I løpet av neste år vil oljeselskapene i Nordsjøen få inntil 15 terawattimer (TWh) fra fastlandet. Det er omtrent like mye som vi eksporterer til Europa, og det vil føre til at strømprisene blir enda høyere.

Dette innrømmet daværende olje- og energiminister Tina Bru (H) så sent som i juni 2021 i et svar til Stortinget: – Alle store elektrifiseringstiltak, inkludert mer bruk av kraft fra land på norsk sokkel, gir isolert sett høyere kraftpriser i Norge.

Ett år senere kan resten av svaret sendes på den historiske skraphaugen: – Samtidig har Norge et svært godt utgangspunkt for å ta i bruk fornybar kraft til utslippsreduksjoner og verdiskaping. Det er i dag et høyt kraftoverskudd i Norge, og det forventes fortsatt tilgang på fornybar kraft i årene som kommer, het det i svaret fra Høyres olje- og energiminister.

Når man leser igjennom utredninger og vurderinger av elektrifisering av sokkelen, så er det skivebom på skivebom.

Les også advarselen fra januar 2020: Du må betale regningen når Equinor skal drive oljeplattformene med elektrisitet

Likevel er det en total mangel på vilje til å ettergå kalkylene på nytt og revurdere tiltaket i lys av at Sør-Norge har ekstreme strømpriser og Europa mangler energi.

I dag drives plattformene av mange små gasskraftverk, og elektrifiseringen innebærer at felt som Johan Sverdrup, Troll, Oseberg og Sleipner skal drives med strøm fra land - og at de små gasskraftverkene skal slukkes.

Staten tar nesten hele regningen

Equinor har beregnet at elektrifiseringen kommer på rundt 50 milliarder kroner. Av dette tar selskapene bare rundt 10 prosent etter skatt. Det er altså staten - og skattebetalerne - som betaler de resterende 45 milliardene. Det er noe mer enn strømstøtten til alle landets husstander i år.

Et godt eksempel er Johan Sverdrup, som får strøm fra Kårstø - altså en region i Norge som har stort behov for elektrisitet til industrien (Hydro Aluminium) og strømpriser som akkurat nå ligger på 3,90 kroner per kilowattime for vanlige bedrifter og forbrukerne.

Investeringen for å elektrifisere er beregnet til 12-14 milliarder kroner, og staten tar altså rundt 12 milliarder av regningen.

På topp skal Johan Sverdrup og plattformene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog forbruke inntil 3,1 milliarder kilowattimer strøm i året (3,1 TWh).

Gjør kraftunderskuddet enda større

På kort sikt gjør elektrifisering kraftunderskuddet enda større enn ellers:

  • På vei fra land forsvinner rundt 10 prosent av elektrisiteten.
  • Gassen som spares blir beholdt nede i reservoaret.
  • Eksporten går for fullt og kan ikke økes kortsiktig.

Den globale klimaeffekten kan også diskuteres. Gassen som ikke blir brent i Nordsjøen, blir etterhvert eksportert til Europa og brent der. Men elektrifisering ser bra ut på papiret i det norske klimautslippsregnskapet.

Får billig strøm fra produsentene

Equinor har anslått at elektrifisering vil kreve mellom 10 og 12 terawattimer, mens Norwea anslår økt forbruk på sokkelen til 15 terawattimer.

Statistisk sentralbyrås tall viser at strømforbruket til olje og gass bare øker og øker, og at den i juli i år var på 778 megawattimer (MWh) - noe som ville gitt et årlig forbruk på rundt 1 TWh (eller altså en milliard kilowattimer). Interessant nok øker og øker strømforbruket i Nordsjøen, selv om markedsprisen på elektrisitet har vært rekordhøye. Hvordan kan det ha seg?

Svaret er at oljeselskapene har langsiktige og lave elektristetspriser. Nøyaktige tall er ikke kjent, men innsidere i bransjen anslår at prisen ligger på 35-40 øre per kilowattime. Hvis det er korrekt, betaler altså den vanlige forbruker i Haugesund nesten ti ganger mer for strømmen enn Equinor.

De visste at strømmen blir dyrere

Når vi ser på tidligere utredninger om elektrifisering, så er det helt gjennomgående at man forstår at 10-15 TWh til sokkelen betyr dyrere strøm for vanlige folk. Som nevnt skriver daværende olje- og energiminister Tina Bru i juni 2021 at det isolert gir høyere kraftpriser i Norge. Basert på NVEs tall anslo hun det til mellom 100 og 1200 kroner per år for en vanlig husholdning.

Oljedirektoratet la også til grunn at Norge uansett ville ha et kraftoverskudd, slik at prisvirkningene maksimalt ville være 5,8 øre per kilowattime i Nord-Norge og kanskje så lite som 0,4 øre per kilowattime i Sør-Norge.

Hennes forgjenger, Kjell-Børge Freiberg (også han Høyre), var den som ga Equinor konsesjon til kraft fra land til Johan Sverdrup fase II med en kapasitet på totalt 350 megawatt - noe som med full utnyttelse tilsvarer 3,1 terawattimer i løpet av ett år. I konsesjonen viser man til Statnett, som mener at det går greit med normal forsyningssikkerhet.

I vurderingen av samfunnsøkonomi og øvrige virkninger for samfunnet står det ikke ett ord om dyrere strøm for vanlige folk.

Grønnvasking for vanlige folks regning

I rettferdighetens navn kunne verken NVE, Statnett eller Oljedirektoratet vite at Russland skulle invadere Ukraina og strupe gassleveransene til Europa samtidig som Tyskland ønsket å kutte atomkraft.

Men slik elektrifiseringen nå fremstår så er det en ekstrem grønnvasking av oljeindustrien på norske strømforbrukeres og skattebetaleres regning. Det er også uomtvistelig at beslutningene bygger på forutsetninger som er helt feil i en situasjon med fare for strømrasjonering og strømpriser som er oppe i både fire, fem og seks kroner per kilowattime i Sør-Norge.

Hva bør gjøres?

Bare Rødt og Fremskrittspartiet har vært helt imot å elektrifisere sokkelen.

I sin tid var Ap, Venstre, KrF, SV, Sp og MDG for at hele Utsirahøyden (ikke bare Johan Sverdrup) skulle forsynes med kraft fra land: – Vi har blitt enige om at vi ber regjeringen om å stille krav om at det blir etablert en løsning med kraft for hele Utsira-områdets kraftbehov, sa daværende energipolitisk talsperson Terje Aasland, som nå har blitt olje- og energiminister.

Den vedtatte politikken fra flertallet på Stortinget er altså at staten tar 90 prosent av oljeselskapenes regning for å bygge ut elektrifisering, og at oljeselskapene etter alt å dømme har fått inngå langsiktige kraftavtaler til 35-40 øre per kilowattime.

Nå er det gryende motstand internt i både Senterpartiet og Høyre, mens SV ønsker at elektrifiseringen skal skje med havvind - og altså ikke påvirke elektrisitetsforsyningen på fastlandet.

Et alternativt kunne vært å skru opp CO2-avgiften for olje- og gassutvinning eller pålegge oljeselskapene å skaffe sin egen strøm ved å bygge ut havvind hurtig og omfattende.

På den ene siden: Akkurat nå fremstår det som tvilsomt å eksportere nye 10-15 terawattimer strøm fra fastlandet, for å redusere energioverskuddet på kort sikt ved å slukke mange mini-gasskraftverk på sokkelen.

På den annen side: Klimagassutslippene fra Nordsjøen er så store at elektrifisering må til for å nå norske klimamålene, og global oppvarming er farligere enn høye strømpriser, tross alt.

Hva mener du?