Redaktøren i Firda, Kai Aage Pedersen, ser spøkelser på høylys dag når han i sin kommentar i Nettavisen 27. september ikke tror intensjonen i regjeringens politikk lar seg gjennomføre.

Les Kai Aage Pedersen sitt innlegg her: Viss folk kan ta med seg arbeidsplassen sin frå Oslo til Førde, så kan dei vel også gjere det frå Førde til Oslo?

Arbeidet med stedsuavhengig arbeid skjer ikke uten mål og mening. Regjeringens mål er å styrke arbeidsmarkeder i hele landet.

Robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet

Å flytte statlige arbeidsplasser ut av storbyene er viktig og vanskelig. Regjeringen Solberg har nyetablert og flyttet om lag 1270 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo-regionen. Dette er krevende politiske prosesser. Grunnstenen for arbeidet med statlig lokaliseringspolitikk er regjeringens mål om å bidra til å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet.

Gjennom småbystrategien er dette arbeidet styrket, ved at regjeringen vil legge til rette for at statlige arbeidsgivere kan bruke mulighetene som ligger i at medarbeidere kan arbeide fra hele landet, og at det skal være en god regional fordeling av statlige arbeidsplasser.

Derfor foreslo regjeringen ordningen med stedsuavhengig arbeid i staten, der hensikten er at de som ønsker å flytte hjem med sin jobb, kan få muligheten til det. La det derfor være klinkende klart at hensikten med dette forslaget er å spre statlige arbeidsplasser ut fra storbyene og til distriktene, og ikke motsatt.

Strategien peker på småbyer som aktuelle vertskap for kontorfellesskap i distriktene. Så la det være sagt en gang for alle; denne ordningen kan ikke benyttes til å løse statlige arbeidsoppgaver i Førde fra et kontorfellesskap i Bergen eller Oslo.

For å unngå problemstillingen som redaktøren i Firda tar opp, mener Høyre og regjeringen at denne ordningen må ha rammer som regulerer muligheten for at statlige stillinger i distriktene kan bemannes fra kontorfellesskap i de store byene. Det er den enkelte arbeidsgiver som har ansvar for personalpolitikk i sin virksomhet.

Regjeringen arbeider med felles retningslinjer for stedsuavhengig arbeid, i dialog med hovedsammenslutningene og Arbeidsgiverrådet i staten. Jeg syns også vi må ha tillit til at ledere i statlige virksomheter følger opp intensjonen i politiske vedtak.

Jeg tror statlige ansatte som kan fortsette uten å bo i byen, vil gjøre nettopp det

Forslaget må også sees i sammenheng med regjeringens forslag om åpen utlysning av en tilskuddsordning for å opprette distriktshuber rundt om i landet. Her kan tilsatte i staten jobbe i arbeidsfellesskap med andre statlig tilsatte, eventuelt også sammen med kommunale eller private aktører.

Digitalisering og pandemien har vist oss at arbeidsoppgaver kan løses på en annen måte enn før. Denne muligheten må distriktene utnytte til sin egen fordel.

Jeg er litt skuffet over at redaktøren i Firda er så usikker på sin egen regions attraktivitet, at han tar det for gitt at bare man får mulighet, så vil horder av statlige ansatte i Førde rømme til Bergen og Oslo. Jeg tror at statlige ansatte som kan fortsette i egen stilling uten å bo i storbyen, vil gjøre nettopp det om familiesituasjonen tillater det.

Les mer fra Norsk debatt her

Vi ser nå at mange flytter fra storbyene, og bytter små og dyre byleiligheter med hus og hage på mindre steder.

Jeg mener redaktøren i Firda verken ser målene med utvikling av rammer for stedsuavhengig arbeid, eller resultatene som denne regjeringen har oppnådd.

Regjeringen mener vi nå må ta konsekvensen av at vi har blitt mer digitale, og at pandemien har lært oss nye arbeidsformer. Dette er en gyllen mulighet til å videreutvikle lokaliseringspolitikken, til beste for distriktene.