La meg først slå fast at jeg er enige med Gilleshammer i at uten innvandring ville folketallet på bygdene vært lavere. Dette er et banalt faktum som det er stor konsensus om, det burde også NRK kjenne til.

Til og med Norges mest sentrale kommune Oslo, ville hatt et lavere folketall i 2021 enn i 1970 uten innvandring. Det er ingen uenighet eller nyhetsverdi i dette, så hvorfor skulle NRK bruke store ressurser over tre uker på å presentere noe alle visste fra før?

Her kan du lese svaret fra Terje Gilleshammer, NRK

Min hovedinnvending mot saken «Innvandring har redda bygdene» er at NRK gir en spekulativ framstilling av at innvandring redder bygdene, som er stikk i strid med faktagrunnlaget både om flyttestrømmer og kostnader. NRK skaper et inntrykk av at innvandringen bør økes og at innvandring kan redde distriktsnorge.

Grovt misvisende

Jeg registrerer at Gilleshammer nå påstår NRK aldri har hevdet at innvandring har reddet bygdene, men hvem som helst kan gå inn å se Nyhetsmorgen forrige mandag og selv se at NRK brukte overskrifter som «Innvandring har redda bygdene».

Det er ingen tvil om hvilket inntrykk NRK ville skape.

I tillegg bruker NRK fakta på en så overflatisk og selektiv måte at fremstillingen blir grovt misvisende, som for eksempel at det er de med norsk bakgrunn som flytter fra distriktene og at flyktninger i større grad enn før blir på bygdene.

For SSBs statistikk viser en omfattende og økende utflytting av innvandrerbefolkningen fra de minst sentrale kommunene fra 562 personer i 2008 til 1 556 i 2019.

Samtidig er utflyttingen av personer uten innvandrerbakgrunn redusert fra 1 872 personer i 2008 til 1 330 i 2019. Nettoutflyttingen fra disse kommunene har vært så stor at bare i løpet av de siste fem årene har nettoflyttingen tilsvart over 5 700 personer med innvandrerbakgrunn, nesten en fjerdedel av innvandrerbefolkningen i 2015.

Her kan du lese Jon Helgheims første innlegg om saken

Det som bør skape overskrifter

Det er denne dramatiske økningen i innvandrere som flytter fra bygdene til sentrale strøk som er nytt, oppsiktsvekkende og som burde skape overskriftene. Dette viser at dagens innvandringspolitikk ikke fungerer og slett ikke redder eller har reddet bygdene.

I stedet fokuserte NRK på en ren selvfølgelighet som sier at innvandring øker folketallet- og presenterte det feilaktig som en redning.

Gilleshammer forsøker samtidig å bortforklare det absurde faktum at selv i NRKs eksempelkommune Vang, som skulle illustrere NRKs poeng «Innvandring redder bygdene» har 387 av 389 personer som har flyttet fra kommune i perioden fra 2015-2019 innvandrerbakgrunn.

I følge SSB er det bare to personer uten innvandrerbakgrunn som har flyttet fra Vang i perioden.

Gilleshammer påstår at dette er feil, til tross for at dette bygger på offentlig statistikk som kan hentes rett ut av SSBs statistikkbank. Han forsøker å bortforklare NRKs famøse valg av eksempelkommune ved å påstå at alle beboerne på asylmottaket registreres som utflyttere fra kommunen når de skal ut av mottaket.

Her snakker Gilleshammer mot bedre vitende. Jeg har nemlig fått oversendt svaret som NRK har fått fra SSB, og der står det tvert om at ingen beboere på mottak skal registreres før de bosettes i en ny kommune. Dermed skal ikke mottaket påvirke statistikken for Vang kommune, men SSB åpner for at det kan forekomme feilrapportering.

Dersom det har forekommet feilrapportering i Vang kommune, så endrer uansett ikke det på at kun to nordmenn har flyttet fra kommunen i denne perioden, resten er innvandrere.

Da er det absurd at NRK bruker kommunen som et eksempel på en feilaktig påstand om at nordmenn flytter til sentrale strøk, mens innvandrere flytter til bygdene.

Det rette inntrykket

Det blir til slutt både absurd og arrogant når Gilleshammer, UTEN å ha sett statistikken, kritiserer meg for å være selektiv i vårt eksempel med sosialhjelpsstatistikken og antyder at sosialhjelpsutgiftene til innvandrerbefolkningen i Vang og Hattfjelldal kanskje var spesielt høye fordi kommunene er små og har flyktningmottak.

Men jeg kan forsikre han om at i store sentrale kommuner på Østlandet er sosialhjelpsutgiftene til innvandrerbefolkningen enda høyere. I tillegg foreligger det grundig dokumentasjon både gjennom Brochman-utvalget og Perspektivmeldingen, som viser at kostnadene for innvandring er høye.

På tross av all tilgjengelig informasjon og på tross av at Gilleshammer nå benekter det, så fikk forsker Knut S. Vareide slippe til med en feilaktig og ubegrunnet påstand om at kommunene tjener på innvandring.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Min kritikk av NRK må ikke tolkes til at jeg tror NRK har misforstått noe eller ikke vet hva de driver med. De vet hvordan de skal skape det «rette» inntrykket.

Det er et krevende arbeid å fremstille saker som noe det ikke er, og det er muligens dette arbeidet som har gjort at det tok NRK tre uker å presentere en selvfølgelighet som alle visste fra før, som noe oppsiktsvekkende positivt som vi trenger mer av.

NRK vet utmerket godt hva de driver med.