Vi representerer leger, sykepleiere, medisin- og sykepleierstudenter og folkehelsearbeidere i Norge. Vi oppfordrer til umiddelbar våpenhvile, tilbaketrekking av alle invasjons- og okkupasjonsstyrker, og en raskt fremforhandlet slutt på krigen i Ukraina.

Vi må stoppe den faretruende og økende risikoen for kjernefysisk eskalering og forhindre atomkrig ved snarest mulig å avskaffe atomvåpen.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

En voksende humanitær katastrofe

Krigen har sluppet løs en voksende humanitær katastrofe. Sivile lider mest i krig, både umiddelbart og ved de langvarige skadene som krigen forårsaker.

Vi er svært uroet over de pålitelige rapportene om angrep på helsepersonell og sykehus i Ukraina. Slike angrep er overgrep mot vår felles humanitet. Forpliktelsen til å beskytte helsepersonell og helseinstitusjoner er nedfelt i Genèvekonvensjonene og internasjonal rett som er akseptert av alle stater. Vi insisterer på at alle parter i konflikten må respektere helsepersonells nøytralitet, for at helsepersonell kan etterleve den grunnleggende yrkesetiske forpliktelsen det er å beskytte liv og gi behandling og omsorg til alle etter behov, uten frykt og uten å favorisere. Enhver som er skadet og hjelpetrengende må få tilgang til helsehjelp.

Les også: De russiske soldatene møter en annen virkelighet enn de forventer

Hver enkelt av Ukrainas 15 atomreaktorer som fortsatt er i drift, og det radioaktive avfallet som lagres nær disse, inneholder store mengder ekstremt farlig og langlivet radioaktivt materiale.

Direkte angrep, cyberangrep eller fysisk skade som rammer driften av atomreaktorene, som forstyrrelser i tilgangen på strøm og vann til kjøling av reaktorer og avfallsdammer, medfører fare for branner og eksplosjoner som kan resultere i en radioaktiv katastrofe i hele Eurasia. Alle parter må sørge for at de kjernefysiske anleggene kan driftes på en trygg måte, og slike anlegg må ikke være mål for krigshandlinger.

Eneste måten å forebygge på

Som Verdens helseorganisasjon har uttalt, utgjør atomvåpen den største umiddelbare risikoen for menneskelig helse og velferd. De er klargjort for å slippe løs en siste epidemi som vi ikke har noen effektiv behandling mot.

Russiske og andre statsledere med atomvåpen bekreftet så sent som i januar at en atomkrig ikke kan vinnes og aldri må utkjempes. Selv en begrenset atomkrig i én region kan bli en global katastrofe. Russland og NATO må eksplisitt gi avkall på bruk av atomvåpen i den pågående krigen i Ukraina.

Til syvende og sist kan vi bare forebygge en slik katastrofe ved å avskaffe atomvåpen. Alle stater bør derfor slutte seg til FN-traktaten om forbud mot atomvåpen.

Les mer fra Norsk debatt her

  • Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund
  • Edel Marlèn Taraldsen, leder i NSF Student
  • Anne-Karin Rime, president i Den norske legeforening
  • Maja Elisabeth Mikkelsen, leder i Norsk medisinstudentforening
  • Jorid Grimeland, styreleder i Folkehelseforeningen
  • Signe Flottorp, styreleder i Norske leger mot atomvåpen