I artikkelen «Ber Norge glemme klimamålene» garanterer Stein Lier Hansen«at havvindparker ikke vil gå ut over fiske og gytebestand», med henvisning til Havforskningsinstituttet.

Dette er en garanti Norsk Industri ikke har grunnlag for å gi.

Havforskningsinstituttet publiserte i forrige uke en oppdatert kunnskapsrapport om menneskeskapt støy i havet, der et kapittel omhandler vindkraft til havs.

Dette er saken: Ber Norge glemme klimamålene

Mangelfull kunnskap

Havforskningsinstituttet konkluderer med at kunnskapen er mangelfull, og videre at «Da det er knyttet betydelig usikkerhet til omfanget av miljøeffekter fra vindkraftanlegg i norske farvann fraråder Havforskningsinstituttet foreløpig utbygginger i områder som er spesielt viktige for ulike marine dyr. Dette omfatter gyteområder for fisk og kaste og beiteområder for sjøpattedyrarter. Utbygging bør også unngås i områder som er viktig for det marine økosystemet som for eksempel områdene rundt Lofoten, eller sårbare områder som korallrev.»

Gunnar Stavrum: Nei til havvind og eksportkabler før de begynner å bry seg om norske forbrukere

Fiskebåt er en arbeids- og interesseorganisasjon for den norske havgående fiskeflåten.

Våre medlemsfartøy står for over 70 prosent av verdien av førstehåndsomsetningen av fisk, samt sysselsetter omlag halvparten av de norske heltidsfiskerne. Fiskebåt har i flere år pekt på at det er viktig at det settes større fokus på kunnskapsinnhenting over hvilke virkninger etablering av havbasert vindkraftverk vil kunne medføre for fiskeriene og det biologiske mangfoldet i våre havområder, før en storstilt utbygging tar til.

På generelt grunnlag er Fiskebåt positiv til nye næringer, men er opptatt av at nye etableringer i våre havområder ikke fortrenger fiskernes historiske rett og adgang til fiskefeltene.

Videre er det avgjørende at hensynet til viktige gyte- og oppvekstområder for fisk hensyntas, og at det i denne sammenheng legges til grunn en streng «føre var»-tilnærming som ivaretar de ulike fiskeartenes biologiske forutsetninger og evne til reproduksjon og mattilgang.

Etableringer må heller ikke på en negativ måte forstyrre fiskens naturlige vandringsmønster, da dette vil kunne få store negative konsekvenser for både land- og flåteleddet.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Kunnskapsbaserte avgjørelser

For å sikre at overnevnte blir ivaretatt ved etablering av nye næringer i havrommet, er det avgjørende at man ved beslutninger legger til grunn en kunnskapsbasert «føre var»-tilnærming, og at man sørger for at eventuelle skadevirkninger utredes og avklares før tillatelse til etablering innvilges.

Det er særdeles viktig å avklare hvordan vindkraft til havs kan påvirke gyteatferd og rekruttering hos viktige fiskebestander.

I forbindelse med Sørlige Nordsjø II er dette er særlig aktuelt for torsk, sild og tobis, som har kjente gyteområder i nærheten av områdene som kan bli aktuelle for vindkraftanlegg. Hvis gytevandring eller gyting blir forstyrret, kan dette få alvorlige konsekvenser for bestandene.

Les også: Røkke og Fredriksen går sammen for å bygge havvind

Fiskebåt fremhever at det må forskes på betydningen av ulike mulige skadevirkninger, herunder støy, vibrasjoner, elektromagnetisk stråling og miljøutslipp fra installasjoner.

I tillegg er det kunnskapshull om i hvilken grad vindkraft til havs kan påvirke overflatevind, strømforhold, upwelling og økosystemets produksjon. Her kan oppvirvling eller konsentrasjon av bunnsedimenter være viktige faktorer.

Fiskebåt mener også det må gjennomføres grundig kartlegging av bunnforholdene i de utlyste områdene slik at sårbare bunnhabitat kan hensyntas for å minimere skadevirkninger fra vindkraftanlegg.

Bagatellisering av arealbehovet

Stein Lier Hansen bagatelliserer også arealbehovet. Han sier: «Når det gjelder arealet, vil det sett i fra månen være en bitteliten flekk i et stort hav».

Dette vitner om mangel på forståelse av problemet. Den store utfordringen er at områdene der det er lønnsomt med en utbygging av vindkraft, også er områder der fiskeriene har stor aktivitet.

Les mer fra Norsk debatt

Fiskeriene har behov for de arealene de benytter, og det er også stor mellomårlig dynamikk i dette behovet. Fiskebestandene har varierende vandringer, og flåten må ha tilgang til de områdene der tettheten er høyest.

Det er heller ikke slik at man unngår alle gyteområder elle gytevandringer på dypt vann. Det er grunn til å anta at negativ påvirkning avtar, men med dagens kunnskap kan ikke vitenskapen gi et godt nok svar på dette.

Selskaper som ønsker å bygge ut vindkraft i Norge bør bidra til at det stilles nok midler til disposisjon for å fylle kunnskapshullene, slik Fiskebåt har bedt om.

Først da kan vi ta stilling til i hvilken grad en utbygging av vindkraft til havs er tilrådelig.