dreier seg om anstendighet, ikke om lønnsomhet

Høyesterett ser bort fra at samisk reindrift er en økonomisk katastrofe

Ja til rein, nei til elektrisitet og industri

Nå tegner Gulowsen fremtidsbildet for Finnmark, og peker på tre hovednæringer: Fiskeri, reiseliv og reindrift.

Han vil samtidig legge ned Equinors anlegg på Melkøya fra 2035, og si nei til kraftlinje og vindkraftverk.

– Det må ikke bo folk på hvert nes. De som vil bo nærme naturen og havet skal selvsagt få det. Men vi kan ikke bygge ut ny kraft i nord bare for å holde oppe dagens bosetningsmønster, sier han til Vårt Land.

Gulowsen skal ha ros for klar tale og prinsipielt standpunkt for et fylke der store regioner har vært rammet av avfolking i lang tid, med fallende fødselsrater. Folketallet holdes oppe av økt innvandring, mens flyttestrømmen fra fylket går til Oslo-området. Sånn sett var det ikke helt uventet at mange av de unge samiske aktivistene faktisk bor i Oslo.

Befolkningen i store områder dør ut

Dette engasjerer sterkt lokalt. Det følgende er ferske innlegg om folketall hos iFinnmark.no:

– Jeg kan ikke si at jeg er overrasket over at tallene viser befolkningsnedgang i Sør-Varanger. Derimot er jeg overrasket over at nedgangen var såpass stor. Det synes jeg er veldig trist, sier ordfører Lena Norum Bergeng i Sør-Varanger til iFinnmark.

– Det er skrifta på veggen, sier tidligere ordfører Rune Rafaelsen (Ap). – Dersom man skal ha en mulighet til å snu dette må man få til en ny industrireising i Finnmark (...) Vi er nødt til å bygge kraftlinjer og anlegg for sol og vindenergi. I dag er tilgangen på elektrisk kraft altfor dårlig.

– Vi risikerer at befolkningen i store områder dør ut, sier professor Kjell Arne Røvik til Nordlys.

En analyse laget av Menon business Economics AS spår at Vardø og Nesseby praktisk talt dør ut, mens folketallet i hele Nord-Varanger vil falle med nesten 90 prosent fram mot 2100.

Aldrende befolkning

Statistisk sentralbyrå har analysert befolkningsutviklingen fram til 2050, og den viser at de fleste kommunene vil få færre innbyggere, men det er ikke det mest alvorlige:

  • De fleste kommunene får færre barn og unge under 18 år.
  • De mest yrkesaktive (18-50 år) blir færre i de fleste av kommunene.
  • Alle kommunene får kraftig vekst i befolkningen over 80 år.

Bare Nordland spås svakere befolkningsutvikling enn Troms og Finnmark. Men virkeligheten er verre enn førsteinntrykket tyder på. Tar vi bort Tromsø, skal resten av fylket stå på stedet hvil i antall, men altså bli stadig eldre.

Tilbake til naturen

Selv om olje- og energiminister Terje Aasland har vært skyteskive for samiske aktivister, så er de største motsetningene lokalt – også samer imellom. Store arealer fra Trøndelag og nordover er knyttet til reindrift, og en rekke steder kommer det konflikter mellom gruvedrift, industri, kraftlinjer, oljevirksomhet og vindkraft.

Reindriften overlever på 260 millioner kroner i årlige overføringer og erstatninger fra staten, mens petroleum og grønn industri fremstilles som lønnsomme næringer som kan skape mange arbeidsplasser.

Nord-Norges økonomiske mareritt er reindriftsnæringen som den nye oljen

Reindriftssamene har gode kort, men Terje Aasland har en trumf

Nå sier Naturvernforbundets leder hva som blir fremtiden, hvis han får bestemme: – Flere og flere vil bo på steder med en viss infrastruktur med et visst tjenestenivå. Derfor må vi satse på sterke vekstsentre, sier han og peker på Hammerfest, Alta, Vadsø og Kirkenes.

Han sier ikke hvem som skal betale for denne infrastrukturen (staten?), men han er ærlig på konsekvensen: Det skal ikke bo folk på ethvert nes. Senterpartiet merker seg garantert dette utspillet når de møtes til landsmøte i helgen.